Tìm Hiểu Về Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng [2024]

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ mang đến với quý bạn đọc về nội dung tìm hiểu về Cục quản lý hoạt động xây dựng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Tìm Hiểu Về Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng [2023]

Tìm Hiểu Về Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng [2023]

1. Vị trí và chức năng

Cục Quản lý hoạt động xây dựng là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về lĩnh vực hoạt động xây dựng gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; quản lý năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; khảo sát xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; quản lý năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật; phối hợp thực hiện việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án, công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình quan trọng quốc gia theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khi được Bộ trưởng phân công. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực các Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo nhà nước các dự án đầu tư xây dựng các công trình quan trọng quốc gia được Bộ trưởng phân công.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi, hủy giấy phép xây dựng; phối hợp thực hiện quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng.

6. Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia trong các hoạt động xây dựng. Chủ trì tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực cho tổ chức theo quy định của pháp luật.

Phối hợp xây dựng, quản lý việc công khai danh sách cá nhân, tổ chức được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì xây dựng bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để trình Bộ Xây dựng công bố.

9. Tổ chức điều hành các diễn đàn, sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

10. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

11. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

12. Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng được quyền:

a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và các địa phương cung cấp những số liệu, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Cục;

b) Ký một số văn bản hành chính, văn bản h­ướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nhân danh Cục trưởng và sử dụng con dấu của Cục theo quy định pháp luật;

c) Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Cục theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức của Cục

1. Các đơn vị trực thuộc:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý dự án;

c) Phòng Quản lý thiết kế;

d) Phòng Quản lý kỹ thuật;

đ) Phòng Quản lý xây dựng phía Nam;

e) Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng;

g) Trung tâm tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam.

Các Trung tâm quy định tại điểm e, điểm g khoản này là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các quy định của pháp luật.

Các đơn vị trực thuộc Cục có cấp trưởng, một số cấp phó và các công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức  các chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý hoạt động xây dựng do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Lãnh đạo Cục:

a) Cục Quản lý hoạt động xây dựng có Cục trưởng và các Phó cục trưởng;

b) Cục trưởng và Phó cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng, pháp luật và của Bộ Xây dựng;

c) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Cục; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Cục và báo cáo Bộ trưởng;

d) Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Trên đây là toàn bộ nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý bạn đọc về nội dung tìm hiểu liên quan đến Cục quản lý hoạt động xây dựng. Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến với bạn đọc nhiều thông tin bổ ích. Trân trọng.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo