Dịch vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2020

Trang chủ / Dịch Vụ / Kế Toán Thuế / Dịch vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2020
Dịch vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Dịch vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp được kiểm soát và cân đối bởi báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thông qua báo cáo này, doanh nghiệp có thể đánh giá các khả năng và từ đó đưa ra các phương án nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ làm tăng khả năng đánh giá khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp vì nó loại trừ được các ảnh hưởng của việc sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho cùng giao dịch và hiện tượng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dùng để xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của các luồng tiền trong tương lai; dùng để kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước đây về các luồng tiền; kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời với lượng lưu chuyển tiền thuần và những tác động của thay đổi giá cả.

1. Trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trong kỳ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 3 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
 • Doanh nghiệp được trình bày các luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân loại và báo cáo luồng tiền theo các hoạt động sẽ cung cấp thông tin cho người sử dụng đánh giá được ảnh hưởng của các hoạt động đó đối với tình hình tài chính và đối với lượng tiền và các khoản tương đương tiền tạo ra trong kỳ của doanh nghiệp. Thông tin này cũng được dùng để đánh giá các mối quan hệ giữa các hoạt động nêu trên.
 • Một giao dịch đơn lẻ có thể liên quan đến các luồng tiền ở nhiều loại hoạt động khác nhau. Ví dụ, thanh toán một khoản nợ vay bao gồm cả nợ gốc và lãi, trong đó lãi thuộc hoạt động kinh doanh và nợ gốc thuộc hoạt động tài chính.

2. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp phải báo cáo các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo một trong hai phương pháp sau:

Phương pháp trực tiếp

Theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các luồng tiền vào và các luồng tiền ra được trình bày trên báo cáo và được xác định theo một trong 2 cách:

 • Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho:
  • Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh;
  • Các khoản mục không phải bằng tiền khác;
  • Các luồng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Phương pháp gián tiếp

Các chỉ tiêu về luồng tiền được xác định trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các khoản:

 • Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao tài sản cố định, dự phòng…
 • Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện;
 • Tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh (trừ thuế thu nhập và các khoản phải nộp khác sau thuế thu nhập doanh nghiệp);
 • Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư.

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính

Doanh nghiệp phải báo cáo riêng biệt các luồng tiền vào, các luồng tiền ra từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính, trừ trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên cơ sở thuần.

3. Dịch vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng giá dịch vụ lập báo cáo chuyển lưu tiền tệ

 • Đối với các công ty thuộc nhóm ngành tư vấn, dịch vụ, thương mại, xây dựng thi công
STT Số hóa đơn Phí dịch vụ trọn gói
1 Không phát sinh
2 Từ 01 đến 50 hóa đơn
3 Từ 51 đến 100 hóa đơn
4 Từ trên 100 hóa đơn
 • Đối với các công ty thuộc nhóm ngành sản xuất: Do số lượng hóa đơn đầu ra và đầu vào tương đối lớn, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ số điện thoại hotline ……… để được tư vấn giải đáp và báo giá một cách nhanh nhất.

4. Trách nhiệm và công việc của dịch vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Cập nhật liên tục các quy định, chính sách pháp luật của nhà nước về nội dung, cách trình bày, phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Hỗ trợ khách hàng rà soát, phân loại các loại chứng từ, phần sổ sách kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp, bản thuyết minh báo cáo tài chính, … làm cơ sở giúp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác nhất;
 • Kiểm tra tính chính xác của số liệu;
 • Cân đối dòng tiền vào và dòng tiền ra một cách hợp lý: Dòng tiền vào: Các khoản thu của khách hàng về việc bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ; tiền lãi; tiền thu từ hoạt động đầu tư, … Dòng tiền ra: Tiền chi trong việc mua hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, …
 • Thực hiện lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhanh chóng, chính xác, đạt hiệu quả;
 • Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại nếu có;
 • Chịu trách nhiệm giải trình nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;
 • Bảo mật số liệu và thông tin khách hàng;
 • Sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
 • In báo cáo và thực hiện sổ sách kế toán theo quy định chung.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »