messenger whatsapp viber zalo phone zalo mail

Biên bản mở thầu chào hàng cạnh tranh (Cập nhật 2022)

Chào hàng cạnh tranh là gì, được quy định như thế nào và Biên bản mở thầu chào hàng cạnh tranh được quy định ra sao. Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết sau đây với chủ đề “Biên bản mở thầu chào hàng cạnh tranh” (Cập nhật 2022) quý vị nhé!

bien ban mo thau chao hang canh tranh

Biên bản mở thầu chào hàng cạnh tranh (Cập nhật 2022)

1. Chào hàng cạnh tranh là gì?

Chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức đấu thầu được áp dụng đối với những gói thầu có hạn mức được quy định bởi pháp Luật Đấu thầu và sẽ thuộc các trường hợp sau để quý độc giả tham khảo. … Như vậy khi hạn mức cạnh tranh quy định ở từng gói thầu và số tiền là khác nhau.

2. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho những gói thầu nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 thì Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

– Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

– Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Điều kiện chào hàng cạnh tranh

Điều kiện để thực hiện áp dụng chào hàng cạnh tranh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

– Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

– Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

3. Các mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Đối với chào hàng cạnh tranh không qua mạng:

Các mẫu chào hàng cạnh tranh không qua mạng được hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015, theo đó gồm các mẫu sau:

– Mẫu số 03 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp

– Mẫu số 04 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa

– Mẫu số 05 – Bản yêu cầu báo giá

Đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng:

Các mẫu chào hàng cạnh tranh qua mạng được hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 và lưu ý có một số khoản trong Mẫu HSMT được bổ sung, điều chỉnh theo Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ban hành ngày 30/6/2020, theo đó gồm các mẫu sau:

– Mẫu số 1 – Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. áp dụng.

– Mẫu số 2 – Chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Mẫu số 3 – Chào hàng cạnh tranh gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Mẫu số 7 – Chào hàng cạnh tranh qua mạng, rút gọn.

Ngoài ra chúng ta cần lưu ý các gói thầu có giá gói thầu dưới 20 tỷ (xây lắp), 10 tỷ (gói thầu khác xây lắp) có lộ trình phải thực hiện đấu thầu qua mạng.

4. Trình tự, thứ tự mở thầu theo quy định pháp luật

Về trình tự mở thầu theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về trình tự mở thầu như sau:

+ Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu;

+ Việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây:

– Yêu cầu đại diện từng nhà thầu tham dự mở thầu xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình;

– Kiểm tra niêm phong;

– Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giá trị giảm giá (nếu có); thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan;

+ Biên bản mở thầu: Các thông tin nêu tại Điểm b Khoản này phải được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu tham dự thầu;

+ Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu.

Về thứ tự mở thầu theo quy định của pháp luật:

Khoản 1, Điều 38 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định, tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Theo quy định của Điểm b, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. Nghĩa là theo thứ tự chữ cái đối với tên loại hình doanh nghiệp trước, sau đó đến tên riêng.

Để tham dự đấu thầu và hướng tới mục tiêu thắng thầu, các nhà thầu phải tự hoàn thiện mình trên tất cả phương diện, trong đó có việc tiếp cận và khai thác thông tin mời thầu. Để phát huy tối đa tính chủ động trong việc tìm kiếm các cơ hội tham dự đấu thầu các nhà thầu chủ động tìm hiểu pháp luật về đấu thầu.

5. Mẫu biên bản mở thầu chào hàng cạnh tranh

ACC xin giới thiệu Mẫu biên bản mở thầu chào hàng cạnh tranh theo quy định của pháp luật như sau:

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ……. tháng ….. năm …….

BIÊN BẢN MỞ THẦU

Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc …….. (Ghi thời điểm mở thầu) tại ……(Ghi địa điểm mở thầu)

 1. CÁC THÔNG TIN CHUNG
 2. Tên dự án: …..(Ghi tên dự án theo quyết định đầu tư được duyệt)
 3. Tên gói thầu: ……(Ghi tên gói thầu theo KHĐT được duyệt)

III. Bên mời thầu và các nhà thầu nộp HSDT:

 1. Bên mời thầu: …..(Ghi tên bên mời thầu)
 2. Các nhà thầu mua HSMT: …..(Ghi tên các nhà thầu mua HSMT)
 3. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: …..(Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định)
 4. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu: ……(Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu)
 5. Thành phần tham dự lễ mở thầu …….(Ghi tên các tổ chức, cá nhân liên quan tham dự lễ mở thầu)
 6. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU
STT Các thông tin chủ yếu Nhà thầu A Nhà thầu B Nhà thầu X
1 Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở
2 Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có)
3 Số lượng bản gốc HSDT
4 Số lượng bản chụp HSDT
5 Thời gian có hiệu lực của HSDT (ghi rõ thời gian có hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu)
6 Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá, nếu có)
7 Giảm giá (nếu có)
8 Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu
9 Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có)
10 Thời gian thực hiện hợp đồng
11 Các thông tin khác
 1. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (NẾU CÓ)
 2. KÝ XÁC NHẬN

Lễ mở thầu kết thúc vào: …… (Ghi thời điểm kết thúc lễ mở thầu)

Chữ ký của các bên liên quan tham dự lễ mở thầu …………………

(Đại diện bên mời thầu, đại diện các nhà thầu, đại diện các cơ quan liên quan tham dự lễ mở thầu ký)

Ghi chú:

Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc các tài liệu sau: đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSDT. Việc mở thầu tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và HSMT.

 

Có thể thấy, chào hàng cạnh tranh là một hình thức đấu thầu, đi theo nó là những điều kiện áp dụng cụ thể. Quy trình về mở thầu cũng phải được tuân theo pháp luật để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch giữa các nhà thầu cùng đấu thầu với nhau. Nếu còn gì thắc mắc về Biên bản mở thầu chào hàng cạnh tranh, hãy liên hệ với ACC để được giải đáp!

Đánh giá post
✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2





  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.