Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm xe máy TP. HCM

Trang chủ / Blog / Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm xe máy TP. HCM
Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm xe máy TP. HCM
Điều kiện và thủ tục hoạt động đại lý bảo hiểm xe máy TP. HCM

Đối với xe cơ giới nói chung và xe máy nói riêng khi tham gia giao thông phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, chủ xe có thể mua bảo hiểm này trực tiếp tại các doanh nghiệp bảo hiểm, song phổ biến hiện nay, là tại các đại lý bảo hiểm xe máy được ủy quyền.

Theo quy định pháp luật, chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đối với các loại xe máy khi tham gia giao thông bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Giấy chứng nhận bảo hiểm) là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự duy nhất giữa chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm đã cấp cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Việc thanh toán phí bảo hiểm hoặc cam kết thanh toán phí bảo hiểm được thực hiện như sau:

 • Trường hợp phí bảo hiểm dưới 50 triệu đồng: Chủ xe cơ giới thanh toán 01 lần tại thời Điểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp phí bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: Chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán 01 lần, thời hạn thanh toán không quá 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp phí bảo hiểm từ 100 triệu đồng trở lên: Chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm việc thanh toán phí bảo hiểm như sau:
  • Lần 1: Thanh toán 50% tổng phí bảo hiểm trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Lần 2: Thanh toán 50% phí bảo hiểm còn lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm xe máy là loại dưới 50 triệu đồng, do đó được thanh toán và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm ngay tại thời điểm thanh toán

Hiện nay, xe máy vẫn là phương tiện giao thông chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, bởi vậy, nhu cầu mua bảo hiểm xe máy hàng năm tương đối lớn, các đại lý bán bảo hiểm xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh theo đó hoạt động khá phát triển.

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trở thành đại lý bảo hiểm sẽ đăng ký với các doanh nghiệp bảo hiểm đã được cấp giấy phép theo quy định thông qua một bản hợp đồng đại lý, trong đó quy định về các hoạt động đại lý, hoa hồng đại lý, quyền, nghĩa vụ của các bên, …

1. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh

 • Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
  • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

 • Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
  • Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;
  • Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định về cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

2. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm xe máy

Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền tiến hành các hoạt động:

 • Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;
 • Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Thu phí bảo hiểm;
 • Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

3. Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm xe máy

Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm;
 • Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Hoa hồng đại lý bảo hiểm;
 • Thời hạn hợp đồng;
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.

4. Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm

Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.

5. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm

 • Đại lý bảo hiểm có các quyền sau:
  • Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài theo đúng quy định pháp luật;
  • Tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tổ chức;
  • Được cung cấp thông tin cần thiết cho các hoạt động của mình và các điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm;
  • Hưởng hoa hồng và các quyền, lợi ích hợp pháp khác từ hoạt động đại lý bảo hiểm;
  • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoàn trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Đại lý bảo hiểm có các nghĩa vụ sau:
  • Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;
  • Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
  • Giới thiệu, mời chào, bán bảo hiểm; cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm; thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
  • Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ do các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm tổ chức;
  • Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »