Dịch vụ báo cáo thuế tại Quận 11

Báo cáo thuế là một thủ tục quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân. Việc thực hiện báo cáo thuế đúng hạn sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tuân thủ pháp luật, tránh bị xử phạt và nắm bắt được tình hình kinh doanh, sản xuất, dịch vụ của mình. Để hiểu rõ hơn về Báo cáo thuế hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu bài viết sau:

bao-cao-thue

 Báo cáo thuế

I. Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo thuế là việc kê khai các thông tin về hoạt động kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp với cơ quan thuế. Báo cáo thuế được chia thành hai loại chính:

+ Báo cáo thuế định kỳ: Là báo cáo thuế được nộp theo định kỳ, thường là hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

+ Báo cáo thuế đột xuất: Là báo cáo thuế được nộp khi có phát sinh các nghiệp vụ kinh doanh, tài chính đột xuất.

II. Đối tượng được báo cáo thuế tại quận 11

- Doanh nghiệp: Tất cả các doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,... đều phải thực hiện báo cáo thuế.

- Hộ kinh doanh: Tất cả các hộ kinh doanh, bao gồm hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh thành viên của hợp tác xã,... đều phải thực hiện báo cáo thuế.

- Cá nhân: Một số cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, bao gồm:

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

+ Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, sản xuất, dịch vụ.

+ Cá nhân có thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn.

+ Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

+ Cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng.

+ Cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng.

+ Cá nhân có thu nhập từ các nguồn khác.

III. Điều kiện để báo cáo thuế tại quận 11

Doanh nghiệp:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

+ Có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Hộ kinh doanh:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

+ Có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Cá nhân: Có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

IV. Hồ sơ xin báo cáo thuế tại quận 11

- Tờ khai thuế theo mẫu quy định.

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định.

- Báo cáo tài chính năm hoặc quý theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Bảng kê thu nhập, chi phí và khấu trừ theo mẫu quy định.

- Giấy tờ chứng minh thu nhập, chi phí và khấu trừ.

V. Dịch vụ báo cáo thuế tại quận 11

Dịch vụ báo cáo thuế tại quận 11 là dịch vụ cung cấp các công việc liên quan đến báo cáo thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại quận 11, bao gồm:

- Tư vấn pháp luật về thuế: Tư vấn về các quy định pháp luật về thuế, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình về thuế.

- Lập tờ khai thuế: Lập các loại tờ khai thuế theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, đúng mẫu.

- Kê khai thuế: Kê khai các loại thuế theo tờ khai đã lập, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

- Nộp hồ sơ báo cáo thuế: Nộp hồ sơ báo cáo thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua mạng điện tử.

VI. Trình tự, thủ tục báo cáo thuế tại quận 11

1. Hồ sơ xin báo cáo thuế tại quận 11

1.1 Đối với doanh nghiệp

Tờ khai thuế

+ Tờ khai thuế là giấy tờ do doanh nghiệp lập để kê khai các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Tờ khai thuế được lập theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

+ Tùy theo loại thuế và kỳ tính thuế, doanh nghiệp sẽ phải lập các loại tờ khai thuế khác nhau.

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra

+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra là giấy tờ do doanh nghiệp lập để tổng hợp các hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra của doanh nghiệp trong một kỳ tính thuế.

+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra được lập theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính năm hoặc quý

+ Báo cáo tài chính năm hoặc quý là giấy tờ do doanh nghiệp lập để tổng hợp tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một năm hoặc một quý.

+ Báo cáo tài chính năm hoặc quý được lập theo quy định của pháp luật về kế toán.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp.

1.2 Đối với hộ kinh doanh

Tờ khai thuế:

Tờ khai thuế là văn bản do hộ kinh doanh lập để kê khai các thông tin về hoạt động kinh doanh, tài chính của hộ kinh doanh. Tờ khai thuế được lập theo mẫu quy định của pháp luật về thuế.

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra:

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra là văn bản do hộ kinh doanh lập để kê khai các thông tin về hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra của hộ kinh doanh. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra được lập theo mẫu quy định của pháp luật về thuế.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hộ kinh doanh, xác nhận hộ kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh.

1.3 Đối với cá nhân

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân được lập theo mẫu 02/KK-TNCN. Tờ khai này được sử dụng để kê khai các khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân, các khoản giảm trừ, miễn trừ, các khoản khấu trừ thuế,...

Bảng kê thu nhập, chi phí và khấu trừ:

Bảng kê thu nhập, chi phí và khấu trừ được lập theo mẫu 02/BK-TNCN. Bảng kê này được sử dụng để tổng hợp các khoản thu nhập, chi phí, khấu trừ của cá nhân.

Giấy tờ chứng minh thu nhập, chi phí và khấu trừ: Giấy tờ chứng minh thu nhập, chi phí và khấu trừ bao gồm:

+ Bảng lương, bảng thanh toán tiền lương, tiền công do doanh nghiệp cấp.

+ Hợp đồng lao động.

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

+ Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ.

+ Giấy tờ chứng minh chi phí hợp lý, hợp lệ khác.

2. Trình tự, thủ tục báo cáo thuế tại quận 11

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ báo cáo thuế theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế. Hồ sơ báo cáo thuế cần đầy đủ, chính xác, đúng mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có thể nộp hồ sơ báo cáo thuế trực tiếp tại Chi cục Thuế quận 11 hoặc nộp qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ báo cáo thuế sẽ kiểm tra hồ sơ và xác nhận tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Xử lý hồ sơ

Cán bộ xử lý hồ sơ báo cáo thuế sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tính chính xác của các thông tin kê khai.

Bước 5: Ra quyết định xử lý hồ sơ

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, cán bộ xử lý hồ sơ sẽ ra quyết định xử lý hồ sơ, bao gồm:

- Chấp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng mẫu.

- Từ chối hồ sơ: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không chính xác, sai mẫu.

- Trả hồ sơ: Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 6: Trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp, h

VII. Bảng giá dịch vụ báo cáo thuế tại quận 11

Đối tượng Loại thuế Thời hạn Giá
Doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Tháng 500.000 đồng/tháng
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Quý 1.000.000 đồng/quý
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Tháng 200.000 đồng/tháng
Thuế môn bài Năm 200.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Tháng 300.000 đồng/tháng
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Tháng 200.000 đồng/tháng
Thuế môn bài Năm 200.000 đồng/năm
Cá nhân Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Tháng 200.000 đồng/tháng

VIII. Những câu hỏi thường gặp:

1. Cách nộp hồ sơ xin báo cáo thuế tại quận 11 là gì?

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có thể nộp hồ sơ xin báo cáo thuế tại quận 11 theo hai cách:

- Nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế quận 11.

- Nộp qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Thời hạn nộp hồ sơ xin báo cáo thuế tại quận 11 là bao nhiêu?

Thời hạn nộp hồ sơ xin báo cáo thuế tại quận 11 được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật về thuế. Thông thường, thời hạn nộp hồ sơ xin báo cáo thuế định kỳ là như sau:

- Tờ khai thuế tháng: Nộp trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

- Tờ khai thuế quý: Nộp trước ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

- Tờ khai thuế năm: Nộp trước ngày 30 tháng 3 của năm sau.

3. Tôi là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, tôi phải làm có cần phải báo cáo thuế tại quận 11?

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của pháp luật.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo