Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh Tại Đức Hòa (Trọn Vẹn 2023)

Kinh tế phát triển kéo theo nhu cầu đăng ký kinh doanh của các cá nhân, tổ chức tăng cao. Đăng ký hoạt động kinh doanh là bước nền tảng cho việc bắt đầu kinh doanh và từng bước phát triển, mở rộng kinh doanh sau này. Bài viết sau đây cung cấp thủ tục về việc đăng ký kinh doanh tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đăng ký kinh doanh tại Đức Hòa
Đăng ký kinh doanh tại Đức Hòa

CƠ SỞ PHÁP LÝ.

 • Luật 68/2014/QH13
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Thông tư số 47/2019/TT-BTC.
 • Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Long An về Ban hành danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐỨC HÒA, LONG AN

Pháp luật hiện hành cho phép cá nhân, tổ chức muốn thực hiện hoạt động kinh doanh được tự do lựa chọn loại hình kinh doanh để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết sau đây cung cấp thủ tục về việc đăng ký kinh doanh tại Đức Hòa, Long An.

1. Hồ sơ thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh.

Tùy vào việc lựa chọn mô hình kinh doanh, pháp luật quy định hồ sơ tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh khác nhau.

 • Trường hợp đăng ký kinh doanh theo hình thức thành lập doanh nghiệp.

Đối với Doanh nghiệp Tư nhân.

 • Giấy đề nghị đăng ký giấy phép kinh doanh doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối với Công ty TNHH một thành viên.

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp)
 • Bản sao hợp lệ:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành)
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Bản sao hơp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần và Công ty Hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trường hợp đăng ký kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh.

 • Hồ sơ cần thiết khi tiến hành đăng ký hộ kinh doanh:
  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình. Trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập cần có thêm bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.
  • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thủ tục thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh tại Đức Hòa – Long An.

Trường hợp đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ.

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An hoặc truy cập trang web của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An (http://dpi.longan.gov.vn), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://dangkykinhdoanh.gov.vn) để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.
 • Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ và lệ phí qua Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An giải quyết.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An phải có văn bản thông báo và hướng dẫn, chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra và xử lý hồ sơ, nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
 • Ngay khi có kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển ngay đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả.

 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có)
 • Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

Trường hợp đăng ký kinh doanh theo hình thức thành lập hộ kinh doanh.

Trình tự thực hiện đăng ký hộ kinh doanh

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

 • Cá nhân, đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 • Cán bộ tiếp nhận: Kiểm tra hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa giải quyết theo quy định.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho người thành lập hộ kinh doanh.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Bước 3: Trả kết quả

Cá nhân, đại diện hộ gia đình mang biên nhận đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Đức Hòa hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (644 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo