Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà (Thủ Tục 2024)

Trong cuộc sống thường ngày, việc đặt cọc thường diễn ra khi chúng ta mua hàng, thuê xe, thuê nhà,… Các chủ thể thường thỏa thuận việc đặt cọc một số tiền hoặc một tài sản nào đó để đảm bảo việc giao kết hợp đồng hoặc để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng hoặc nhằm cả hai mục đích trên. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về dịch vụ soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán nhà.

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà

1. Tài sản đặt cọc mua nhà

Tài sản đặt cọc có thể là một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác. Tiền đặt cọc là Việt Nam Đồng, các bên không được thỏa thuận ngoại tệ là tài sản đặt cọc (theo Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi, bổ sung 2013). Vật có giá trị khác như các giấy tờ có giá: trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu, sec,… Quyền tài sản không phải là một loại tài sản đặt cọc. Nếu tài sản đặt cọc không phải tiền, các bên cần thỏa thuận hoặc thuê bên thứ ba xác định giá trị theo thị trường tại thời điểm đặt cọc. Tuy nhiên, trong hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, tài sản đặt cọc và Việt Nam đồng.

2. Nội dung của hợp đồng đặt cọc mua nhà

Hợp đồng đặt cọc mua đất có thể gồm các nội dung sau:

 • Tài sản đặt cọc;
 • Mục đích, thời hạn đặt cọc;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp;
 • Bất khả kháng;
 • Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

3. Việc xử lý tài sản đặt cọc

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, tài sản đặt cọc được xử lý như sau:

Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

Trường hợp bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc.

Trường hợp bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

4. Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20….  tại ……………. …… TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:

 1. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………..........

Sinh ngày: ……………………………………………………………………..………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….………………

 1. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………..........

Sinh ngày: ……………………………………………………………………..………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….………………

Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………..........

Sinh ngày: ……………………………………………………………………..………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….………………

III. Cùng người làm chứng:

1.Ông (Bà): ………………………………………………………………………….......

Sinh ngày: ……………………………………………………………………..………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….………………

2.Ông(Bà): ……………………………………………………………………………...

Sinh ngày: ……………………………………………………………………..………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….………………

 1. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:………… ……………………

Bằng chữ:………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………………….…, kể từ ngày …… tháng ………. năm .......

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

1.Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết mua đất của bên B tại

………………………………………………………………………………………….

 Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán đất thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ  tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A tại : ….

…………………………….……………………….. với diện tích là ………….. .m2

giá bán là ……………………………………………….……………………………

 1. Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả:
  ………………………………………..................................................…………………

 khi hai bên ký hợp đồng mua bán đất tại phòng công chứng Nhà Nước,

…………………………………………………………………………………………

sẽ được bên A thanh toán nốt khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên B cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên A và bên B ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng Nhà Nước. Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật (đối với thuế đất, thuế chuyển nhượng bên B sẽ là người thanh toán mà bên A không phải trả bất cứ khoản phí nào) .

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;
 3. b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;
 4. Bên A có các quyền sau đây:
 5. a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc đạt được);
 6. b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 2. a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);
 3. b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);
 4. c) Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho bên A.
 5. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B . Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.
 3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………………………

Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 03 trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

Hà Nội, ngày …tháng ..… năm 20…..

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán đất tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán nhà. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán nhà. Vì đây thường là hợp đồng có giá trị tương đối lớn, trước khi thực hiện trao đổi, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (880 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo