Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo (Cập nhật 2023)

Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, tôn giáo ở Việt Nam rất đa dạng gồm có Phật giáo; Kitô giáo; tôn giáo nội sinh như đạo Cao Đài; và một số tôn giáo khác. Nước ta hiện nay có rất nhiều công trình tôn giáo, trong đó chủ yếu là nhà thờ, chùa, … Việc xây dựng các công trình tôn giáo cần thực hiện theo quy định của pháp luật, và một trong những thủ tục bắt buộc phải thực hiện là thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo.

giấy phép xây dựng công trình tôn giáo
giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

1. Cơ sở pháp lý (văn bản hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công tình tôn giáo)

 • Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).
 • Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016).
 • Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng Công trình tôn giáo

Pháp luật quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giao tùy vào địa điểm của Cơ sở tôn giáo nằm trong hay ngoài khu đô thị mà có những điều kiện khác nhau:

Trường hợp xây dựng công trình tôn giáo trong khu đô thị thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều 91 Luật xây dựng 2014, quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo xây dựng trong khu đô thị bao gồm các điều kiện sau:
 • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật này.

Trường hợp xây dựng công trình tôn giáo trong khu đô thị thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều 92 Luật xây dựng năm 2014 quy định, về điều kiện cấp giấy phép xây dựng cơ sở tôn giáo ngoài khu đô thị bao gồm các điều kiện sau:
 • Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt;
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép;

3. Hồ sơ thực hiện xin giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

 • Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ sau:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (sử dụng mẫu đơn của công trình không theo tuyến).
 • Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
 • Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
 • Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;
 • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
 • Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tôn giáo theo phân cấp.

4. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Sau đây là các bước để xin cáp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
 • Thời gian nộp: Từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền ghi giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh:
 • Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Sở xây dựng có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.
 • Sở xây dựng thực hiện đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng;

Bước 3: Nhận kết quả

 • Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.
 • Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng:
 • Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Xây dựng có văn bản trả lời tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.
 • Lưu ý: Sở xây dựng phải cấp giấy phép xây dựng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (208 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo