messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Giá trúng thầu là gì? Bao gồm những gì?

Trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ đề cập tới nhiều nội dung trong đó có giá trúng thầu. Vậy giá trúng thầu là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về giá trúng thầu là gì.

gia trung thau la gi

Giá trúng thầu là gì? (cập nhật 2022)

1. Giá trúng thầu là gì?

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

 1. Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của cá nhân có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu thựa hiện dự án.

2. Điều kiện được xét trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 42. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

 1. Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

b) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

c) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

d) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

2. Nhà thầu tư vấn là cá nhân được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu;

b) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

3. Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

3. Điều kiện được xét trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

Điều 43. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

 1. Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắmhàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu;

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

đ) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

e) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

2. Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

4. Điều kiện trúng thầu đối với nhà đầu tư 

Điều 59. Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 1. Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ;

b) Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm;

c) Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

d) Đáp ứng yêu cầu về tài chính;

đ) Dự án đạt hiệu quả cao nhất.

 1. Đối với nhà đầu tư không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải nêu rõ lý do nhà đầu tư không trúng thầu.

5. Thời hạn thông báo giá trúng thầu?

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

 1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này; gửi vănbản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm:

a) Thông tin quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều này;

b) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;

c) Kế hoạchhoàn thiện, ký kết/hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

Trong đó Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 20 quy định như sau:

a) Tên nhà thầu trúng thầu;

b) Giá trúng thầu;

c) Loại hợp đồng;

d) Thời gian thực hiện hợp đồng;

Ngoài ra, Điểm n Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

n) Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

6. Một số khái niệm khác cần lưu ý để phân biệt giá trúng thầu?

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật

16. Giá gói thầulà giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

17. Giá dự thầulà giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

18. Giá đánh giálà giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố để quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình. Giá đánh giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế.

 1. Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

7. Câu hỏi thường gặp

Giá trúng thầu là gì?

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau: Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu xử lý như thế nào?

Khi các tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu sẽ bị xử lý theo Điều 90 Luật Đấu thầu 2013.
Tổ chức hoặc cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan sẽ bị xử lý vi phạm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của hành vi mà có thể áp dụng các hình thức xử lý sau:
Bị xử lý kỷ luật;
Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính; hoặc
Năng hơn là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.
Ngoài ra, căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân còn:
Có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu, và
Bị đưa vào danh sách các nhà thầu vi phạm quy định trong đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có bắt buộc?

Theo Điều 16 Luật Đấu thầu 2013 thì không phải trong mọi trường hợp đều bắt buộc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Các nguyên tắc đấu thầu hàng hóa, dịch vụ?

Nguyên tắc coi trọng tính hiệu quả
Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang nhau
Nguyên tắc thông tin đầy đủ, công khai
Nguyên tắc bảo mật thông tin đấu thầu
Nguyên tắc đánh giá khách quan, công bằng
Nguyên tắc bảo đảm dự thầu

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về giá trúng thầu là gì. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.