Những chính sách phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng chính là nhằm góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nói chung... Mời bạn tham khảo bài viết: Những chính sách phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.
anh-1-ban-chi-dao-1000x673
Những chính sách phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

1. Tham nhũng là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
Trong đó:
Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:
+ Cán bộ, công chức, viên chức;
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
+ Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
+ Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;
+ Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.
Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

2. Các hành vi tham nhũng

- Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:
+ Tham ô tài sản;
+ Nhận hối lộ;
+ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
+ Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
+ Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;
+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;
+ Nhũng nhiễu vì vụ lợi;
+ Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
- Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:
+ Tham ô tài sản;
+ Nhận hối lộ;
+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

- Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là doanh nghiệp, tổ chức không thuộc trường hợp trên

(Điều 2, khoản 9, 10 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2020)

3. Tham nhũng trong tiếng Anh là gì?

Tham nhũng (Corruption) = Độc quyền (Monopoly) + Bưng bít thông tin (Discretion) - Trách nhiệm giải trình (Accountability).
Tham nhũng trong tiếng Anh là “corruption”. Corruption thuộc loại danh từ và được dùng như một danh từ trong tiếng Anh. Vì vậy khi sử dụng nên chú ý để sử dụng chúng đúng vị trí của nó trong câu.

Cụm từ hay đi cùng từ corruption

Nghĩa của cụm từ

Allegations of corruption

Cáo buộc tham nhũng

Alleged corruption

Bị cáo buộc tham nhũng

Evidence of corruption

Bằng chứng về tham nhũng

Official corruption

Tham nhũng chính thức

Perception of corruption

Nhận thức về tham nhũng

Widespread corruption

Tham nhũng tràn lan

Corruption Perceptions Index

Chỉ số nhận thức tham nhũng

Power corruption

Tham nhũng quyền lực

Anticorruption

Việc chống tham nhũng

Anti-corruption

Phòng chống tham nhũng

VÍ DỤ ANH - VIỆT

 • Corruption is a violation of law, causing great losses to agencies, the state, and businesses, and needs to be punished appropriately for those who commit corruption.

 • Tham nhũng là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho cơ quan, nhà nước và doanh nghiệp, cần phải trừng trị thích đáng những kẻ có hành vi tham nhũng.
 • The anti-corruption work is being done very well by Vietnam and has received a lot of positive responses from the people in recent years by punishing violators appropriately.
 • Công tác phòng chống tham nhũng đang được Việt Nam thực hiện rất tốt và nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực của người dân trong thời gian qua bằng cách trừng trị thích đáng những kẻ vi phạm.
 • Some high-ranking officials in some countries took advantage of their positions during their tenure and took bribes and caused serious corruption.
 • Một số quan chức cấp cao ở một số nước đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình mà nhận hối lộ, để xảy ra tham nhũng nghiêm trọng.
 • Mr. Dinh La Thang and his co-criminals "Deliberately violating the State's regulations on economic management, causing serious consequences" and "Embezzlement" occurred at Vietnam Oil and Gas Group.
 • Ông Đinh La Thăng và đồng phạm “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • Accusations of corruption require clear evidence to be charged, and such evidence is often sought by corrupt people to circumvent the law, making it difficult to find evidence.
 • Việc buộc tội tham nhũng đòi hỏi phải có bằng chứng rõ ràng mới buộc tội và những bằng chứng đó thường bị kẻ tham nhũng tìm cách lách luật, gây khó khăn cho việc tìm kiếm bằng chứng.
 • Not only in Vietnam but around the world, there have been many corruption scandals that cause huge losses in material and fruit worth billions of dollars.
 • Không chỉ Việt Nam, trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ bê bối tham nhũng gây thiệt hại lớn về vật chất, hoa quả trị giá hàng tỷ USD.
 • The corruption situation is still complicated. There is still a lot of harassment in the public sector, manifested through bribery, bribery, and running around when dealing with public authorities.
 • Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng nhũng nhiễu trong khu vực công vẫn còn nhiều, thể hiện qua việc đưa hối lộ, đút lót, chạy chọt khi giao dịch với cơ quan công quyền.
 • In order to reduce the current situation of corruption, the state and the government need to start more drastically starting from petty corruption completely and radically.

Để giảm thiểu tình trạng tham nhũng như hiện nay, nhà nước và chính phủ cần phải quyết liệt hơn nữa, bắt đầu từ việc tham nhũng vặt một cách triệt để và triệt để.

MỘT SỐ TỪ VỰNG TIẾNG ANH LIÊN QUAN ĐẾN THAM NHŨNG

Từ vựng liên quan đến tham nhũng

Nghĩa của từ

Embezzlement

Tham ô

Cheat

Lừa đảo

Bribery

Hối lộ

Unlawful

Trái pháp luật

Benefit

Lợi ích

Power

Quyền lực

Corrupt assets

Tài sản tham nhũng

Tham nhũng là hành vi trái pháp luật và lương tâm của người lạm dụng chức quyền. Nhà nước nên thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng một cách quyết liệt hơn từ trung ương cho tới địa phương. Trên đây là bài viết Tham nhũng trong tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh - Việt. Chúc bạn có những thông tin bổ ích từ bài viết trên.

4. Những chính sách phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

Trong những năm tiếp theo, một mặt, quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng diễn ra mạnh mẽ, tiếp tục là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, song cũng là môi trường cho các thế lực thù địch, những phần tử xấu lợi dụng để chống phá Đảng và đất nước ta; mặt khác, tình hình chính trị nội bộ Đảng hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn tồn tại những vấn đề trực tiếp hoặc gián tiếp đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ; trong đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn diễn ra phức tạp. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nhận thức đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu cao nhất là phát hiện từ sớm, từ xa, phòng ngừa hơn xử lý, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với vận mệnh của Đảng, của chế độ, phải biến quyết tâm, nhận thức chính trị thành hành động thực tiễn và phải có lộ trình, mục tiêu, cách làm cụ thể. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”” đã chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; đó là “do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, mất đoàn kết nội bộ, chưa thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí còn cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân”(4).

Thứ hai, tăng cường rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữa các cơ quan chuyên trách bảo vệ chính trị nội bộ và cơ quan nội chính trong việc nắm vững tình hình và rà soát, thẩm định, thẩm tra, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, tuyệt đối không được để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn chính trị, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chuyển trọng tâm từ nắm vững và giải quyết vấn đề lịch sử chính trị sang vấn đề chính trị hiện nay. Các mặt công tác quản lý cán bộ cần bám sát tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ để có biện pháp phòng ngừa, răn đe kịp thời, hữu hiệu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”(5).

Thứ ba, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên cơ sở quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương(6), chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, trọng liêm sỉ, danh dự, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm “cán bộ, đảng viên phải quyết liệt đi đầu, gương mẫu trước”; có biện pháp, hình thức phù hợp, hiệu quả để kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những cán bộ, đảng viên xuất hiện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đồng thời với điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là những trường hợp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; để trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước chỉ làm “chùn bước” những ai có động cơ không trong sáng, đã trót “nhúng chàm” và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm”(7).

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, nâng cao cơ chế, chính sách, đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mục đích là nhằm tạo động lực quan trọng để thu hút, “giữ chân” những người có năng lực, tâm huyết với công việc, bên cạnh đó khuyến khích cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm công vụ, phát huy tính sáng tạo, ra sức cống hiến vì sự nghiệp chung; đồng thời, có cơ chế để cảnh báo, ngăn ngừa, hạn chế hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thứ sáu, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ để kịp thời phát hiện, khắc phục những vướng mắc, hạn chế nảy sinh trong thực tiễn trên cơ sở tập trung vào những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên sao cho phù hợp với những yêu cầu, diễn biến của tình hình mới.

Trên đây là một số thông tin về Những chính sách phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam - Công ty Luật ACC, mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo