Thủ tục điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội 2020

Thủ tục điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội
Thủ tục điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội

Trong suốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội, các thông tin liên quan đến người tham gia bảo hiểm có thể bị thay đổi. Khi đó, họ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về thủ tục này.

1. Điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội là gì?

Điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội chính là điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Để điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nói chung hay cụ thể là điều chỉnh thông tin sổ bảo hiểm xã hội người yêu cầu phải điền đầy đủ thông tin trên tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

2. Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, cụ thể như sau:

BẢO HIM XÃ HỘI

VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

 1. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH(người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / …………. / …………. [03]. Giới tính: ……………………..

[04]. Quốc tịch …………………………….. [05]. Dân tộc ………………………………………………….

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………………..

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………… [06.3]. Tỉnh (Tp): …………….

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ………………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………………… [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):

…………………………………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………………………………………….

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ……………….. [09]. Số điện thoại liên hệ: ………….

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ i với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………………………….

[11]. Mức tiền đóng: ……………………… [12]. Phương thức đóng: ………………………………….

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

 1. II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT(người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / ……… / ………. [03]. Mã số BHXH: ……………………….

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………………………….

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: …………………………………….. Số điện thoại (nếu có): ………………………

Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố) …………………………………………………. Xã (phường, thị trấn): …………………………………………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): …………………………………………….. Tỉnh (Tp): …………………………………………………………

Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ SỐ CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7
1                
2                
3                
4                
               

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
..…., ngày ……. tháng …….. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tờ khai trên áp dụng đối với cả trường hợp đã được cấp và chưa được cấp BHXH. Do đó, mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, mẫu điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, mẫu điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội là một và chính là mẫu tờ khai trên.

Hướng dẫn điền tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH

Mục đích:

 • Kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.
 • Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu…

Trách nhiệm lập:

 • Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
 • Cha/mẹ/người giám hộ (đối với Trẻ em dưới 6 tuổi).

Thời gian lập:

 • Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia khi chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 • Đối với người chỉ tham gia BHYT:
 • Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT;
 • Người tham gia khi có điều chỉnh thông tin; người tham gia chưa được cấp mã số BHXH.

Phương pháp lập:

 • Đối với người chưa được cấp mã số BHXH:Người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng thì kê khai bổ sung chỉ tiêu [14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình.

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[04]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[05]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[08]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

[09]. Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).

[10]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

[11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng …

[13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

 • Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT:Chỉ áp dụng đối với người thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH của người tham gia.

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu…

[05]. Hồ sơ kèm theo:

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.

Về phụ lục: thành viên hộ gia đình

Mục đích

Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

Trách nhiệm lập

Người tham gia hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH.

Thời gian lập: khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình, có người được giảm trừ mức đóng.

Phương pháp lập

* Phần thông tin chung: ghi đầy đủ họ và tên chủ hộ; số điện thoại liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).

* Chỉ tiêu theo cột:

 • Cột A: ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.
 • Cột B: ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong hộ gia đình.
 • Cột 1: ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohigov.vn (nếu đủ điều kiện).
 • Cột 2: ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
 • Cột 3: ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).
 • Cột 4: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

 • Cột 5: ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu…).
 • Cột 6: Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.
 • Cột 7: ghi những nội dung cần ghi chú.
 • Sau khi hoàn tất việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên

3. Hồ sơ điểu chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hồ sơ để thực hiện điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Đối với trường hợp thay đổi nơi làm việc: Quyết định chứng minh địa điểm làm việc
 • Đối với trường hợp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch: Giấy sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định về chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu. Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ để thực hiện điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Nếu thay đổi thông tin về nhân thân, bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống trên thẻ BHYT, hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ sau:

STT Đối tượng Tên loại văn bản, hồ sơ Ghi chú
1. Trường hợp do người tham gia kê khai sai so với hồ sơ gốc: Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.  
2. Trường hợp người tham gia do cơ quan BHXH quản lý đề nghị điều chỉnh để đi khám bệnh, chữa bệnh: Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.  
3. Trường hợp đơn vị kê khai sai so với hồ sơ của người tham gia: Cơ quan BHXH rà soát, thông báo và phối hợp với đơn vị điều chỉnh.  

4. Thủ tục điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền hoặc cơ quan được ủy quyền.
 • Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ
 • Bước 3: Tiến hành điều chỉnh thông tin
  • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  • Điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội. Trước khi thực hiện, các cá nhân cần tìm hiểu một số quy định có liên quan để việc thực hiện thủ tục được nhanh chóng và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »