Hợp đồng thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa [Mới nhất 2023]

Sau đây ACC sẽ thông tin về soạn thảo hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh quy định 2023 (VIẾT THÊM MỞ BÀI).

Soạn Thảo Hợp Đồng Dịch Vụ Dọn Dẹp Vệ Sinh Quy Định 2020
Soạn thảo hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh 2023

1. Khái Niệm của dịch vụ dọn dẹp vệ sinh:

Dịch vụ dọn dẹp vệ sinh là một dịch vụ phổ biến và được các cơ quan nhà nước/doanh nghiệp lựa chọn áp dụng hiện nay. Tuy nhiên, các Bên còn gặp một số trở ngại khi thành lập hoặc thỏa thuận thành lập Hợp đồng này, do đó bài viết này ACC muốn cung cấp cho bạn cách thức và một số những lưu ý trong quá trình soạn thảo loại hợp đồng này!

 • Hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh là một loại hình cung cấp dịch vụ, loại Hợp đồng này được lập ra nhằm ghi lại các thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ ăn uống và bên nhận thuê dịch vụ, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình hợp tác.
 • Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo Hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh 

Về hình thức của hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh . Đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn dẹp, pháp luật không bắt buộc các Bên lập thành văn bản, cụ thể tại Điều 74 Luật Thương mại 2005 quy định rằng “Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể, đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó” Trong trường hợp này, pháp luật để các Bên tự do lựa chọn Hình thức văn bản có thể bằng lời nói, văn bản, hành vi pháp lý cụ thể tuy nhiên để có căn cứ cũng như ghi nhận một cách rõ ràng về sự thỏa thuận Các Bên nên lập thành văn bản để hạn chế những rủi ro có thể tránh được này.

Về nội dung của hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. Trong một hợp đồng thường quy định rất nhiều điều khoản, vậy nội dung nào cần được chú trọng? Các điều khoản có thể kê đến như sau:

 • Đối tượng Hợp đồng/nội dung dịch vụ dọn dẹp vệ sinh
 • Thời gian cung cấp
 • Giá trị Hợp đồng
 • Thời gian, cách thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Đơn phương chấm dứt Hợp đồng
 • Bồi thường thiệt hại
 • Phạt vi phạm
 • Điều khoản về hiệu lực
 • Luật áp dụng,….

Tuy nhiên vì mỗi loại Hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh có những đặc điểm riêng biệt, do đó ngoài những điều khoản chung trên Bạn cần ghi nhận thêm những đặc trưng riêng biệt khác như: lau dọn khu vực đó có bao gồm lau của kính, hay sàn nhà, vật dụng, đồ nội thất hay không? Hạn chế sử dụng các chất tẩy rửa ở những bề mặt nhất định,…..

Vì không có điều luật nào quy định rõ ràng các nội dung này, do vậy chính các doanh nghiệp phải tự tạo một giao kết ràng buộc hai bên, đây sẽ là căn cứ để xem xét có sự vi phạm hợp đồng hay không, từ đó xác định trách nhiệm giữa các bên.

Dưới đây là mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh, bạn có thể sử dụng trong quá trình thỏa thuận và ký kết Hợp đồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG THUÊ DỌN DẸP VỆ SINH

( Số : … / HĐDV – …… )

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;

Căn cứ vào Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;

Căn cứ vào như cầu và thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày … / … / … tại ……………….. , chúng tôi gồm :

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ : …. …………………………………………………………………

CMND số: …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ …… tại:…………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc : …………………………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ B: ………………………………………………………………….

CMND số: ……… Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ …….. tại: ……………………………………

Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau:

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng

Hai Bên đồng ý rằng Bên B sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng (sau đây gọi là Dịch Vụ) cho Bên A với các thông tin chi tiết như sau:

– Địa điểm làm việc: ………………………. hoặc tại bất kỳ một vị trí làm việc khác có thể được thay đổi bằng thông báo trước bằng văn bản của Bên A.

– Ngày làm việc: ……………………………………………………………………………………

– Thời gian làm việc: ……………………………………………………………………………...

– Công việc cần thực hiện: …………………………………………………….………………….

Điều 2. Thời hạn hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị ….…. năm kể từ ngày ……. Đến …………………………………
 • Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng .

Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

 1. Phí dịch vụ:
 • Các bên xác định phí dịch vụ là …………. đồng / tháng

(Số tiền bằng chữ là ……………………. Đồng)

 • Phí dịch vụ bao gồm: phí nhân sự , chi phí máy móc , công cụ , dụng cụ và hóa chất tẩy rửa .
 • Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT

2. Phương thức thanh toán

 • Bên A thanh toán cho Bên B hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B.
 • Tên tài khoản: ……………………………………………………………………………
 • Số tài khoản: ……………………………………………………………………………..
 • Ngân hàng: ………………………………………………………………………………..
 • Chi nhánh: ………………………………………………………………………………..
 • Bên B sẽ gửi hồ sơ thanh toán cho Bên A vào ngày 05 hàng tháng
 • Số tiền dịch vụ hàng tháng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ thanh toán

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ các bên

 • Quyền và nghĩa vụ của Bên A
 • Tạo điều kiện cho Bên B dọn dẹp vệ sinh theo lịch đăng ký từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính, cuối mỗi tháng đánh giá vào bản ý kiến khách hàng (kèm theo) gửi lại cho nhân viên chăm sóc và cùng Bên B kiểm tra, ký vào biên bản nghiệm thu Dịch Vụ hàng tháng.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn như quy định của hợp đồng này.
 • Có trách nhiệm báo cho Bên B biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để Bên B lên kế hoạch dọn dẹp .
 • Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện để Bên B sử dụng điện , nước thực hiện Dịch Vụ tại các địa điểm được chỉ định tại Điều 1 của Hợp đồng .
 • Nếu Bên A thay đổi tên, địa điểm làm việc, mã số thuế thì bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên B
 • Chịu mọi chi phí trong việc dọn dẹp vệ sinh và chi phí di chuyển đến địa điểm dọn dẹp
 • Lên lịch dọn dẹp vệ sinh và gửi cho Bên A trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng.
 • Cử nhân viên đến dọn dẹp vệ sinh theo đúng lịch đã đăng ký với Bên A.
 • Nhân viên Bên B đến dọn dẹp phải thực hiện đúng nội quy và quy định của Bên A, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa nhà, không gây ảnh hưởng tới công việc Bên A hoặc bên thứ ba. Nếu nhân viên Bên B làm hư hỏng, thất thoát tài sản Bên A hoặc bên thứ ba thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng.

 • Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì sẽ bị phạt 5% tổng giá trị hợp đồng.

Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau:

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B chậm thực hiện dọn cho Bên A sau 05 ngày (không có thông báo trước) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng.
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền cho Bên B sau 05 ngày (không có thông báo trước) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng.
 • Khi một trong các bên bị phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được thọi mọi vấn đề xuất phát từ/liên quan đến Hợp đồng này sẽ được Trung tâm Trong tài Quốc tế tại Việt Nam (VIAC) giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản và giao cho mỗi bên giữ một (01) bản. Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

3. Các câu hỏi thường gặp.

Chấm dứt hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh như thế nào?

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

 • Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;
 • Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;
 • Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;
 • Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Nội dung hợp đồng gồm những gì?

 • Đối tượng Hợp đồng/nội dung dịch vụ dọn dẹp vệ sinh
 • Thời gian cung cấp
 • Giá trị Hợp đồng
 • Thời gian, cách thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Đơn phương chấm dứt Hợp đồng
 • Bồi thường thiệt hại
 • Phạt vi phạm
 • Điều khoản về hiệu lực
 • Luật áp dụng,….

Hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh là gì?

 • Hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh là một loại hình cung cấp dịch vụ, loại Hợp đồng này được lập ra nhằm ghi lại các thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ ăn uống và bên nhận thuê dịch vụ, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình hợp tác.
 • Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo Hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh.

Các gói dịch vụ vệ sinh nhà cửa gồm những gói gì?

 • Giá vệ sinh nhà tổng thể sau xây dựng

 • Giá vệ sinh nhà cửa đang ở lâu ngày cần dọn

 • Bảng giá vệ sinh nhà cửa theo giờ, định kỳ

✅ Soạn thảo: ⭕ Hợp Đồng Dịch Vụ Tổng Vệ Sinh Dọn Dẹp Nhà Cửa
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (770 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo