Tìm Hiểu Cục Quản Lý Nhà Và Thị Trường Bất Động Sản [2024]

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ mang đến cho bạn đọc những nội dung liên quan đến việc tìm hiểu Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản; và những thông tin liên quan đến vị trí, vai trò của Cục quản lý nhà bộ xây dựng. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Tìm Hiểu Cục Quản Lý Nhà Và Thị Trường Bất Động Sản [2023]

Tìm Hiểu Cục Quản Lý Nhà Và Thị Trường Bất Động Sản [2023]

1. Vị trí và chức năng

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực: Nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, tổ chức thực hiện các chương trình trọng điểm quốc gia về nhà ở do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về nhà ở:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cho từng thời kỳ, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở

trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hàng năm và theo từng giai đoạn để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng để trình Bộ ban hành hoặc cấp có thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn tiêu chí xác định nhu cầu nhà ở trong nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà; hướng dẫn định mức kinh phí để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và theo từng giai đoạn; báo cáo để Bộ trưởng cho ý kiến đối với chương trình phát triển nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

d) Chủ trì, tham mưu để Bộ Xây dựng thẩm định các nội dung liên quan đến nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; tham mưu, trình Bộ Xây dựng công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ và tổng hợp để Bộ báo cáo Chính phủ theo định kỳ;

e) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, quản lý, bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, việc chuyển đổi công năng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển nhà ở xã hội; các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ nhà ở cho từng nhóm đối tượng cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, đề án phát triển nhà ở xã hội theo từng giai đoạn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn quy định về điều kiện, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn, miền núi; khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ;

m) Phối hợp tham gia ý kiến theo đề nghị của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ để trình Lãnh đạo Bộ có ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt;

n) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành các quy định về tiêu chí phân loại, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì các loại nhà ở; ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, vận hành nhà chung cư;

o) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ; thẩm định nhu cầu về nhà ở công vụ, kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; trình Bộ có ý kiến thống nhất để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ theo quy định;

p) Tổ chức tạo lập, tiếp nhận, quản lý vận hành, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

q) Tham mưu, trình Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ;

r) Xây dựng để trình Bộ hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, quy trình lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

s) Đề xuất các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các tiêu chí điều tra, thống kê về nhà ở; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê về nhà ở phục vụ công tác quản lý nhà nước về nhà ở; tổng hợp, công bố định kỳ năm năm và hàng năm thông tin về nhà ở trên phạm vi cả nước;

t) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo quy định của pháp luật.

2. Về công sở:

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong việc lập quy hoạch phát triển công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương;

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng để Bộ ban hành theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật và trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công sở, trụ sở làm viêc, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng khu hành chính tập trung tại các địa phương theo chỉ đạo của Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ.

3. Về thị trường bất động sản:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật; thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết thị trường; tổ chức xây dựng và công bố định kỳ chỉ số giá bất động sản theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản; phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh bất động sản để Bộ Xây dựng kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thầm quyền quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, mẫu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản khác; hướng dẫn các quy định về bất động sản được đưa vào kinh doanh;

g) Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường bất động sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành.

5. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do các Bộ, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp; cấp quyền truy cập, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng.

6. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ; khai thác, thu hút, điều phối các nguồn lực để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản theo sự phân công của Bộ trưởng.

7. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

8. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nghiên cứu Đề tài khoa học công nghệ và các Dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực nhà ở, công sở và thị trường bất động sản theo sự phân giao của Bộ trưởng.

10. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản theo chương trình cải cách thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng và Chính phủ.

11. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản được quyền:

a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và các địa phương cung cấp những số liệu, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện công tác của Cục;

b) Ký một số văn bản hành chính, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nhân danh Cục trưởng và sử dụng con dấu của Cục theo quy định của pháp luật;

c) Được Bộ trưởng ủy quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Cục theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Xây dựng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Các đơn vị trực thuộc:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý nhà ở và công sở;

c) Phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội;

d) Phòng Quản lý thị trường bất động sản;

e) Phòng Nhà ở công vụ và chương trình mục tiêu;

g) Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản.

Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản và các quy định của pháp luật.

Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản có Giám đốc, một số Phó giám đốc và các viên chức, cán bộ hợp đồng.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Lãnh đạo Cục:

a) Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có Cục trưởng và các Phó cục trưởng;

b) Cục trưởng và Phó cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng, pháp luật và của Bộ Xây dựng;

c) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Cục; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Cục và báo cáo Bộ trưởng;

d) Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Trên đây là toàn bộ nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý bạn đọc để tìm hiểu thêm về Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, bên cạnh đó là những thông tin chi tiết về Cục quản lý nhà Bộ xây dựng. Hy vọng bài viết trên mang lại nhiều thông tin bổ ích đến bạn. Trân trọng.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo