Giải thể doanh nghiệp cổ phần chưa có hoạt động

Chị Loan có thắc mắc như sau:

Luật sư cho hỏi doanh nghiệp em là công ty CP thành lập ngày 20/1/2014, đã thay đổi bổ sung thêm địa điểm kd tháng 5/2014. nhưng đến nay vẫn chưa có diển ra hoạt động gì cả (do có bất đồng giữa các thành viên HĐQT) nên quyết định giải thể. Em muốn biết doanh nghiệp em phải làm những thủ tục gì và có bị phạt không. bên em vẫn kê khai thuế đầy đủ và không có nợ về thuế hay bảo hiểm.

Luật sư giải đáp:

Bạn thực hiện các thủ tục giải thể bình thường, có vi phạm gì đâu mà phạt.

Quy định chung về thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định chung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005, cụ thể:

Thứ nhất: Doanh nghiệp phải thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp

Các nội dung chính của quyết định này gồm: Các thông tin về doanh nghiệp, tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể phải là 1 trong 4 lý do được quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ hai: Về tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác về việc Công ty phải thành lập Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp khi giải thể thì:

- Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nếu là Doanh nghiệp tư nhân;

- Hội đồng thành viên nếu là Công ty TNHH 1 thành viên mà có hội đồng thành viên hoặc Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;

- Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên nếu là do cá nhân làm chủ sở hữu;

- Hội đồng quản trị công ty nếu là Công ty cổ phần.

Thứ ba: Về thủ tục thông báo và gửi Quyết định giải thể.

- Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến:

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tất cả các chủ nợ;

+ Tất cả người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan;

+ Tất cả người lao động trong doanh nghiệp;

Quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP thì Doanh nghiệp phải đăng quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Riêng đối với chủ nợ: Quyết định giải thể phải gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thứ tư: Thủ tục thông báo về việc giải thể:

- Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo