Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Xe Máy Cập Nhật 2023
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Hiện nay, việc thế chấp tài sản, thế chấp xe máy để bảo đảm nghĩa vụ không còn là điều xa lạ, thậm chí việc dùng xe máy làm tài sản thế chấp được diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể soạn thảo được bản hợp đồng thế chấp xe máy đầy đủ và đúng quy định. Bởi vậy, chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn thảo trọn gói hợp đồng thế chấp xe máy nhanh chóng, chính xác.

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Xe Máy
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thế Chấp Xe Máy

1. Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng thế chấp xe máy

         Hợp đồng thế chấp xe máy là hợp đồng mà bên thế chấp dùng xe máy (thuộc sở hữu của mình) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với bên thế chấp. Xe máy là tài sản thế chấp sẽ không giao cho bên nhận thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận về việc người giữ tài sản thế chấp là bên nhận thế chấp hoặc bên thứ ba khác.

2. Quyền và nghĩa vụ của người thứ ba giữ tài sản thế chấp

 1. Người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các quyền sau đây:
 • Được khai thác công dụng tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận;
 • Được trả thù lao và chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 1. Người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các nghĩa vụ sau đây:
 • Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; nếu làm mất tài sản thế chấp, làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải bồi thường;
 • Không được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu việc tiếp tục khai thác có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp;
 • Giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

         Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thế chấp xe máy

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng thông qua điện thoại, email hoặc trao đổi trực tiếp.

Bước 2: Tư vấn về các quy định của pháp luật về thế chấp tài sản nói chung và hợp đồng thế chấp xe máy nói riêng.

Bước 3: Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong thế chấp xe máy

Bước 4: Ký kết hợp đồng dịch vụ

Bước 5: Cử luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm trực tiếp phụ trách soạn thảo hợp đồng thế chấp xe máy

Bước 6: Chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có)

Bước 7: Hoàn thiện dịch vụ soạn thảo hợp đồng thế chấp xe máy

3. Mẫu Hợp đồng thế chấp xe máy

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP XE MÁY

(Số:................................; ngày....../...../......)

 

Chúng tôi gồm có:

 1. Bên thế chấp (Bên A):

- Họ và tên:................................................; ngày, tháng, năm sinh...........................................

CMND (Hộ chiếu) số: ..............................; do.................................cấp ngày...........................

Hộ khẩu thường trú tại:.............................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (nếu có).............................................................................................................

Số điện thoại (nếu có)...............................................................................................................

2. Bên nhận thế chấp (Bên B):

- Họ và tên:................................................; ngày, tháng, năm sinh...........................................

CMND (Hộ chiếu) số: ..............................; do.................................cấp ngày...........................

Hộ khẩu thường trú tại:.............................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (nếu có).............................................................................................................

Số điện thoại (nếu có)...............................................................................................................

Hoặc

Tên gọi: .........................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có)................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............., do.............................. cấp ngày ................

Họ tên người đại diện:.....................................năm sinh.................; chức vụ:..........................

Theo .........................................ủy quyền ...........số.......ngày ...... tháng......năm......... (nếu có)

 

Bên A cam kết dùng tài sản của mình thế chấp cho Bên B để bảo đảm nghĩa vụ dân sự đối với Bên B theo những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

Bên A đồng ý thế chấp xe máy của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với Bên B như sau:

Nghĩa vụ được bảo đảm là: ...............................................................

ĐIỀU 2: TÀI SẢN THẾ CHẤP

Tài sản thế chấp là xe máy ............

Nhãn hiệu: ..............

Hãng xe:

Biển số xe: ...............................

Số khung: ........... Số máy: ..........................

Giấy chứng nhận đăng ký xe: .............................

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Giá trị tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........................... đồng (bằng chữ: ..........................., theo sự thỏa thuận của các Bên tại biên bản định giá ngày .... tháng .... năm ....; tùy theo giá cả thị trường, hai Bên có thể thỏa thuận định giá lại tài sản cho phù hợp với thực tế.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Nghĩa vụ của Bên A:

- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được Bên B đồng ý bằng văn bản;

- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B kiểm tra tài sản thế chấp.

- Thực hiện công chứng, chứng thực Hợp đồng này theo yêu cầu của Bên B.

2. Quyền của Bên A:

- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp;

- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Nghĩa vụ của Bên B:

- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho Bên A;

- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho Bên A khi Bên A hoàn thành nghĩa vụ.

2. Quyền của Bên B:

- Kiểm tra hoặc yêu cầu Bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;

- Yêu cầu Bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.

ĐIỀU 6: VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ 

1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do Bên ... chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do Bên ... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

1. Trong trường hợp đến thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ mà Bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì Bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức: ...........................................................

2. Tiền thu được từ việc bán tài sản thế chấp, sau khi thanh toán nghĩa vụ dân sự cho Bên B, trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp:

- Nếu số tiền không đủ để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, thì phần còn thiếu hụt do các Bên thỏa thuận bằng một nghĩa vụ khác;

- Nếu số tiền đã trừ các khoản chi phí nói trên còn dư, thì Bên B có nghĩa vụ hoàn trả cho Bên A phần dư đó.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân, về tài sản thế chấp đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

- Tài sản thuộc trường hợp được thế chấp tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

- Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thế chấp;

- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai Bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bên A Bên B

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.807 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  so-2

  Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 2 tại quận 1

    Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là một tài liệu chính thức được yêu cầu và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến xác minh thông tin cá nhân và lịch sử pháp lý của một cá nhân. Bài viết dưới ...

  Lượt xem: 3.831

  dich-vu-lam-ly-lich-tu-phap-so-1

  Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 1 tại quận 1

  Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là một tài liệu chính thức được yêu cầu và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến xác minh thông tin cá nhân và lịch sử pháp lý của một cá nhân. Bài viết dưới ...

  Lượt xem: 2.381

  dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-ba-ria

  Dịch vụ tư vấn trọn gói thành lập công ty giá rẻ tại Bà Rịa (Quy Định 2023)

  Bà Rịa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Rịa là một đầu mối giao thông của các tuyến Quốc lộ là 51, 52, 56 và tỉnh lộ 52. Bà Rịa còn là một đầu mối giao thông buôn bán; có đường ống ...

  Lượt xem: 2.360

  Don-phuong-ly-hon-duoc-hieu-la-viec-ly-hon-theo-yeu-cau-cua-mot-ben-vo-hoac-chong-va-ben-kia-khong-dong-y-ly-hon-hoac-khong-ky-vao-don-xin-ly-hon

  Dịch vụ tư vấn ly hôn

  Tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn ly hôn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chúng tôi cam kết đem cho bạn chất lượng thông tin và dịch ...

  Lượt xem: 1.576

  tong-dai-tu-van-luat-ly-hon-mien-phi

  SĐT luật sư tư vấn ly hôn miễn phí 24/7 - Tổng đài 1900 3330

  Trong quá trình đối diện với những khó khăn và phức tạp của việc ly hôn, việc được tư vấn bởi chuyên gia pháp lý là vô cùng quan trọng. Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và chính xác về ...

  Lượt xem: 2.544

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo