Cấp GCN Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Cơ Sở Phải Đánh Giá Lại

logo accACC
Hoài Thắm

Cấp GCN Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Cơ Sở Phải Đánh Giá Lại
Cấp GCN Cơ Sở An Toàn Dịch Bệnh Động Vật Cơ Sở Phải Đánh Giá Lại

Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục cấp GCN cơ sở an toàn dịch bệnh động vật phải đánh giá lại, mời bạn tham khảo.

1. Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

 • Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn là cơ sở chăn nuôi hoặc một xã, một phường, thị trấn (sau đây gọi là cơ sở chăn nuôi cấp xã) được xác định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh trong một Khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y tại cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh.
 • Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản là cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản được xác định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh trong một Khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật thủy sản và hoạt động thú y tại cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh.

2. Quyền lợi của vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

 • Được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Khoản 2 Điều 17, Khoản 2 Điều 39 và Khoản 2 Điều 55 của Luật thú y.
 • Đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn: Được phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi vùng dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.
 • Đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thuỷ sản: Được xem xét để xuất bán động vật thủy sản thương phẩm mà không phải qua sơ chế, chế biến khi có công bố dịch tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT.
 • Được xem xét cấp chứng nhận đạt Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt Việt Nam (VietGAHP) hoặc Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) khi có yêu cầu.
 • Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.

3. Yêu cầu cần đáp ứng để cơ sở chăn nuôi động vật được chứng nhận an toàn dịch bệnh

 • Đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn:
  • Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;
  • Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định;
  • Không xảy ra dịch bệnh động vật;
  • Hoạt động thú y tại cơ sở được thực hiện theo quy định tại các Điều 14, Điều 15, Khoản 1 Điều 19, Điều 20, Khoản 1 Điều 25, Khoản 9 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, Khoản 2 Điều 29 và Khoản 6 Điều 30 của Luật thú y và các quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT.
 • Đối với cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản
  • Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản quy định;
  • Không xảy ra dịch bệnh động vật thủy sản;
  • Xây dựng và thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật thủy sản theo quy định;
  • Hoạt động thú y tại cơ sở được thực hiện theo quy định tại các Điều 14, 15, 19, 20, 32, 33 và 35 của Luật thú y, các quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT và các quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT.

4. Trường hợp phải đánh giá lại:

 • Cơ sở có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 hoặc Khoản 3 Điều 43 của Thông tư Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT;
 • Có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 47 của Thông tư Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT.

5. Cách thức thực hiện:

 • Cơ sở thuộc trường hợp đánh giá lại nếu có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận thì chủ cơ sở hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc email đến Cơ quan thú y.

6. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký (Phụ lục VIa ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT) hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã (Phụ lục VIb ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT);
 • Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.
 • Số lượng hồ sơ: 01

7. Trình tự thực hiện:

 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan thú y;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cơ quan thú y kiểm tra tính hợp lệ:
 • + Nếu hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định;
 • + Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và thành lập Đoàn đánh giá gồm ít nhất 03 người. Trưởng đoàn là lãnh đạo Cơ quan thú y hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của Cơ quan thú y, thành viên là các cán bộ chuyên môn của Cơ quan thú y.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung không đạt yêu cầu tại cơ sở theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh theo quy định, Cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan thú y phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

8. Thời hạn hiệu lực:

 • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.

9. Thời hạn giải quyết:

 • 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

10. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

 • Cục Thú y tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất thủy sản giống theo yêu cầu của chủ cơ sở hoặc yêu cầu của nước nhập khẩu; cơ sở sản xuất thủy sản giống bố mẹ.
 • Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống trừ các trường hợp quy định thuộc thẩm quyền của Cục Thú y.

11. Phí

 • Phí thẩm định, đánh giá: 300.000 đồng/lần

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận