Mẫu di chúc viết tay cập nhật năm 2021

logo accACC
Tiên Ngô

Di chúc viết tay có được pháp luật công nhận không? Mẫu di chúc viết tay bao gồm những nội dung gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

image 98
Di chúc viết tay

1. Di chúc viết tay:

Di chúc là sự thể hiện ý chí đơn phương của cá nhân lúc còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết một cách tự nguyện, theo một hình thức, thể thức luật định, có thể bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ bất cứ lúc nào bởi người lập di chúc khi người đó còn sống, và di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người lập di chúc chết.

Hiện nay, pháp luật ghi nhận hình thức của di chúc gồm 02 loại:

  • Di chúc miệng;
  • Di chúc bằng văn bản.

Trong đó, đối với di chúc bằng văn bản, việc lập di chúc có thể thực hiện bằng việc đánh máy hoặc tự làm di chúc viết tay. Di chúc viết tay phải thể hiện ý chí, nguyện vọng, văn phong và nét chữ của người lập di chúc, sau đó người lập di chúc phải tự ký vào bản di chúc đã lập, phải được đánh số từng trang và ký hoặc điểm chỉ vào từng trang của di chúc.

2. Điều kiện để di chúc viết tay có hiệu lực

Muốn để di chúc có hiệu lực pháp luật và phân chia di sản theo ý chí, nguyện vọng của người có tài sản thì di chúc phải hợp pháp theo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật như sau:

Khi lập di chúc để định đoạt tài sản của mình thì người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép bởi bất kỳ ai, thể hiện đúng ý chí, tâm tư, nguyện vọng của mình.

Người lập di chúc phải viết các nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

+ Người lập di chúc phải rõ ngày, tháng, năm lập di chúc để thể hiện mốc thời gian lập di chúc

+ Trong di chúc phải nêu đầy đủ về họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

+ Khi lập di chúc thì người lập chúc ghi rõ họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản

+ Phải nêu rõ thông tin về di sản để lại và nơi có di sản trong di chúc theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nội dung trên thì người lập di chúc có thể có các nội dung khác miễn là không trái với các quy định của pháp luật, trái với đạo đức xã hội.

  • Người lập di chúc cần lưu ý khi soạn di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa để đảm bảo di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Theo quy định của pháp luật hiện nay thì di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng tại các tổ chức hành nghề công chức hoặc chứng thực ở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

=> Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được nêu ở trên.

Hiện nay, trong một số trường hợp đặc biệt thì di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ đúng với ý muốn của người để lại tài sản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng thì di chúc sẽ đủ các điều kiện hợp pháp để được phân chia tài sản theo di chúc khi người có tài sản mất.

=> Do đó, việc lập di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện ý chí của người có tài sản để lại cho người khác để tránh những tranh chấp về sau..

3. Nội dung của di chúc:

Theo quy định tại khoản 1 điều 653 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản

1. Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

4. Mẫu di chúc viết tay:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày    tháng     năm     , vào lúc     giờ    phút, tại  ……………… …………………………………

Họ và tên tôi là: ……………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:……………………………………………………………………………………………

CMTND số …………..Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:…………………………

HKTT:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ……………………….. 

……………………………………………. ……………………….. ……………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên Ông (Bà)………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMTND số:………………………………………Nơi cấp:………………………………….Ngày cấp:……………………………..

HKTT:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

sẽ được thừa hưởng  toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi  rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ). 

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:……………………………………………………………………………………

CMTND số:………………………………..Nơi cấp:……………………………………. Ngày cấp:……………………………….

HKTT:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………..

CMTND số:………………………….Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp:…………………………………………..

HKTT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Hai nhân chứng kể trên là do  tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi  dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng  theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

                                                                 ………………….., ngày … tháng … năm ……

            Nhân chứng 1                           Nhân chứng 2                Người lập Di chúc

     (Ký và ghi rõ họ và tên)            (Ký và ghi rõ họ và tên)      (Ký và ghi rõ họ và tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi di chúc viết tay mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận