CÔNG TY LUẬT ACC

Cổ đông phổ thông là gì? (Cập nhật 2022)

Phương Anh

Cổ đông phổ thông là gì? (Cập nhật 2022)

Phương Anh

05/03/2022

Co dong pho thong la gi Cap nhat 2022

Cổ đông phổ thông là gì? (Cập nhật 2022)

Các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu của công ty cổ phần cần tìm hiểu rõ ràng các quy định của pháp luật về cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi cổ tức,….

Vậy cổ đông phổ thông là gì? Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC  để được giải đáp một cách cụ thể và chi tiết.

1. Cổ đông phổ thông là gì?

 • Pháp luật hiện tại không quy định cổ cổ đông phổ thông là gì?
 • Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu vốn của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. 

2. Quyền của cổ đông phổ thông là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông phổ thông có các quyền như: 

Nhóm quyền về quản trị công ty bao gồm:

 • Tham dự và phát biểu trong Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật và điều lệ công tyquy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết. Và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra còn có các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nhóm quyền về kinh tế:

 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập.
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Ngoài ra nhóm cổ đông phổ thông còn có một số quyền đặc biệt khác như:

 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Và trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng. Hoặc sở hữu một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Sẽ có các quyền sau đây:
 • Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam. Và các báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp nhất định theo quy định pháp luật.
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông là gì?

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định các nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, bao gồm:

 • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua;
 • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần;
 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số cổ phần mà họ sở hữu;
 • Tuân thủ Điều lệ công ty; chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

4. Cơ sở pháp lý

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về cổ đông phổ thông là gì cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến cổ đông phổ thông là gì. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm về cổ đông phổ thông là gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

 

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ