Mức thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Bạn đang quan tâm đến thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm thông tin về vấn đề này nhé.

Thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Việc giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh được quy định như thế nào, và có những nội dung quan trọng nào.

1. Thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh là gì ?

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

 • Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế. Đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế. Đó là cá nhân cư trú.
 • Đối với trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

2. Các đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế tncn.

Thuế thu nhập cá nhân giảm trừ bản thân được quy định như sau:

Theo điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đương nhiên sẽ được giảm trừ.

 • Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
 • Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01. Hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động. Và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).
 • Trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân. Hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng. Thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.

Thuế thu nhập cá nhân số người phụ thuộc được quy định như sau:

Nguyên tắc giảm trừ

 • Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
 • Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc. Và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.
 • Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế. Thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế. Và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh. Chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế. Quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Cụ thể như sau:

 • Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng. Thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Mức thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh đối với bản thân và người phụ thuộc:

Thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh đối với bản thân và người phụ thuộc quy định trước ngày 01/07/2020

Đối tượng Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm)
Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/tháng

Thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh đối với bản thân và người phụ thuộc quy định sau ngày 01/07/2020

Đối tượng Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm)
Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng

Chú ý:

 • Khi kê khai thuế và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tháng 7/2020. Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng hoặc từ kỳ khai thuế quý 3/2020. Nếu doanh nghiệp kê khai theo Quý thì áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới như trên.
 • Nhưng đến khi Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm thì được tính lại theo mức giảm trừ gia cảnh mới.

Đó là thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, thuế thu nhập cá nhân giảm trừ bản thân, thuế thu nhập cá nhân số người phụ thuộc.

Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

 • Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.
 • Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế.

Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

 • Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.
 • Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.
 • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

3. Một số câu hỏi thường gặp về giảm trừ gia cảnh khi tính thuế tncn

Mức giảm trừ đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học?

+ Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.
 + Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế tncn cho bản thân người nộp thuế là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC; mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 09 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ làm hộ khẩu tại Bình Phước  của ACC?

Khi sử dụng giảm trừ gia cảnh khi tính thuế tncn, ACC cam kết với khách hàng:

 • Giá trọn gói và không phát sinh.
 • Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian công sức của khách hàng.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản và tư vấn miễn phí
 • Làm hộ khẩu đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, trình độ

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn giảm trừ gia cảnh khi tính thuế tncn với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Như vậy bài viết trên đã cung cấp thông tin về cách thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh và các quy định về thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc về các quy định về thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh.

Nếu có thắc mắc gì về thuế thu nhập cá nhân giảm trừ gia cảnh hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé.

✅ Giảm trừ gia cảnh : ⭕ Khi tính thuế TNCN
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (642 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo