messenger whatsapp viber zalo phone mail

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật hiện nay

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật hiện nay
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật hiện nay

Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Điều lệ hiện hành của các Trung tâm Trọng tài, Trọng tài thương mại là tổ chức độc lập, phán quyết của các Hội đồng trọng tài là chung thẩm và được công nhận, thi hành tại Việt Nam và trên 170 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới theo Công ước về Công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài (Công ước New York 1958). Những năm gần đây, các Trung tâm trọng tài tại Việt Nam đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp trong nước và quốc tế liên quan đến tất cả lĩnh vực như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư và các lĩnh vực khác với các bên tranh chấp đến từ hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của Việt Nam.  

1. Khái niệm, đặc điểm của hình thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại 

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của Trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt các xung đột bằng việc đưa ra phán quyết trọng tài buộc các bên tôn trọng và thực hiện. Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp có tính chất tài phán phi chính phủ do các đương sự thỏa thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp thương mại mang các đặc điểm cơ bản sau: 

 – Thứ nhất, Trọng tài chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài. Trong trường hợp có tranh chấp, các bên có quyền yêu cầu trọng tài giải quyết. Đây là một trong những quy định bảo đảm  quyền tự quyết của các bên trong việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp. Yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên được ghi nhận bằng thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài có thể được giao kết trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài phải có hiệu lực pháp luật. Tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài bao gồm: (i) tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, (ii) tranh chấp  giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại, (iii) các tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật có quy định  giải quyết bằng trọng tài. Tuy nhiên, nếu các bên đã giao kết thỏa thuận trọng tài mà thuộc một trong các trường hợp sau thì  tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác như: tòa án hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định của Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên; Có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài hoặc Trung tâm trọng tài theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 19 Luật trọng tài thương mại  2010; Tranh chấp thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Trong hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, hai loại tranh chấp có thể được áp dụng theo thủ tục trọng tài là tranh chấp thương mại và tranh chấp đầu tư. 

 – Thứ hai, đối tượng giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đến trọng tài viên hoạt động thông qua hội đồng trọng tài gồm một trọng tài viên độc lập hoặc một nhóm nhiều trọng tài viên. Trọng tài viên là người do các bên lựa chọn hoặc do trung tâm trọng tài, tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010. Quy định tại Mục 20 Luật trọng tài thương mại  2010. Trọng tài là một tổ chức phi chính phủ và không thuộc bộ máy nhà nước. Bản thân trọng tài viên  không phải là cán bộ, công chức, viên chức.  

– Thứ ba, việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài thương mại đảm bảo sự kết hợp của hai yếu tố: thỏa thuận và phán quyết.  Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài là phương thức bảo đảm quyền tự quyết lớn nhất của các bên. Các bên tranh chấp có thể  thỏa thuận lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên, nơi giải quyết hoặc pháp luật áp dụng. Các bên có thể thỏa thuận trọng tài  giải quyết  tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.

Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung  tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài. Khác với phán quyết của tòa án có thể là bản án, quyết định (có quyền lực của nhà nước), phán quyết  trọng tài được đưa ra bằng quyết định nhân danh và vì lợi ích của các bên tranh chấp (không có quyền lực của nhà nước). Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định, không bị kháng cáo, kháng nghị.  

– Thứ tư, trọng tài là  cơ chế giải quyết tranh chấp đảm bảo tính bảo mật.  Trọng tài là một quá trình giải quyết tranh chấp  riêng biệt. Hầu hết  luật  trọng tài của các nước đều công nhận nguyên tắc trọng tài trong máy ảnh (in camera) trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Theo quy định tại Khoản 4 Mục 4 Luật Trọng tài Thương mại 2010, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được tiến hành không công khai trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tính bảo mật thể hiện rõ ở nội dung tranh chấp và danh tính của các bên được giữ bí mật, đáp ứng nhu cầu tin cậy trong quan hệ kinh doanh. Việc hòa giải này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh và giải quyết được các vấn đề bởi nếu công khai nội dung  tranh chấp  sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và thương hiệu của công ty. 

2. Các loại hình Trọng tài Thương mại 

Trọng tài thương mại tồn tại dưới hai hình thức là trọng tài vụ việc  và trọng tài theo quy định. 

* Trọng tài vụ việc 

Trọng tài vụ việc là hình thức trọng tài ra đời, được sử dụng rộng rãi ở các nước trên thế giới. Pháp luật trọng tài của các nước trên thế giới đều ghi nhận sự tồn tại của hình thức trọng tài này. Tuy nhiên,  pháp luật của các quốc gia khác nhau về hình thức trọng tài này cũng ở mức độ sâu và rộng khác nhau. Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật trọng tài thương mại  2010 và trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận. Các tính năng của Case Adjudicator 

 – Trước hết, trọng tài vụ việc chỉ được thành lập khi có tranh chấp và chấm dứt hoạt động (tự giải thể) khi tranh chấp được giải quyết. Tính chất “ngẫu nhiên” hay “tạm thời” của hình thức trọng tài này thể hiện ở chỗ trọng tài chỉ được thành lập theo thỏa thuận của các bên tranh chấp để giải quyết một tranh chấp cụ thể giữa các bên. Hình thức trọng tài này chỉ tồn tại và hoạt động trong thời gian các bên đang giải quyết  tranh chấp, khi giải quyết xong thì trọng tài  chấm dứt hoạt động.  

– Thứ hai, trọng tài vụ việc không có trụ sở thường trực, không có bộ máy điều hành (vì nó chỉ được thành lập để giải quyết  tranh chấp theo thỏa thuận của các bên) và không có danh sách trọng tài viên riêng. Trọng tài viên do các bên lựa chọn hoặc  chỉ định có thể là người có tên trong hoặc ngoài danh sách Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài.  

– Thứ ba, trọng tài vụ việc không có quy tắc tố tụng riêng. Trọng tài vụ việc chỉ do các bên thành lập trong trường hợp có tranh chấp nên các quy tắc tố tụng để giải quyết  tranh chấp phải được các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, để tránh lãng phí thời gian và công sức đầu tư vào việc xây dựng quy tắc tố tụng, các bên tranh chấp có thể thỏa thuận lựa chọn bất kỳ quy tắc tố tụng chung nào (thường là quy tắc luật định (thủ tục của các trung tâm tòa án trọng tài quốc gia và quốc tế). Việc hình thành , trình tự tố tụng cũng như giá trị của phán quyết và cơ chế bảo đảm thi hành phán quyết  của trọng tài viên trong vụ việc lần đầu tiên được quy định trong Lệnh trọng tài thương mại 2003. Trước khi xuất bản Lệnh trọng tài thương mại  2003, trọng tài vụ việc đã được chỉ được công nhận là một phương thức giải quyết tranh chấp mà không có  quy định nào về cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc nên pháp luật về trọng tài vụ việc ở Việt Nam vẫn trì trệ trong một thời gian dài và phải đến khi Pháp lệnh trọng tài vụ việc được ban hành. Trọng tài thương mại đã khắc họa rõ nét bộ mặt của trọng tài vụ việc tại Việt Nam. Trọng tài vụ việc có một số ưu việt như giải quyết nhanh chóng, ít tốn kém hay quyền lựa chọn Trọng tài viên của các bên không bị giới hạn bởi danh sách Trọng tài viên mà có thể lựa chọn bất kỳ Trọng tài viên nào trong và ngoài danh sách Trọng tài viên của bất kì Trung tâm trọng tài nào. Bên cạnh đó, trọng tài vụ việc có lợi thế trong việc xác định quy tắc tố tụng để giải quyết tranh chấp.  

* Trọng tài quy chế 

Theo quy định của hầu hết các quốc gia thì trọng tài đều tồn tại dưới hình thức trọng tài phi chính phủ (với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nghiệp), không nằm trong bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ mang sắc thái riêng trong pháp luật trọng tài ở một số nước châu Á, như: Trung Quốc, Thái Lan. Ở Trung Quốc, các Ủy ban trọng tài hợp đồng kinh tế là những cơ quan nhà nước thuộc Cục quản lí hành chính công thương các cấp, Thái Lan thành lập Viện trọng tài thuộc Bộ Tư pháp, có quy tắc tố tụng riêng nhằm hỗ trợ, phát triển các hoạt động hoà giải và trọng tài. Theo đó, Trọng tài quy chế ở các quốc gia trên thế giới thường được tổ chức dưới những hình thức đa dạng, như các Trung tâm Trọng tài (Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore, Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Australia, Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông), các Hiệp hội trọng tài (Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ, Hiệp hội trọng tài Nhật Bản) hay các Viện trọng tài (Viên trọng tài Stockholm – Thụy Điển), nhưng chủ yếu và phổ biến được tổ chức dưới dạng các Trung tâm Trọng tài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trọng tài theo luật định được tổ chức dưới hình thức trung tâm trọng tài. Trung tâm trọng tài là tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở giao dịch ổn định. Trọng tài điều lệ là hình thức giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài theo quy định của Luật trọng tài thương mại  2010 và Quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài đó. Đặc điểm của Trọng tài theo luật định: 

 – Thứ nhất, trọng tài theo luật định được tổ chức dưới hình thức trung tâm trọng tài. Trung tâm trọng tài là tổ chức phi chính phủ, không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước. Trung tâm trọng tài được thành lập theo sáng kiến ​​của trọng tài viên sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chứ không phải do nhà nước cấp. Các Trung tâm trọng tài không thuộc Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước (như Trọng tài kinh tế Nhà nước trước đây), cũng không thuộc Hệ thống Cơ quan tài phán Nhà nước (như Tòa án kinh tế hiện nay). Trung tâm trọng tài hoạt động phi lợi nhuận. Hoạt động của Trung tâm trọng tài theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí hoạt động, không  cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước. Trọng tài viên duy nhất hoặc Hội đồng Trọng tài không ra phán quyết nhân danh quyền lực của Nhà nước mà nhân danh một bên thứ ba độc lập. Là một tổ chức phi chính phủ, các trung tâm trọng tài  luôn chịu sự quản lý và hỗ trợ của nhà nước. Nhà nước là cơ quan quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Nhà nước quản lý  Trung tâm trọng tài thông qua việc ban hành  văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của  Trung tâm trọng tài. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về trọng tài thương mại còn được thực hiện thông qua hoạt động quản lý  hệ thống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp, sửa đổi, bổ sung hoặc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của trung tâm trọng tài, hồ sơ đăng ký. Trong quá trình hoạt động, các trung tâm trọng tài cũng cần sự hỗ trợ của nhà nước về nhiều mặt. Trọng tài thương mại là cơ quan có “thẩm quyền xét xử riêng”, không nhân danh quyền lực nhà nước. Vì vậy, ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, hoạt động của các trung tâm trọng tài cần  có sự hỗ trợ của nhà nước. Sự hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động trọng tài thương mại được thể hiện rõ  như hỗ trợ trong việc chỉ định, thay đổi trọng tài viên; hỗ trợ  xem xét lại phán quyết  của hội đồng trọng tài; hỗ trợ  quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; hỗ trợ trong việc hủy phán quyết trọng tài hay không; hỗ trợ  thi hành phán quyết trọng tài.

– Thứ hai, các trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và tồn tại độc lập với nhau. Trung tâm trọng tài là tổ chức có tư cách pháp nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp nhân quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự năm 2015, cụ thể: 

+ Được thành lập hợp pháp; 

+ Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 

+ Có tài sản độc lập với thể nhân, pháp nhân khác và  chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; 

+ Nhân danh mình tham gia một cách độc lập vào các quan hệ pháp luật. Mỗi Trung tâm Trọng tài là một pháp nhân tồn tại độc lập và bình đẳng với các Trung tâm Trọng tài khác. Trung tâm trọng tài có thể thành lập chi nhánh văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Ngoài tính độc lập, bình đẳng và mối quan hệ hợp tác (nếu có) giữa các Trung tâm trọng tài, trong cơ quan tài phán hành chính không có mối quan hệ phụ thuộc hành chính như cấp trên, cấp dưới. Sự khác biệt  về tổ chức của trọng tài thương mại (tòa án tư) so với hệ thống tổ chức  tòa án (tòa án công) dẫn đến tính đặc thù của tố tụng trọng tài trong việc áp dụng nguyên tắc xét xử một lần.  

– Thứ ba, tổ chức và quản lý của trung tâm trọng tài đơn giản, gọn nhẹ. Trung tâm trọng tài có ban giám đốc và ban thư ký. Cơ cấu, bộ máy của Trung tâm trọng tài do Điều lệ của Trung tâm quy định. Ban điều hành của Trung tâm trọng tài gồm có Chủ tịch, một hoặc nhiều Phó Chủ tịch, có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định. Chủ tịch Trung tâm Trọng tài là Trọng tài viên. Trung tâm trọng tài có danh sách trọng tài viên. Trọng tài viên tham gia giải quyết tranh chấp khi được lựa chọn hoặc chỉ định.  

– Thứ tư, mỗi trung tâm trọng tài tự xác định  lĩnh vực can thiệp và có quy tắc tố tụng riêng. Mỗi Trung tâm trọng tài tự xác định  lĩnh vực can thiệp phù hợp với năng lực chuyên môn của đội ngũ Trọng tài viên và phải được ghi rõ trong Điều lệ của Trung tâm trọng tài. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm trọng tài có quyền mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi  hoạt động nhưng phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước hữu quan. Là một tổ chức phi chính phủ, các trung tâm trọng tài tồn tại độc lập với nhau,  hợp tác và cạnh tranh. Bên cạnh chất lượng của Trọng tài viên, sự đơn giản và linh hoạt trong quy tắc tố tụng cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của mỗi Trung tâm trọng tài đối với khách hàng. Vì vậy, mỗi Trung tâm trọng tài có Điều lệ riêng, bao gồm các quy tắc tố tụng riêng được xây dựng phù hợp với đặc điểm và tổ chức, hoạt động của Trung tâm và không trái với các quy định của Luật Trọng tài kinh doanh. Khi giải quyết tranh chấp, Hội đồng Trọng tài hoặc Trọng tài viên duy nhất phải tuân thủ các quy tắc tố tụng này. Quy tắc Trọng tài UNCITRAL được xuất bản bởi Ủy ban  Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (được thông qua năm 1976) hoặc Quy tắc Trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) có hiệu lực từ năm 1985 và một số Công ước quốc tế các tài liệu liên quan cũng như Quy tắc Quy tắc tố tụng của một số Trung tâm trọng tài quốc tế có uy tín (London, Bruxelles,…) thường được coi là cơ sở và là khuôn mẫu cho việc xây dựng quy tắc tố tụng của các Trung tâm trọng tài.  

– Thứ năm, hoạt động trọng tài của Trung tâm trọng tài do các trọng tài viên của Trung tâm thực hiện. Mỗi trung tâm trọng tài  có danh sách trọng tài viên riêng. Việc lựa chọn, chỉ định Trọng tài viên tham gia Hội đồng Trọng tài hoặc Trọng tài viên duy nhất để giải quyết  tranh chấp chỉ  giới hạn trong danh sách Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài. Do đó, hoạt động trọng tài của Trung tâm trọng tài sẽ chỉ được thực hiện bởi chính các trọng tài viên của  Trung tâm. Đặc điểm này  khác  với giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài vụ việc. Ở cấp độ quốc gia, ngoài các trung tâm trọng tài  còn có các hiệp hội trọng tài. Hiệp hội trọng tài là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các trọng tài viên và trung tâm trọng tài trong phạm vi cả nước. Việc thành lập và hoạt động của Hiệp hội trọng tài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hiệp hội nghề nghiệp. 

Tổ chức trọng tài nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  được  hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Trọng tài  năm 2010. Đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài, được thành lập và thực hiện hoạt động trọng tài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tổ chức trọng tài nước ngoài và chi nhánh  chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh theo pháp luật Việt Nam. Tổ chức trọng tài nước ngoài chỉ định trọng tài viên đứng đầu chi nhánh. Giám đốc chi nhánh là đại diện có thẩm quyền của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam có quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 76 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.  Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc của Tổ chức trọng tài nước ngoài được thành lập. thiết lập, nghiên cứu và xúc tiến các cơ hội  trọng tài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tổ chức trọng tài nước ngoài phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn phòng đại diện theo pháp luật Việt Nam. Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài thương mại nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ  quy định tại Điều 78 Luật Trọng tài thương mại  2010.  

3. Trọng tài  

Định nghĩa: Trọng tài viên là người do các bên lựa chọn hoặc được trung tâm trọng tài, tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật trọng tài thương mại  2010.  Điều kiện  trở thành trọng tài viên: Theo quy định tại Điều 20 Luật trọng tài thương mại 2010, người muốn trở thành trọng tài viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

 – Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự  theo quy định của Bộ luật Dân sự; 

 – Có bằng đại học và có thời gian công tác trong lĩnh vực này từ 5 năm trở lên; 

 – Trong trường hợp đặc biệt, những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn không đáp ứng  yêu cầu về trình độ học vấn và công tác thực tế  nêu trên cũng có thể được tuyển chọn làm chuyên gia chủ chốt. Quy định trên là “khung” về điều kiện để trở thành trọng tài viên. Tuy nhiên, pháp luật cũng dành một điều khoản khá “mở” về vấn đề này. Tùy thuộc vào mục tiêu, mục đích hay cơ cấu hoặc tính bền vững của mình mà các Trung tâm trọng tài có thể quy định thêm các tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn quy định chung đối với Trọng tài viên của tổ chức mình, ví dụ: có trình độ đại học nhưng phải là hệ đào tạo chính quy tập trung hoặc yêu cầu về xếp hạng đối với văn bằng tốt nghiệp, hoặc thời gian kinh nghiệm. Những đối tượng không được trở thành Trọng tài viên: 

Để đảm bảo cho hoạt động của trọng tài hiệu quả, pháp luật cũng đưa ra những quy định nhằm hạn chế đối với một số người mặc dù đáp ứng được các điều kiện trên nhưng vẫn không được làm Trọng tài viên bao gồm: 

 – Người đang là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, công chức thuộc toà án nhân dân viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án; 

 – Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xoá án tích; 

Quyền và nghĩa vụ của Trọng tài viên: 

Trọng tài viên được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Trung tâm trọng tài, bao gồm: 

 – Chấp nhận hoặc từ chối giải quyết tranh chấp; 

 – Độc lập trong việc giải quyết tranh chấp; 

 – Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp; 

 – Được hưởng thù lao; 

 – Giữ bí mật nội dung vụ tranh chấp mà mình giải quyết, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

 – Bảo đảm giải quyết tranh chấp vô tư, nhanh chóng, kịp thời; 

 – Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

4. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trọng tài trong thời gian tới 

Một là, kiến nghị về hoàn thiện thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

Các văn bản hướng thi hành Luật TTTM hiện hành nên giải thích theo hướng mở rộng phạm vi thẩm quyền của trọng tài, tôn trọng tự do ý chí thỏa thuận giữa các bên tranh chấp. Cụ thể, nên quy định thẩm quyền của trọng tài theo phương pháp loại trừ, mở rộng thẩm quyền của trọng tài ra cả một số tranh chấp liên quan đến quyền nhân thân, quan hệ hôn nhân và gia đình, thừa kế theo quy định của luật dân sự, điều này là hoàn toàn phù hợp trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập với thế giới thì không có lý do vì pháp luật của nước ta lại không phù hợp với luật chung của thế giới. Ví dụ, như Luật Trọng tài của Singapore, trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về dân sự trừ lĩnh vực hình sự và tranh chấp liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Thứ hai, bổ sung quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời của pháp luật trọng tài theo nghĩa đưa ra quyết định về việc áp dụng, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tương tự như quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án.

Thứ ba, hoàn thiện các quy định của pháp luật trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Luật TTTM cần được sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định của hội đồng trọng tài về sự vô hiệu của thỏa thuận trọng tài. Cụ thể, trong thời gian Tòa án xem xét  quyết định thỏa thuận trọng tài  vô hiệu thì Hội đồng trọng tài phải tạm dừng tố tụng, bởi trong thời gian này, dù có tiến hành tố tụng thì các bên cũng khó đạt được thỏa thuận. Kết quả là thành công khi một trong các bên không quan tâm đến việc giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài, điều này chứng tỏ họ đã yêu cầu Tòa án xem xét tuyên bố thỏa thuận trọng tài vô hiệu. Hơn nữa, ngay cả khi việc giải quyết tranh chấp xảy ra trong khoảng thời gian này và sau đó Tòa án tuyên bố thỏa thuận trọng tài  vô hiệu thì phán quyết trọng tài đương nhiên vô hiệu trên thực tế và  từ đó các bên tranh chấp có sự chuẩn bị  đưa  tranh chấp ra tòa án  giải quyết.

Bốn là, hoàn thiện một số quy định về Trọng tài viên 

 

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.799

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 3.164

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 1.902

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.985

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.542

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 2.233

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *