messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Giấy chuyển viện có giá trị thời hạn bao lâu? [Cập nhật 2022]

 

Đối với những người tham gia bảo hiểm y tế, trong quá trình khám chữa bệnh sẽ có lúc cần chuyển tuyến viện. Vậy trong trường hợp nào thì người bệnh được phép chuyển viện và giấy chuyển viện có thời hạn bao lâu? Đây chắc chắn không chỉ là thắc mắc của những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thuộc trường hợp cần chuyển viện mà còn là thắc mắc chung của những người tham gia bảo hiểm y tế. nhằm giải đáp những thắc mắc trên, trong bài viết này ACC xin gửi đến bạn đọc bài viết với chủ đề Giấy chuyển viện có thời hạn bao lâu?

Giấy chuyển viện có thời hạn bao lâu?
Giấy chuyển viện có thời hạn bao lâu?

1. Chuyển viện là gì?

Chuyển viện là hoạt động chuyển tuyến so với bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp được chuyển tuyến bệnh viện khi nào?

Những trường hợp được chuyển tuyến bệnh viện được pháp luật quy định, cụ thể tại điều 5, Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định những trường hợp đủ điều kiện chuyển tuyến bệnh như sau:

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

+ Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

+ Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến.

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới.

– Điều kiện chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến:

+ Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

+ Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

– Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người bệnh:

+ Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý;

+ Giám đốc các Sở Y tế thống nhất, phối hợp hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý.

– Các trường hợp chuyển người bệnh theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển đúng tuyến. Các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được coi là chuyển vượt tuyến.

Trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

3. Giấy chuyển viện có thời hạn bao lâu?

Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT có quy định về Sử dụng Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn khám lại trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

Sử dụng Giấy chuyển tuyến đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế:

– Trường hợp người bệnh được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì chỉ cần Giấy chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi;

– Trường hợp người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và sau đó được chuyển tiếp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì chỉ cần Giấy chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi;

– Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký;

– Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó.

Tuy nhiên, quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đã bị bãi bỏ bởi điểm đ khoản 2 Điều 41 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Mẫu giấy chuyển tuyến theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định này không có nội dung cụ thể về thời hạn của giấy chuyển tuyến. Thực tế, nhiều giấy chuyển tuyến bệnh viện cấp vẫn quy định thời hạn 10 ngày, trừ trường hợp các bệnh cần điều trị thời gian dài theo năm theo quy định thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế thì cơ sở đó có trách nhiệm phải làm giấy chuyển viện cho bệnh nhân để bệnh nhân kịp thời khám, chữa bệnh theo các quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

4. Sử dụng giấy chuyển viện trong các trường hợp

Giấy chuyển viện từ tuyến dưới lên tuyến trên

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ bệnh viện tuyến dưới lên bệnh viện tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

– Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

– Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).

Giấy chuyển viện từ tuyến trên về tuyến dưới

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới. Theo đó, bệnh nhân sẽ được chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới khi xét thấy bệnh nhân đã được điều trị qua giai đoạn cấp cứu và bệnh tình đã thuyên giảm và bệnh viện tuyến dưới có đủ điều kiện để điều trị cho bệnh nhân đó.

Giấy chuyển viện giữa các cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến

Người bệnh được cấp giấy chuyển tuyến giữa các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

– Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

Chuyển viện giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh

Để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người bệnh, người bệnh sẽ được cấp giấy chuyển viện giữa các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh giáp ranh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Giám đốc Y tế, cụ thể:

– Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý;

– Giám đốc các Sở Y tế thống nhất, phối hợp hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý.

Kết luận:

Như vậy, các trường hợp chuyển người bệnh theo các căn cứ trình bày ở trên được coi là chuyển đúng tuyến. Các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng quy định như trên được coi là chuyển vượt tuyến. Nói cách khác, giấy chuyển viện được cấp khi đáp ứng đủ các điều kiện như đã trình bày ở trên sẽ được coi là đúng tuyến điều trị và khi đó người bệnh tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng nguyên mức hưởng bảo hiểm y tế của mình.

Tuy nhiên, trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định trên nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

5. Một số câu hỏi thường gặp

Công ty nào cung cấp dịch vụ làm giấy chuyển viện uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ làm giấy chuyển viện nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý.

Thời gian ACC  cung cấp dịch vụ làm giấy chuyển viện là bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ làm giấy chuyển viện là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Chuyển viện là gì?

Chuyển viện là hoạt động chuyển tuyến so với bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong bảo hiểm y tế.

Trên đây ACC vừa chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến Giấy chuyển viện có thời hạn bao lâu? Hy vọng qua bài viết, bạn đọc đã nắm được nội dung để bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp cần thiết.

✅ Giấy chuyển viện: Có thời hạn bao lâu
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói – Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
5/5 - (1 bình chọn)
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.