Cấp Lại Giấy Xác Nhận Làm Thương Nhân Phân Phối Xăng Dầu

Xăng dầu là một sản phẩm đặc biệt của ngành nghề kinh doanh dầu khí, chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật nhà nước. Do vậy, việc phân phối xăng dầu cũng phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Đối với thương nhân đã từng đăng ký ngành nghề kinh doanh phân phối xăng dầu, việc xin cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cần phải thực hiện một số thủ tục theo quy định pháp luật.

ACC với dịch vụ pháp lý “Cấp lại Giấy xác nhận làm thương nhân phân phối xăng dầu” gửi đến quý khách hàng, với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác & đáng tin cậy nhất.

Cấp Lại Giấy Xác Nhận Làm Thương Nhân Phân Phối Xăng Dầu
Cấp Lại Giấy Xác Nhận Làm Thương Nhân Phân Phối Xăng Dầu

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

 • Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
 • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
 • Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu;
 • Thông tư 38/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;
 • Thông tư 28/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

2. Điều kiện để thương nhân thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu

Thương nhân phân phối xăng dầu phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có kho, bể dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.
 • Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.
 • Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hồ sơ thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận thương nhân đủ điều kiện kinh doanh phân phối xăng dầu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;
 • Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (nếu có);
 • Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

4. Trình tự thủ tục xin cấp lại giấy xác nhận thương nhân đủ điều kiện kinh doanh phân phối xăng dầu

Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương có thẩm quyền cấp lại Giấy xác nhận thương nhân đủ điều kiện kinh doanh phân phối xăng dầu.

Điều 14  Nghị định 83/2014/ND-CP và Điều 6 Thông tư 38/2014/TT-BCT quy định về thủ tục thực hiện xin cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Cụ thể như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Thương nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên thì nộp một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.

 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và xác nhận hồ sơ của thương nhân

Bộ Công thương nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Bước 3: Cấp giấy phép cho thương nhân

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân.

Sau khi xem xét, thẩm định mà thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, Bộ công thương cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Lệ phí xin cấp lại giấy xác nhận thương nhân đủ điều kiện kinh doanh phân phối xăng dầu

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Việc thu lệ phí đối với hoạt động này được chia theo khu vực (địa điểm kinh doanh của thương nhân). Bao gồm:

 • Tại trong khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

Theo quy định tại thông tư này, cụ thể là tại điểm b khoản 1 Điều 4, mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

 • Tại các khu vực khác:

Mức thu phí thẩm định kinh doanh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại bằng 50% so với tại khu vực thành phố  trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (600.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định).

6. Cách thức nộp hồ sơ

Bao gồm những cách thức sau:

 • Thương nhân nộp trực tiếp cho Bộ Công thương;
 • Nộp qua bưu điện đến địa chỉ của Bộ Công thương;
 • Nộp tại cổng thông tin trức tuyến của Bộ Công thương theo địa chỉ do Bộ Công thương thông báo trên trang thông tin điện tử.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký xin cấp lại Giấy xác nhận thương nhân đủ điều kiện phân phối xăng dầu của ACC:

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về thủ tục đăng ký xin cấp lại Giấy xác nhận thương nhân đủ điều kiện phân phối xăng dầu. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy thành công cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (592 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo