Thủ tục đăng ký lại thang bảng lương cập nhật 2020

Trang chủ / Blog / Thủ tục đăng ký lại thang bảng lương cập nhật 2020
Thủ tục đăng ký lại thang bảng lương
Thủ tục đăng ký lại thang bảng lương

Việc xây dựng, đăng ký hệ thống thang bảng lương là thủ tục bắt buộc đối với nhiều doanh nghiệp nhằm tạo quy chế, chế tài bắt doang nghiệp, người sử dụng lao động phải trả lương đúng với hệ thống thang bảng lương đã đăng ký nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, khi có dự thay đổi quy định của pháp luật thì doanh nghiệp cần đăng lý lại thang bảng lương nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, tránh bị xử phạt. Bài viết này cung cấp thủ tục đăng ký lại thang bảng lương cập nhật 2020.

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp thủ tục đăng ký lại thang bảng lương cập nhật 2020. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Khái niệm

 • Thang bảng lương là hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động. Tùy theo năng lực, mức độ phức tạp của công việc. Doanh nghiệp sẽ trả lương cho người lao động dựa trên thang bảng lương đã xây dựng. Thang bảng lương là một công cụ cực kì hữu hiệu để hỗ trợ các nhà quản lý doanh nghiệp điều tiết chi phí trả lương cho nhân viên.
 • Hệ số mức lương: chỉ rõ rằng lao động của công nhân bậc nào đó phải được trả cao hơn mức lương tối thiểu bao nhiêu lần.
 • Mức lương: là số lương tiền tệ được quy định để trả công lao động trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng) phù hợp với các hệ số trong thang lương.
 • Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.
 • Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

2. Nguyên tắc xây dựng lại thang bảng lương

 • Một số trường hợp đăng ký lại thanh bảng lương như: Khi có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng; Sửa đổi, bổ sung thang bảng lương cũ;…
 • Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.
 • Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.
 • Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:
  • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
  • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
  • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 • Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.
 • Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.
 • Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

3. Đăng ký lại thang bảng lương

Thủ tục đăng ký lại hệ thống thang bảng lương

Doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh thang, bảng lương và thực hiện lấy ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc.

Sau đó doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ cho phòng lao động – thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thực hiện thủ tục điều chỉnh thang bảng lương, bao gồm:

 • Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương;
 • Các thang lương, bảng lương, các bảng phụ cấp chức vụ, trách nhiệm… áp dụng mới trong doanh nghiệp;
 • Biên bản họp Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên thống nhất ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp;
 • Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp;
 • Văn bản thể hiện ý kiến của ban chấp hành Công đoàn cơ sở về thang, bảng lương của doanh nghiệp.
 • Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Khi xây dựng lại hệ thống thang bảng lương các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản sau:

Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

 • Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể: Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:
  • Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  • Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  • Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  • Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.
 • Thang lương, bảng lương phải có số bậc, khoảng cách của các bậc lương phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng, chênh lệch giữa 2 bậc liền kề thấp nhất bằng 5%.
 • Trước khi làm thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương, đơn vị phải làm thủ tục đăng ký sử đụng lao động của đơn vị tại bộ phận cải cách hành chính huyện. Nộp cùng tờ khai trình và Thang bảng lương.

Mẫu công văn đề nghị đăng ký lại thang bảng lương

CÔNG TY ……………………….

 

SỐ: ………………….

V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–o0o——

…., ngày …… tháng …… năm 2020

 

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận/Huyện …………..

CÔNG TY …………………. thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………… do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư …………………. ngày …..tháng ….. năm …….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Người liên hệ: ………………………………………………………. (Người làm)

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………….

Thực hiện theo

+ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

+ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

CÔNG TY………… đã đăng ký hệ thống thang bảng lương và được phòng LĐTBXH ………….. ra thông báo thừa nhận tại thông báo số……./TB-UBND ngày …….tháng.….năm…. …… Mã số (ghi trong Thang bảng lương – do Phòng LĐTBXH cấp)……………..

Nay vì……………. Công ty đề nghị được đăng ký lại hệ thống thang bảng lương.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY ……………………… xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động – Thương Binh và Xã hội quận/huyện …………….. là 4.420.000 đồng kể từ ngày ../…/2020 và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Hồ đính kèm gồm

1/ Hệ thống thang lương – bảng lương đề nghị đăng ký lại.

2/ Hệ thống thang lương – bảng lương của đơn vị đã được công nhận gần nhất (1 bộ – bản photo)

(Có danh sách bảng lương kèm theo)

Rất mong Phòng LĐTBXH ………… xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

+ Như kính gửi

+ Lưu VT

CÔNG TY…………………..

4. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp những hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng và còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn, thư ký.
 • Các giấy tờ liên quan đến giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký lại hệ thống thang bảng lương.

5. Quy trình đăng ký lại hệ thống thang bảng lương của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ACC.
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được nhận được kết quả.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »