messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên (Mới 2022)

Hiện nay, không ít trường hợp giáo viên dạy giỏi có cống hiến xuất sắc, xứng đáng nhận được những ưu đãi của nhà nước về chế độ quyền lợi. Chính vì vậy, ACC Group sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên cho quý khách hàng có nhu cầu.

don xin nang luong truoc thoi han cua giao vien

Đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên (Cập nhật 2022)

1. Quy định về đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên?

Hiện nay, quy định về đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên là Thông tư 08/2013/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên áp dụng với đối tượng nào?

– Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn gọi chung là cấp xã) và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

+ Cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

+ Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát);

+ Cán bộ cấp xã quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).

– Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

– Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

– Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù. Các đối tượng tại các Điểm a, b, c và d Khoản này sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Điều kiện nâng bậc lương trước hạn?

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

4. Tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn?

– Đối với cán bộ, công chức

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

– Đối với viên chức và người lao động

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

5. Đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên?

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2019

Kính gửi: – Lãnh đạo đơn vị, công đoàn…………………………..;

– Hội đồng xét nâng lương Trường ……………………..

                   

Tôi tên:……………………………………………….………….…

Chức danh/chức vụ:…………………………….……………….

Đơn vị công tác:………………………………….……………….

Thời gian công tác tại Trường (từ năm):….…………………………

Ngạch viên chức:……………………… Mã ngạch:……………………….…..

Hiện hưởng bậc lương: ..……, hệ số:………, mốc tính nâng lương lần sau:………

Căn cứ Thông báo số ………/TB-ĐHTN-TCCB ngày……/……./……. của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc xét nâng lương trước thời hạn năm 20………..,

Trong thời gian từ ngày 01/01/…….. đến ngày 31/12/………, hàng năm tôi đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt các thành tích sau (kèm giấy khen, bằng khen, Giấy chứng nhận CSTĐ):

– ……………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, tôi làm đơn này kính đề nghị Lãnh đạo, Công đoàn…………,  Hội đồng xét cho tôi được nâng bậc lương trước thời hạn ………. tháng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

  …………, ngày …… tháng 12 năm 2019

Người làm đơn

 

 

 

 

6. Câu hỏi có liên quan

Quy định về nâng lương giáo viên quy định ở đâu?

Ngày 02/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thông tư này hợp nhất Thông tư 08/2013 và Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ về chế độ nâng lương, nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức,…

Chế độ nâng lương thường xuyên

Về thời gian nâng lương thường xuyên: Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm những gì?

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian bị đình chỉ công tác; thời gian tập sự;….

Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên gồm các tiêu chuẩn nào?

2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới quý khách hàng những thông tin cơ bản về đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên. Mong rằng trên thực tế, khi quý khách hàng đạt đủ tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn thì sẽ áp dụng được đơn xin nâng lương trước thời hạn của giáo viên.

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.