Công văn số 10535/BTC-TCT Bộ Tài chính ngày 31/08/2020

Công văn số 10535/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 31/08/2020 v/v các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 10535/BTC-TCT
V/v các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây, khách sạn Pan Pacific Hà Nội
(Địa chỉ: Số 3 Phó Đức Chính, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được Phiếu chuyển số 1079/PC-VPCP ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số WICL 05/20 ngày 29/6/2020 của Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây, khách sạn Pan Pacific Hà Nội kiến nghị giải pháp hỗ trợ cho khách sạn do đại dịch Covid-19. Về nội dung này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài chính có ý kiến về việc gia hạn nộp thuế GTGT và miễn thuế TNCN như sau:

1. Về việc gia hạn nộp thuế GTGT: Đề nghị Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây, khách sạn Pan Pacific Hà Nội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

2. Về việc miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm cho người lao động: Theo quy định của Luật thuế TNCN hiện hành, thu nhập tính thuế của cá nhân là thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện và các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

Ngày 02/06/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, theo đó đã điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (2b)).

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (416 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo