CÔNG TY LUẬT ACC

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai

Đàm Như

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai

Đàm Như

12/12/2021

Gia Lai là một tỉnh thành có diện tích lớn thứ hai cả nước và có tài nguyên đất vô cùng dồi dào. Vậy tại Gia Lai thì diện tích tách thửa đất tối thiểu là bao nhiêu. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai.

1 23

Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai

1. Diện tích đất tách thửa tối thiểu là gì?

Căn cứ Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định về Diện tích đất tách thửa tối thiểu như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

“23. Bổ sung Điều 75a như sau:

Điều 75a. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.”

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất là diện tích được quy định bởi Ủy ban nhân cấp tỉnh của từng tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị và quỹ đất địa phương.

2. Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai đối với đất ở

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định như sau:

Điều 4. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở

 1. Thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu như sau:
 2. a) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới < 20 m là 36m2.
 3. b) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn tiếp giáp với đường có chiều rộng chỉ giới ≥ 20 m là 45 m2.
 4. c) Trường hợp thửa đất tại xã là 50 m2.
 5. Thửa đất hình thành sau khi tách thửa có bề rộng tiếp giáp đường giao thông tối thiểu là:
 6. a) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn là 4m.
 7. b) Trường hợp thửa đất tại xã là 5m.
 8. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này không tính diện tích đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng.
 9. Trường hợp tách thửa mà sau tách thửa có thửa đất không tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý thì diện tích, kích thước được phép tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

Diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

3. Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai đối với đất các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định như sau

Điều 5. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp

 1. Thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu như sau:
 2. a) Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn là 300 m2.
 3. b) Trường hợp thửa đất tại xã là 500 m2.
 4. Trường hợp tách thửa đất đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì diện tích, kích thước tối thiểu của thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. Thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích, kích thước lớn hơn hoặc bằng diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Quyết định này; trường hợp thửa đất còn lại không đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Quyết định này, người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với toàn bộ diện tích thửa đất cần tách thửa.

4. Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai đối với đất các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất nông nghiệp

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định như sau

Điều 6. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất nông nghiệp

Thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu như sau:

 1. Trường hợp thửa đất tại phường, thị trấn là 500 m2.
 2. Trường hợp thửa đất tại xã là 1.000 m2.

5. Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định như sau

Điều 7. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở thực hiện theo Điều 4 Quyết định này.

6. Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định như sau

Điều 8. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất

 1. Đối với đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân trong cùng thửa đất ở:

– Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

– Diện tích đất ở của từng thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

 1. Diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất không phải đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở là diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quyết định này.
 2. Phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng gắn liền với thửa đất phi nông nghiệp thì được tách thửa cùng với đất phi nông nghiệp mà không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1, Điều 5 và Điều 6 Quyết định này.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Diện tích đất tách thửa tối thiểu tại Gia Lai. Để xác định diện tích đất tách thửa tối thiểu ở khu đất của mình, người dân có thể áp dụng các quyết định còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của 63 tỉnh thành.

 

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ