Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Mỹ Phẩm (Cập nhật 2021)

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sản Xuất Mỹ Phẩm

Để có thể tiến hành sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất phải đảm bảo là đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Vậy làm sao để đáp ứng được điều kiện này? Công ty Luật ACC xin giới thiệu Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

1. Sản phẩm mỹ phẩm là gì?

 • Khoản 1 Điều 2 Nghị định 93/2016/NĐ-CP định nghĩa:

         Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và bên ngoài cơ quan sinh dục) hoặc răng và niêm mạc miệng với một hoặc nhiều mục đích chính sau: Làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, giữ cơ thể trong điều kiện tốt.

2. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có bắt buộc phải có GCN đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm?

       Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 93/2016/NĐ-CP về điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm là bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP, bao gồm:

      3.1. Điều kiện về nhân sự:

          Muốn xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm thì người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

      3.2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

 • Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 • Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

        3.3. Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất
 • Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 • Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất
 • Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm
 • Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm
 • Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

           Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

5. Hình thức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

         Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • Cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 • Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng chuyển địa điểm sản xuất
 • Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng bổ sung dây chuyền sản xuất so với dây chuyền đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

6. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

          Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP;
 • Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
 • Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;

7. Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

TÊN CƠ SỞ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………, ngày … tháng …. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Kính gửi: …………

Tên cơ sở: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: ……………

Điện thoại: ………  Fax: …………… E-mail: ……………………………..

Căn cứ Nghị định số …ngày …tháng …năm …của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở… đề nghị Sở Y tế… cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (dây chuyền sản xuất bao gồm: … (*)), hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

 1. Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của nhà máy;
 2. Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy;
 3. Danh mục các mặt hàng đang sản xuất và/hoặc dự kiến sản xuất; tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.

Cơ sở… cam kết những nội dung nêu trong Đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đã nêu.

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(*) Ghi rõ dây chuyền sản xuất là: Dây chuyền đóng gói sản phẩm; sản xuất bán thành phẩm dạng khô; sản xuất bán thành phẩm dạng ướt; sản xuất sản phẩm dạng khô hay sản xuất sản phẩm dạng ướt hoặc dạng khác.

8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

   Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

   Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.

    Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Y tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất đặt nhà máy.

    Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện một trong những hoạt động sau:

 • Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
 • Thông báo bằng văn bản các nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ.
 • Bước 2: Xử lý hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

      Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

                Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

 • Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế;
 • Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra;
 • Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.
 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

       Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất đã có thể tiến hành sản xuất mỹ phẩm.

 1. Nên sử dụng dịch vụ thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Công ty Luật ACC?
 • Khi sử dụng dịch vụ thủ tục xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm của Công ty Luật ACC, bạn sẽ nhận được sự nhiệt huyết cũng như hài lòng về sự chuyên nghiệp của chúng tôi.
 •               Trong quá trình sử dụng dịch vụ, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cũng như tư vấn bất kỳ thắc mắc nào của bạn. Chúng tôi luôn hoàn thành hồ sơ, thủ tục nhanh chóng, giúp việc sản xuất đi vào hoạt động sớm nhất có thể.
 •               Bên cạnh đó, thủ tục xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm của Công ty Luật ACC luôn có một đội ngũ chuyên viên pháp lý, không những giải quyết các vấn đề pháp lý mà còn luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh chóng, kịp thời.

     Trên đây, Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn đã cung cấp một số thông tin về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 2021. Đối với sự tin cậy của khách hàng, Luật ACC sẽ luôn cố gắng hơn nữa để khách hàng có được sự hài lòng nhất. Nếu có thắc mắc gì về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 2021 hay những vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!
Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330
Zalo: 084 696 7979

Viết một bình luận