Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Thể Thao Do Thay Đổi Nội Dung Ghi Trong Giấy Chứng Nhận

Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Thể Thao Do Thay Đổi Nội Dung Ghi Trong Giấy Chứng Nhận
Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Thể Thao Do Thay Đổi Nội Dung Ghi Trong Giấy Chứng Nhận

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp được đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, một trong số đó là khi doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung ghi trong Giấy chứng nhận. Điều kiện thực hiện và trình tự thủ tục được quy định cụ thể như sau:

         Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp bao gồm nội dung sau đây:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ tên người đại diện theo pháp luật;
 • Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;
 • Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh;
 • Số, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

         Trong một số trường hợp, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận, doanh nghiệp được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nếu sự thay đổi đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;
 • Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh.

        

1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao do thay đổi nội dung ghi trong Giấy chứng nhận

 1. Doanh nghiệp gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao:
 • Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử.
 • Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ.
 1. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
 3. Trường hợp không cấp lại, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Quy trình xử lý công việc cụ thể

         Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn Tổ chức/công dân hoàn thiện theo quy định
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và ghi giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
 • Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định

         Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ căn cứ các văn bản pháp quy, quy định, hướng dẫn,… và tiến hành thẩm định: Trong thời hạn 03 ngày:

 • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cần giải trình và bổ sung thêm. Cán bộ thụ lý thông báo cho tổ chức/công dân biết (qua bộ phận một cửa) để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lý do;
 • Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo.

         Bước 3: Lập tờ trình thẩm định sơ bộ kèm theo hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét:

         Bước 4: Kiểm tra hồ sơ, tờ trình:

 • Nếu hồ sơ phù hợp, ký xác nhận tính hợp pháp hồ sơ
 • Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu chuyển lại cán bộ thẩm tra (nêu rõ lý do)

         Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ, lập dự thảo chứng chỉ trình lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao ký duyệt

         Bước 6: Kiểm tra hồ sơ, tờ trình và dự thảo giấy xác nhận:

 • Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, ký giấy chứng nhận
 • Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, chuyển lại phòng thẩm định yêu cầu thẩm tra lại (trong đó nêu rõ lý do)

         Bước 7:

 • Đóng dấu giấy xác nhận, vào sổ theo dõi và chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức/công dân.
 • Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp có yêu cầu và báo cáo về bộ.

         Bước 8: Lưu hồ sơ theo dõi

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

 • Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp;
 • Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

4. Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

 1. Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT.
 2. Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 3. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
 4. Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 5/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực TDTT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

————-

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………….………

Tên giao dịch (nếu có): ………………………………………………………………..…..

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………. Fax: ……………………………………………..

Website: ………………………..            Email: …………………………………

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………………

Giới tính: …………………………..      Chức danh: ………………………………………

Sinh ngày: ……/ …../ ……..  Dân tộc: …………….. Quốc tịch: …………………………

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ………………….

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….Nơi cấp: ………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………..

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………..do: …………….cấp ngày…. tháng …..năm …., đăng ký thay đổi lần thứ …..ngày …..tháng…. năm….

5. Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………………………………………………

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………… để kinh doanh hoạt động thể thao ………….. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số………….. /2019/NĐ-CP ngày…. tháng…. năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

7. Cam kết:

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ  kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

 

  …….., ngày ….. tháng ….. năm ……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận