Đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp (Thủ tục điều kiện 2021)

Đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp

Hiện nay, Kinh doanh vật tư nông nghiệp đang thuộc sự quản lý của Bộ Nông nghiệp. Để tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp, phải căn cứ vào các vật tư ấy thuộc lĩnh vực nào trong nông nghiệp mới thực hiện được chính xác.

1. Kinh doanh vật tư nông nghiệp là gì?

Vật tư nông nghiệp là gì?

Hiện nay, không có một quy định cụ thể về vật tư nông nghiệp. Nhưng căn cứ vào các văn bản pháp luật thời kỳ trước thì có thể hiểu:

Vật tư nông nghiệp: bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón hữu cơ và phân bón khác, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Kinh doanh vật tư nông nghiệp gồm những gì?

Như vậy, từ khái niệm ở trên, chúng ta thấy rằng, kinh doanh vật tư nông nghiệp là kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp, dành cho nông nghiệp, bao gồm:

 •   Giống cây trồng
 •   Giống vật nuôi
 •   Phân bón hữu cơ và phân bón khác
 •   Thức ăn chăn nuôi
 •   Thức ăn thủy sản
 •   Thuốc bảo vệ thực vật
 •   Thuốc thú y
 •   Hóa chất
 •   Chế phẩm sinh học
 •   Chất xử lý
 •   Cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Mã ngành kinh doanh vật tư nông nghiệp?

Hiện nay, trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, mã ngành vật tư nông nghiệp có thể đăng ký bao gồm:

    0161 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
    0162 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
    0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
    0164 Xử lý hạt giống để nhân giống
  017 0170 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
02     Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  021 0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
      Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
      Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre
      Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
      Ươm giống cây lâm nghiệp
  022 0220 Khai thác gỗ
  023   Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
    0231 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
    0232 Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
  024 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
03     Khai thác, nuôi trồng thủy sản
  031   Khai thác thủy sản
    0311 Khai thác thủy sản biển
    0312 Khai thác thủy sản nội địa
  032   Nuôi trồng thủy sản
    0321 Nuôi trồng thủy sản biển
      Nuôi cá
      Nuôi tôm
      Nuôi thủy sản khác
      Sản xuất giống thủy sản biển
    0322 Nuôi trồng thủy sản nội địa
      Nuôi cá
      Nuôi tôm
      Nuôi thủy sản khác
      Sản xuất giống thủy sản nội địa

 Bên cạnh đó, tùy từng lĩnh vực mà có thể tham khảo những mã ngành liên quan đến từng nhóm nông nghiệp cụ thể tại Danh mục đầu tư kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Điều kiện đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp

Hiện nay, việc kinh doanh vật tư nông nghiệp phải đáp ứng từng điều kiện kinh doanh của từng loại vật tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh mỗi vật tư khác nhau thì sẽ có những văn bản riêng điều chỉnh. Ví dụ như:

 • Giống cây trồng: Đáp ứng quy định tại Luật trồng trọt năm 2018
 • Giống vật nuôi: Đáp ứng quy định tại Luật chăn nuôi năm 2018
 • Phân bón hữu cơ và phân bón khác: Đáp ứng quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón
 • Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: Đáp ứng quy định tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y: Đáp ứng quy định tại Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Hóa chất: Đáp ứng quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 • Chế phẩm sinh học: Đáp ứng quy định tại Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Chất xử lý: Đáp ứng quy định tại Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường; Nghị định 38/2015/NĐ-CP
 • Cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

3. Thủ tục đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp

3.1. Loại hình kinh doanh vật tư nông nghiệp

Sau khi có đủ các điều kiện trên thì chủ kinh doanh tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp dưới những hình thức phổ biến như sau:

 • Hộ kinh doanh
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty hợp danh
 • Công ty TNHH
 • Công ty cổ phần

3.2. Chuẩn bị hồ sơ đối với thủ tục thành lập Hộ kinh doanh

Thành phần 1 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vật tư nông nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh có địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật. 
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi đặt địa điểm kinh doanh. 
 • Bảo sao hợp lệ CMND của chủ thể kinh doanh.

3.3. Chuẩn bị hồ sơ đối với thủ tục thành lập Doanh nghiệp

Thành phần 1 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần).
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân/tổ chức của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Điều lệ công ty (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty CP).
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

3.4. Thủ tục nộp hồ sơ

 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp sẽ được nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp, chủ kinh doanh cần hoàn thành một số thủ tục khác để có thể tiến hành kinh doanh hợp pháp. Đối với mỗi đối tượng kinh doanh khác nhau thì yêu cầu về thủ tục cũng khác nhau. Cụ thể:

 • Để kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, chủ kinh doanh cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Chủ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và nộp tại Chi cục bảo vệ thực vật cấp tỉnh. 
 • Để kinh doanh buôn bán phân bón, chủ kinh doanh cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Chủ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và nộp tại Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp (Thủ tục 2021) do ACC cung cấp.

4. Kinh nghiệm mở cửa hàng vật tư nông nghiệp

4.1. Phương án kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp

Trước khi kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp, doanh nghiệp, chủ kinh doanh nên có phương án kinh doanh vật tư nông nghiệp. Phương án này bao gồm những vấn đề tổng quát nhất có thể nói đến như cách kinh doanh hiệu quả như thế nào? Các phương pháp nào thì ổn định lôi kéo khách hàng, nên có những chiến lược kinh doanh ra sao. Khi trả lời được những câu hỏi đó thì sẽ đề xuất được kinh doanh hiệu quả.

4.2. Thiết kế cửa hàng vật tư nông nghiệp

Việc thiết kế như thế nào phụ thuộc khá lớn vào vị trí mặt bằng kinh doanh. Việc khảo sát chọn vị trí mặt bằng sao cho thuận tiện và cách bày, bố trí các mặt hàng cũng quan trọng và thu hút khách hàng.

4.3. Kinh doanh vật tư nông nghiệp cần bao nhiêu vốn

Nguồn vốn trong kinh doanh vật tư nông nghiệp có thể nói là phụ thuộc vào từng mặt hàng mà chủ thể kinh doanh chọn lựa. Tuy nhiên, để kinh doanh ổn định thì số vốn quý khách bỏ ra phải nằm trong khoảng từ 100-500tr đồng mới đảm bảo được điều kiện ban đầu khi bước vào thị trường

4.4. Bán sỉ Vật tư nông nghiệp

Ngoài ra, quý khách hàng có thể cân nhắc đến bán sỉ vật tư nông nghiệp để thu hút được nhiều đối tượng hơn, nguồn hàng nhập về lớn hơn nhưng lợi nhuận lại cao hơn.

5. Dịch vụ đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp tại Công ty Luật ACC

ACC là bên cung cấp dịch vụ tốt nhất mà các bạn nên chọn lựa khi có nhu cầu kinh doanh vật tư nông nghiệp bởi những lợi ích dưới đây:

 • Đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong xin giấy phép kinh doanh vật tư sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất và đảm bao ra giấy
 • Sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng.
 • ACC là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng, tùy thuộc theo từng hình thức dịch vụ, phí thu của ACC sẽ khác nhau và đặc biệt, một vài dịch vụ của ACC sẽ được tư vấn miễn phí
 • ACC làm việc hầu hết vào giờ hành chính nhưng nếu như cần tư vấn vào khoảng thời gian này, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp đầy đủ những yêu cầu về dịch vụ

Câu hỏi khách hàng thường vướng mắc về đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp

Những loại giấy phép nào cần thiết khi kinh doanh vật tư nông nghiệp?

 • Tùy vào loại hình kinh doanh để soạn hồ sơ kinh doanh phù hợp

Thời hạn xin tất cả các giấy phép để kinh doanh vật tư nông nghiệp là bao lâu?

 • Thông thường tầm 35 – 45 sẽ đủ điều kiện hoạt động

ACC có dịch vụ cho tất cả các thủ tục liên quan đến kinh doanh vật tư nông nghiệp không?

 • Hiện tại ACC chuyên xin cấp phép kinh doanh vật tư nông nghiệp, vì vậy ACC cung cấp trọn vẹn các dịch vụ trên.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn, tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp tất cả dịch vụ liên quan đến kinh doanh vật tư nông nghiệp. Khi cần, liên hệ với chúng tôi qua:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

2 bình luận về “Đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp (Thủ tục điều kiện 2021)”

 1. Kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp có bắt buộc học lớp đào tạo phòng cháy chửa cháy không và nếu có thì phải đăng ký học ở đâu ạ? Chi phí bao nhiêu ạ? Xin luật sư tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn

  Trả lời

Viết một bình luận