Điều chỉnh giấy phép xây dựng mất bao lâu?

logo accACC
Nguyen Vi

Việc quy định về thời gian, thời hạn điều chỉnh giấy phép xây dựng được cụ thể hóa tại Thủ tục thực hiện điều chỉnh giấy phép căn cứ vào Điều 102, Luật xây dựng năm 2014 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng là gì?

Điều chỉnh giấy phép xây dựng là trong thực tế quá trình xây dựng công trình, nhà cửa diễn ra, có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung sau đây. Trường hợp này yêu cầu chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

– Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc

– Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính

– Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường

Như vậy, với chủ đầu tư, chủ dự án khi rơi vào 03 tình huống nói trên buộc phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng, thay đổi giấy phép xây dựng đã được cấp. Trường hợp không thực hiện thì chịu chế tài quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Cụ thể:

– Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình;

– Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng;

– Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

2. Thời gian điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Khoản 1, Điều 102, Luật xây dựng năm 2014 quy định về thời gian điều chỉnh giấy phép xây dựng như sau:

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

– Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này. Thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo

Như vậy, chung quy lại, thời gian điều chỉnh giấy phép xây dựng được Luật ACC tóm gọn lại như sau:

 1. Thời gian giải quyết hồ sơ

– Thời gian cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng

Đối với công trình: 20 ngày làm việc

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 15 ngày làm việc

 1. Trường hợp trả thì thông báo 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ

Đối với công trình: 05 ngày làm việc

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 05 ngày làm việc

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc

 1. Trường hợp đến hạn theo quy định, nhưng cần xem xét thêm thì cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện

– Không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

3. Thời hạn điều chỉnh giấy phép xây dựng

Điều 144 Bộ luật dân sự 2015: “Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.”

Như vậy, trong trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng, thời hạn được tính như sau:

 1. Thời hạn giải quyết hồ sơ

– Thời hạn cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng

Đối với công trình: trong vòng 20 ngày, bắt đầu tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: trong vòng 15, bắt đầu tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa

– Thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

 1. Thời hạn trong trường hợp trả thì thông báo 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ

Đối với công trình: 05 ngày làm việc theo quy định làm việc giờ hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 05 ngày làm việc theo quy định làm việc giờ hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ (lần 02) vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc

 1. Trường hợp đến hạn theo quy định, nhưng cần xem xét thêm thì cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện

– Không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định

4. Hồ sơ thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng

 1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp trước đó
 3. Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
 4. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cụ thể:

– Đối với công trình xây dựng mới:

Đối với công trình không theo tuyến, gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

Đối với công trình theo tuyến, gồm: Sơ đồ vị trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình; bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

– Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn:

Đối với công trình không theo tuyến, gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

Đối với công trình theo tuyến, gồm: Sơ đồ vị trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình; bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

– Đối với công trình là nhà ở riêng lẻ:

Bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình.

Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện.

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

– Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình: Phụ thuộc vào công trình xây dựng mới hoặc nhà ở riêng lẻ mà cần chuẩn bị hồ sơ tương ứng với từng loại công trình.

Như vậy, trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật ACC về câu hỏi điều chỉnh giấy phép xây dựng mất bao lâu? Khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất trong lĩnh vực xây dựng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận