Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Chấm Dứt Hợp Đồng 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Khi mục đích xác lập hợp đồng không đạt được hoặc một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng khiến việc thực hiện thỏa thuận trong hợp đồng không thể thực hiện, các bên có thể tiến hành đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chấm dứt hợp đồng là kết thúc việc thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ không có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và bên có quyền không thể buộc bên có nghĩa vụ tiếp tục thiện hiện nghĩa vụ được nữa. Sau đây là hướng dẫn viết đơn khởi kiện chấm dứt hợp đồng.

Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Chấm Dứt Hợp Đồng
Dịch Vụ Soạn Thảo Đơn Khởi Kiện Chấm Dứt Hợp Đồng

1. Điều kiện về hình thức đơn khởi kiện:

Theo quy định tại Điều 189 BLTTDS 2015. Tùy thuộc vào từng trường hợp người khởi kiện là cá nhân hay cơ quan, tổ chức mà hình thức đơn khởi kiện phải đáp ứng các yêu cầu khác nhau:

 • Người khởi kiện là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì tại mục tên tên, địa chỉ nơi cư trú, của người khởi kiện trong đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó. ở cuối đơn người khởi kiện phải thực hiện ý chí về việc khởi kiện của chính mình nên chính cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu cá nhân khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình làm đơn khởi kiện…
 • Đối với cơ quan tổ chức là người khởi kiện thì tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan tổ chức, tổ chức và họ tên chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đống dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp.

2. Điều kiện về nội dung đơn khởi kiện.

Theo quy định tại Điều 189 BLTTDS 2015 nội dung đơn khởi kiện cụ thể như sau:

 • Ngày, tháng năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư tín (nến có);
 • Tên, địa chỉ nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức số điện thoại, fax và địa chỉ thư tín (nến có);
 • Tên, nơi cu trú, Tên, nơi cư trú làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư tín (nến có)
 • Tên, nơi cư trú làm việc của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc trụ sở người của người có quyền và nghĩa vụ liên quan; số điện thoại, fax và địa chỉ thư tín (nến có).
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ tên, địa chỉ của người làm chứng ( nếu có );
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

3. Mẫu đơn khởi kiện chấm dứt hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ……….……………….…(2)……………………………..

Người khởi kiện: …………………………………(3)…………………………………

Địa chỉ: ………………………………………..(4)…………………………………….

Số điện thoại: ………………..…(nếu có)            số fax: …………………..….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………..(nếu có)

Người bị kiện: ……………………………….(5)………………………………………

Địa chỉ: …………………………………….(6)………………………………………..

Số điện thoại: …………………..(nếu có)            số fax: ……………..……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………..………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có):…………………(7)..…………………

………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………….(8)………………………………………..

Số điện thoại: …………………..(nếu có)            số fax: ……………..……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………..………. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)………………..(9)…………………..

………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………(10)…………………………………………….

Số điện thoại: …………………..(nếu có)            số fax: ……………..……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………..………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:………………(11)…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có): ………………………….(12)……………………………..

Địa chỉ: ………………………………..(13)…………………………………………

Số điện thoại: …………………..(nếu có)            số fax: ……………..……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………..………. (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:……………………………

1………………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án): …………………………………………….……………………………………………

              Người khởi kiện (16)

Ghi chú:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: TP. Hồ chí Minh, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh quảng Nam và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn A, cư trú tại thôn N, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty Cổ phần dịch vụ bất đông sản, có trụ sở: Số 20 võ văn Tần, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận