Báo cáo tài chính cho kinh doanh shisha

Dịch vụ làm báo cáo tài chính được các công ty chuyên trách mở ra nhằm mục đích giúp cho các công ty, doanh nghiệp bất kỳ trong việc lập báo cáo tài chính khi họ có nhu cầu về thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính. Trong bài viết này ACC mời bạn cùng tìm hiểu về Dịch vụ làm báo cáo tài chính cho kinh doanh shisha.

1. Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật kế toán 2015 thì Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.BCTC áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

2. Báo cáo tài chính của kinh doanh shisha gồm những gì?

Theo thông tư 200, một bộ báo cáo tài chính chi tiết sẽ có 4 nội dung quan trọng:

Bảng cân đối kế toán:

 • Bảng cân đối kế toán tóm tắt và phản ảnh tổng quát tình hình toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn của tổ chức ở thời điểm nhất định. Nó phản ánh nguồn lực tài chính doanh nghiệp thông qua các số liệu về giá trị tài sản, nguồn vốn tính tới thời điểm lập báo cáo. Những số liệu này giúp chứng minh quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp với tài sản, trách nhiệm pháp lý với nhà nước, nhà đầu tư và cổ đông.
 • Bảng cân đối kế toán sẽ được lập theo chuẩn mực kế toán số 21 quy định về “trình bày báo cáo tài chính”. Bảng báo cáo này nếu lập bởi các tổ chức tài chính như ngân hàng sẽ có quy chuẩn riêng trong cách trình bày. Người mới tìm hiểu cần phân biệt rõ để tránh nhầm lẫn, đặc biệt là khoản tài sản, nợ phải thu, ghi “nợ” và “có”.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 • Nội dung trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho phép người đọc biết được doanh thu, chi phí phát sinh, thu nhập ròng, lời hay lỗ trong kỳ. Nó còn phản ánh xu hướng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai ra sao, thông qua phân chia cổ tức. Nếu tỷ lệ lợi nhuận giữ lại cao thay vì chia cho cổ đông có nghĩa tổ chức đang muốn mở rộng, phát triển đầu tư.

Bộ phận kế toán của doanh nghiệp sẽ lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm hai phần quan trọng:

 • Thể hiện lãi lỗ trong kỳ: Doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, khoản giảm giá, chiết khấu thương mại, giá vốn hàng bán, chi phí lưu thông, chi phí quản lý, các khoản trích lục dự phòng,…
 •  Phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Các khoản thuế đóng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí phát sinh cho hoạt động công đoàn, lệ phí,…

Việc phân tích báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh theo hướng phản ánh biến động tăng giảm từng khoản mục ở thời điểm đầu và cuối năm. Ngoài ra người ta còn phân tích bằng cách so sánh các khoản mục với doanh thu tổng để xác định tỷ lệ kết cấu phù hợp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Đây là báo cáo thể hiện luồng tiền thu chi trong một khoản thời gian cụ thể. Phương pháp kế toán dồn tích được bộ phận kế toán thường xuyên sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ vì: Phương pháp này có tính cả phần doanh thu mà doanh nghiệp dự định nhận nhưng chưa thực nhận, phần chi phí đã phát sinh nhưng chưa thực hiện thanh toán. Điều đó giúp thể hiện chính xác hơn tình hình lưu chuyển tiền tệ của tổ chức.

Thuyết minh báo cáo tài chính:

 • Đây là mục được đính kèm trong báo cáo tình chính và không thể tách rời. Nó dùng để phân tích chi tiết những thông tin, số liệu đã trình bày ở ba báo cáo trên. Bản thuyết minh mang tính tường thuật các thông tin theo quy chuẩn và chuẩn mực kế toán cần được trình bày một cách trung thực.
 • Thuyết minh báo cáo tình chính sẽ thể hiện thông tin và cơ sở lập báo cáo tài chính, các chính sách kế toán được chọn, bổ sung thông tin trọng yếu chưa được nhắc đến,…

3. Cách lập báo cáo tài chính cho kinh doanh shisha

Dựa theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 về trình bày báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lập báo cáo dựa trên những yêu cầu sau:

 • Báo cáo tài chính phải chính xác, rõ ràng, trung thực với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.
 • Trình bày báo cáo tài chính khách quan.
 • Phản ánh đúng bản chất kinh tế hơn hình thức hợp pháp.
 • Tuân thủ yêu cầu về tính thận trọng
 • Báo cáo tài chính phải đầy đủ trên mọi khía cạnh.

Cần tuân thủ nguyên tắc theo quy định tại điều 102 thông tư 200. Bao gồm các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc hoạt động liên tục
 • Nguyên tắc nhất quán
 • Nguyên tắc trọng yếu, tập hợp
 • Nguyên tắc bù trừ
 • Nguyên tắc có thể so sánh
 • Nguyên tắc cơ sở dồn tích.

Bước 1: Tập hợp và kiểm tra chứng từ kế toánTập hợp các chứng từ kế toán phát sinh trong năm tài chính

Tiến hành kiểm tra đối chiếu với các báo cáo thuế đã kê khai định kỳ đã nộp cho cơ quan thuế.

Bước 2: Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Tiến hành hạch toán, phản ánh chứng từ vào sổ kế toán. Bước hạch toán có thể ghi nhận trên nhiều hình thức khác nhau như trên file excel hoặc các phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Bước 3: Phân loại các nghiệp vụ kế toán theo tháng, quý

Thực hiện các tác phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo quý giúp quá trình lập báo cáo tài chính thêm chuẩn xác. Các nghiệp vụ cần được phân loại rõ ràng như chi phí trả trước, chi phí khấu hao, …

Bước 4: Nhóm tài khoản cho các nghiệp vụ phát sinh

Các nhóm tài khoản :

 • Nhóm hàng tồn kho
 • Nhóm công nợ phải trả, phải thu
 • Nhóm các khoản đầu tư
 • Nhóm chi phí trả trước
 • Nhóm tài sản cố định
 • Nhóm doanh thu
 • Nhóm giá vốn
 • Nhóm chi phí quản lý

Bước 5: Thực hiện nghiệp vụ bút toán tổng hợp và kết chuyển

Tiến hành kết chuyển doanh thu, chi phí, các khoản lãi lỗ. Đảm bảo các tài khoản không có số dư cuối kỳ.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính

Kế toán truy cập vào phần mềm hỗ trợ kê khai của tổng cục thuế, đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp. Tiến hành chọn nhập tờ khai báo cáo tài chính để điền thông tin. Sau khi điền thông tin, kế toán xuất file XML để lưu bảng kê khai.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, tài liệu báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể nộp báo cáo tài chính trực tuyến qua trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn

4. Dịch vụ làm báo cáo tài chính cho kinh doanh shisha tại ACC

Khách hàng của ACC khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính sẽ được hỗ trợ tất cả những công việc sau:

 • ACC sẽ tiến hành thu thập đầy đủ các hóa đơn, chứng từ, sổ sách quan trọng và cần thiết của doanh nghiệp liên quan đến việc làm báo cáo.
 • Tiến hành thu thập các thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ.
 • Thực hiện các khảo sát về tình hình thực tế và quy trình hoạt động của doanh nghiệp, công ty.
 • Bắt đầu thực hiện phương pháp rà soát các chứng từ, sổ sách kế toán và thực hiện phân loại, sắp xếp hiệu quả các chứng từ.
 • Loại bỏ, chỉnh sửa và điều chỉnh hiệu quả những chứng từ không có sự phù hợp.
 • Thực hiện lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ và phí trả trước, phí chờ kết chuyển.
 • Kiểm tra phí lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội một cách đầy đủ và chính xác.
 • Tiến hành tính toán và lập nên bảng khấu hao tài sản cố định.
 • Kết chuyển, thực hiện tổng hợp các nguồn thông tin để thực hiện lập sổ sách kế toán,làm báo cáo về tài chính, kết quả kinh doanh và thuyết minh báo cáo  hiệu quả.
 • In báo cáo về tài chính, kết quả báo cáo theo đúng yêu cầu.
 • Thực hiện việc tư vấn cho doanh nghiệp những nội dung quan trọng có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin.
 • Dịch vụ làm báo cáo giúp hoàn thiện làm báo cáo tài chính hiệu quả, đáp ứng đúng yêu cầu cũng như tiêu chuẩn kiểm tra.

5. Tại sao nên sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính cho kinh doanh shisha tại ACC 

Chi phí cung cấp dịch vụ của ACC luôn có mức giá hợp lý phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí khi phải bỏ tiền ra thuê kế toán có trình độ để đảm nhận công việc trên.

ACC sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết toàn bộ những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình làm việc.

ACC chịu trách nhiệm giải trình khi có cơ quan nhà nước kiểm tra doanh nghiệp.

ACC cam kết chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trên báo cáo tài chính cuối năm của doanh nghiệp.

6. Câu hỏi thường gặp

Chi phí khi sử dụng dịch vụ báo cáo tại chính của ACC là bao nhiêu?

Tùy vào từng trường hợp cụ thể của từng doanh nghiệp mà mức chi phí sẽ khác nhau tuy nhiên Công ty ACC luôn cung cấp cho quý khách hàng mức giá ưu đãi nhất. Liên hệ với ACC để được hỗ trợ nhé!

Những cơ quan có thẩm quyền nhận báo cáo tài chính?

Căn cứ Luật kế toán năm 2015 cơ quan có thẩm quyền nhận báo cáo tài chính bao gồm:

 • Cơ quan tài chính.
 • Cơ quan thuế.
 • Cơ quan thống kê.
 • Doanh nghiệp cấp trên.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính?

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày. Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Dịch vụ làm báo cáo tài chính cho kinh doanh shisha mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (516 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo