Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021

logo accACC
ACC Group

1. Căn cứ cơ sở pháp lý về đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

– Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

– Một vài văn bản khác của chính phủ.

II. Mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021

Tên trung tâm:……………………………….

Loại hình trung tâm: …………………………….

Địa điểm trung tâm: ………………………………..

Sự cần thiết của việc thành lập trung tâm:

 1. Căn cứ pháp lý:

Luật giáo dục 43/2019/QH14

Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của cá nhân/tổ chức thành lập.

 1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ:
 • Tư vấn và phân loại học viên phù hợp với trình độ kiến thức ngoại ngữ.
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giảng viên đào tạo.
 • Nâng cao và đào tạo năng lực học viên.
 • Các vấn đề khác: …………………………….
 • Các hoạt động khác liên quan: ……………………………………….

Phương hướng hoạt động:

1. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy:

a) Cơ sở vật chất:

– Địa chỉ trụ sở: ………………………

– Diện tích sử dụng: ……………………………………….

– Dự kiến: + Khu học tập: + Khu hành chính: + Khu vệ sinh: + Sân chơi, bãi giữ xe:

b) Trang thiết bị:

– Thống kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học:

2. Tổ chức bộ máy:

Cán bộ quản lý: Giám đốc

Nhiệm vụ: Quản lí, điều hành mọi hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của trung tâm.

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

– Bổ nhiệm các tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.

– Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

– Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm theo quy định.

– Cấp chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền do Bộ Giáodục và Đào tạo quy định.

Phó giám đốc:

– Giúp giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm; trực tiếp hụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết công việc do giám đốc giao.

– Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc thay mặt giám đốc điều

hành, chịu trách trước pháp luật và trước giám đốc về kết quả công việc được giao

Bộ phận giáo vụ:

Chiêu sinh, tổ chức lớp học, lập kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho từng lớp học

Bộ phận tài vụ:

Quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định pháp luật.

3. Đối tượng và quy mô tuyển sinh:

3.1. Đối tượng tuyển sinh.

3.2. Công tác tuyển sinh.

3.3. Về tổ chức lớp học.

3.4. Về kế hoạch và quy mô tuyển sinh.

4. Chương trình giảng dạy.

– Mục tiêu của chương trình học:

 • Củng cố Ngữ pháp và phát triển vốn từ vựng liên quan đến nhiều lĩnh vực
 • Phát triển kỹ năng đọc hiểu theo từng bước giúp tích lũy từ vựng và kiến thức

nền.

 • Từng bước cải thiện kỹ năng nghe hiểu trực tiếp và nghe hiểu trong thi, kiểm tra

giúp người học tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh tại môi trường học, làm việc và

trong cuộc sống.

 • Tạo điều kiện cho người học làm quen với dạng đề thi chuẩn thông qua các bài

tập, bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ;

 • Xây dựng và củng cố các kỹ năng làm bài thi thông qua các bài tập và bài kiểm

tra thiết kế theo đề thi Toeic chuẩn;

 • Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc quốc tế thông qua kiến thức học và các hoạt động trên lớp.

– Về chương trình giảng dạy ngoại ngữ: Chương trình thống nhất theo các cấp độ do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

+ Trung tâm tổ chức xây dựng, ban hành chương trình giảng dạy từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thương mại giao tiếp cho đến luyện thi TOIEC, TOEFL, IELTS.

+ Trung tâm tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình hoặc sử dụng giáo trình của các cơ sở khác theo quy định của pháp luật.

+ Trung tâm căn cứ vào độ tuổi và trình độ, phân chia lớp học hợp lý và áp dụng

chương trình học theo khung, đảm bảo học viên trong cùng lớp học có trình độ đồng đều và theo kịp chương trình học, phát triển vốn ngoại ngữ có sẵn.

– Về tài liệu học tập: Giáo viên và học viên sử dụng giáo trình và tài liệu trong nước để học tập và giảng dạy.

5. Tài chính:

Nguồn tài chính được hình thành từ nguồn thu nhập cá nhân có trước để tiến hành đầu tư hoạt động trung tâm, việc sử dụng nguồn tài chính vào các mục đích sau:

ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT.

 1. Đề nghị:
 2. Cam kết:

Trung tâm xin cam kết thực hiện đúng nội quy và quy định của pháp luật, nghiêm

chỉnh chấp hành các quy định của nghành Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà nước và pháp luật.

Nếu có vi phạm, trung tâm xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Đại diện theo pháp luật của trung tâm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM          

Ký tên 

                   

Tham khảo thành lập trung tâm ngoại ngữ của ACC tại: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận