messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Gói thầu tư vấn là gì? Điều kiện ưu đãi trong gói thầu [2022]

Hoạt động đấu thầu sẽ được phân ra các lĩnh vực đấu thầu khác nhau. Bao gồm các loại gói thầu, gói thầu tư vấn và gói thầu phi tư vấn là một trong số đó. Sau đây hãy cùng ACC tìm hiểu các quy định và câu hỏi thường gặp xoay quanh vấn đề này thông qua bài viết “Gói thầu tư vấn” quý vị nhé!

goi thau tu van

Gói thầu tư vấn (Cập nhật 2022)

1. Các khái niệm về gói thầu tư vấn

Gói thầu tư vấn là gói thầu cung cấp một trong các dịch vụ liên quan đến dịch vụ tư vấn được pháp luật quy định.

1.1. Dịch vụ tư vấn là gì?

Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

– Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

– Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

– Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

– Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

– Thẩm tra, thẩm định;

– Giám sát;

– Quản lý dự án;

– Thu xếp tài chính;

– Kiểm toán;

– Đào tạo, chuyển giao công nghệ;

– Các dịch vụ tư vấn khác.

1.2. Dịch vụ phi tư vấn là gì?

Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn nêu trên.

2. Điều kiện ưu đãi trong gói thầu tư vấn, gói thầu phi tư vấn

2.1. Đối với đấu thầu quốc tế:

Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn bao gồm:

– Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh;

– Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu.

2.2. Đối với đấu thầu trong nước:

Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn bao gồm:

– Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là nữ giới;

– Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật;

– Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Lưu ý: Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.

3. Gói thầu phần mềm là gói thầu tư vấn hay gói thầu mua sắm hàng hóa

Đọc các khái niệm trên chúng ta thấy cơ bản cũng đã bao hàm được các lĩnh vực liên quan đến tư vấn cũng như khái niệm hàng hóa. Tuy nhiên, có một số loại hình Luật đấu chưa bao hàm hết được, ví dụ điển hình như phần mềm. Đối chiếu với quy định trên thì không rõ phần mềm thuộc đối tượng nào, khi đó chúng ta có thể tìm hiểu rộng ra, ví dụ hướng dẫn của Bộ Tài chính trả lời doanh nghiệp thì quy vào phần mềm là loại hàng hóa, sản phẩm đặc thù (Xem đường link tại đây)

Phần mềm ở đây chúng ta phải xác định là loại có sẵn, sản xuất hàng loạt bán qua mạng hoặc có thể cài trên vật mang tin như USB, đĩa CD… và bán trên thị trường, còn riêng đối với phần mềm mà không có sẵn, cần có những tổ chức, cá nhân hay chuyên gia dựa vào yêu cầu của bên cần xây dựng phần mềm để thiết lập nên phần mềm thì phải được xem là dịch vụ tư vấn.

Nói chung, chúng ta cần có nhận thức sâu sắc bản chất của vấn đề là đối với những sản phẩm mà có sẵn trên thị trường, trong tình trạng sẵn sàng có thể lắp đặt, cài đặt hay cung cấp ngay đến người sử dụng thì được xem là hàng hóa, còn những sản phẩm thuộc trí tuệ, cần phải có con người để xây dựng, phát triển theo một thời gian nhất định thì thuộc loại hình gói thầu tư vấn.

 

4. Nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn

Nhà thầu tư vấn tổ chức, cá nhân đóng vai trò tư vấn và có tư cách độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.

Quyền hạn của nhà thầu tư vấn:

Theo quy định tại Điều 42 Luật đấu thầu 2013, nhà thầu tư vấn được xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, cụ thể:

Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

– Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

– Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

– Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Nhà thầu tư vấn là cá nhân được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu;

– Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu mà nhà thầu tư vấn được sử dụng để đánh giá đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức thì áp dụng một trong các phương pháp sau đây:

– Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất;

– Phương pháp giá cố định được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt chi phí thực hiện gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất;

– Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng đối với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp phải bảo đảm nguyên tắc tỷ trọng điểm về kỹ thuật từ 70% đến 80%, điểm về giá từ 20% đến 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất;

– Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn 80% tổng số điểm về kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

Đối với nhà thầu tư vấn là cá nhân, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có). Nhà thầu có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu được xếp thứ nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung của pháp luật xoay quanh vấn đề Gói thầu tư vấn. ACC đã cập nhật tới quý khách hàng những nội dung mới nhất năm 2022. Qua đó, quý khách có thể phân biệt được gói thầu tư vấn với các loại gói thầu khác theo quy định của pháp luật. Nếu còn thắc mắc gì, hãy liên hệ với ACC để được giải đáp!

✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

 

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.