Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Hụi Cập Nhật 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Đơn khởi kiện đòi nợ hụi gồm những nội dung gì? Thủ tục nộp đơn khởi kiện dân sự như nào? ACC sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn thông qua Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ hụi cập nhật 2020.

Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Hụi
Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Hụi

Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: hụi, biêu, phường được xác định là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người  cùng tập hợp lại với nhau để định ra số người chơi, thời gian tham gia, số tiền hoặc tài sản khác, phương thức góp, cách thức lĩnh hụi cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Như vậy, hụi là một hình thức giao dịch được pháp luật cho phép và bảo vệ.

Vậy khi chủ hụi nợ hụi thì dân hụi phải xử lý thế nào? Như đã nói, pháp luật cho phép và bảo vệ quyền lợi của các bên trong hoạt động hụi. Do vậy, dân hụi có thể khởi kiện ra Tòa án để đòi nợ hụi.

Để khách hàng có thể hiểu rõ hơn, ACC xin giới thiệu Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ hụi cập nhật 2020.

1. Khởi kiện đòi nợ hụi là gì?

Khởi kiện đòi nợ là việc cá nhân, tổ chức, cơ quan có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu người nợ thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và người khác.

Như vậy, khi một bên tham gia hụi muốn đòi nợ con nợ thì có thể thương lượng, yêu cầu trả nợ. Trong trường hợp con nợ không có thiện chí hợp tác, chủ nợ có thể tự mình, hoặc thông qua một bên thứ ba (luật sư, người đại diện,…) gửi đơn khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu giải quyết.

2. Nội dung đơn khởi kiện đòi nợ hụi

Có thể thấy, để bắt đầu thủ tục khởi kiện, cần phải có đơn khởi kiện gửi đến Tòa án. Đơn khởi kiện là một mẫu đơn quan trọng, do vậy khi sử dụng nội dung cũng như cách thức trình bày cần phải đảm bảo đúng yêu cầu về mặt pháp lý.

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện ACC gửi đến khách hàng:

———————————————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN (mẫu)

Về việc ……….

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: (3) ………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………….,…………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………..

Địa chỉ: (6) ……………………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện: (7) ……………………………………………………………..

Địa chỉ: (8) ……………………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ………………

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) ……………………………………………….

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………..

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1…………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Người khởi kiện (16)

                                                                                                                       NGUYỄN VĂN A

 (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sn có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

3. Cách thức nộp đơn khởi kiện

Căn cứ điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đơn khởi kiện được Tòa án tiếp nhận theo một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trường hợp người khởi kiện thông qua một bên thứ ba để nộp đơn khởi kiện thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

4. Trình tự xử lý đơn khởi kiện

Khi tiếp nhận được đơn khởi kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện sẽ phải xử lý đơn khởi kiện theo trình tự sau:

Bước 1: Ghi vào sổ nhận đơn, cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc chán án phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
Bước 3: Trong vòng 5 ngày làm việc, thẩm phán xem xét đơn khởi kiện ra một trong các quyết định sau:

 1. a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 2. b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết
 3. c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 4. d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 4: Nộp tạm ứng án phí nếu toà thụ lý vụ án

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 5: Thụ lý vụ án

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Như vậy, tổng thời gian từ lúc nộp đơn khởi kiến tới lúc thụ lý vụ án là 11 ngày làm việc. Thời hạn giải quyết vụ án sẽ kéo dài hơn tuỳ từng loại cụ thể.

Bước 6: Thời hạn chuẩn bị xét xử từ 2 – 4 tháng tuỳ vụ việc cụ thể có thể gia hạn tương ứng từ 1 – 2 tháng nếu vụ án phức tạp

Bước 7: Đưa vụ án ra xét xử.

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

5. Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ hụi cập nhật 2020

Khi xem xét những quy định về đơn khởi kiện và thủ tục khởi kiện, có những yếu tố mà người khởi kiện cần đảm bảo để tránh trường hợp bị từ chối đơn khởi kiện, cụ thể:

 • Đơn khởi kiện về nội dung cũng như cách thức trình bày cần phải đảm bảo đúng yêu cầu về mặt pháp lý.
 • Trong đơn khởi kiện phải xác định đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khởi kiện (cơ sở để Tòa giải quyết vụ việc). Hồ sơ khởi kiện sẽ được gửi kèm cùng đơn khởi kiện.
 • Đúng thời hiệu khởi kiện.

Đối với nhiều người chưa có kinh nghiệm, cũng như chưa nắm rõ được quy định pháp luật thì khởi kiện chưa bao giờ là thủ tục dễ dàng. Đã có nhiều trường hợp vì sai sót trong quá trình soạn thảo đơn khởi kiện mà người khởi kiện đòi nợ hụi phải mất rất nhiều thời gian, công sức.

Và để hỗ trợ khách hàng, ACC xin cung cấp Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ hụi cập nhật 2020. Dịch vụ này sẽ giúp khách hàng có nhu cầu có thể nhanh chóng hoàn thành thủ tục chuẩn bị khởi kiện mà không phải tốn thời gian và công sức quá nhiều.

Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ ACC…

Trên đây là toàn bộ thông tin do ACC cung cấp.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận