Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

logo accACC
Danh Phạm

Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân vì thuế là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đảm bảo các phúc lợi xã hội cho người dân. Vì thế các công dân, các doanh nghiệp phải nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế đầy đủ thực hiện nghĩa vụ của mình. 

Sau đây là hướng dẫn lập tờ khai báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN cho nhân viên của các doanh nghiệp.

1. Quy định về việc kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo điều 8 nghị định số 126/200/NĐ-CP và công văn 636/TCT-DNNCN quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay có cá nhân có uỷ quyền.

Trường hợp tổ chức cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán thuế từ 50.000 đồng trở xuống.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân trước thời điểm có hiệu lực của nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

Như vậy: Doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( trường hợp uỷ quyền) thay cho tất cả những người lao động mà công ty đã trả lương trong năm kể cả lao động thời vụ dù có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nếu doanh nghiệp không trả lương cho bất kỳ một nhân viên nào thì không phải báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân uỷ quyền có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán thuế  

từ 50.000 trở xuống thì doanh nghiệp vẫn phải kê khai quyết toán, kê khai xong thì tích vào mục miễn thuế cho cá nhân, phần mềm sẽ tự động cập nhập số thuế phải nộp thêm.

  1. Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Đăng nhập phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK và đăng nhập bằng mã số thuế của doanh nghiệp.

Chọn mục thuế thu nhập cá nhân – chọn mẫu tờ khai 05/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế của tổ chức –  chọn kỳ tính thuế.

Nếu như quyết toán thuế không tròn 1 năm thì chọn vào ô quyết toán không tròn năm và phải nhập lý do.

Bước 2: Cách kê khai báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Chỉ cần kê khai ở phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN, phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN và phụ lục  05-3BK-QTT-TNCN, sau đó phần mềm sẽ tự cập nhập sang tờ khai mẫu 05/QTT-TNCN.

  • cách lập  phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN

Những lao động là cá nhân cư trú và ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì mới được kê khai vào phụ lục  05-1BK-QTT-TNCN.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều lao động, có thể làm bảng kê rồi tải lên phần mềm HTKK.

Lao động thử việc có 2 trường hợp như sau:

  • Nếu đủ điều kiện uỷ quyền: thì tổng tất cả thu nhập đều nhập vào  phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN
  • Nếu không đủ điều kiện uỷ quyền: thì phải tách thu nhập từng phần để nhập vào 2  phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN và  phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN

Chỉ tiêu 07 đến 09: nhập theo từng cá nhân nếu muốn thêm dòng thì nhấn F5.

Chỉ tiêu 07: họ và tên phải ghi rõ ràng, đầy đủ của cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, kể cả cá nhân nhận thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế hoặc cá nhân đã thôi việc tính đến thời điểm lập tờ khai.

Chỉ tiêu 08: mã số thuế phải ghi rõ ràng đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân.

Cá nhân uỷ quyền bắt buộc phải có mã số thuế.

Chỉ tiêu 09: Số CMND/hộ chiếu ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân chưa có mã số thuế.

Chỉ tiêu 10: Nếu cá nhân nào uỷ quyền cho doanh nghiệp thì tích vào chỉ tiêu số 10.

Chỉ tiêu 11: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn giảm thuế theo hiệp định đánh thuế hai lần.

Chỉ tiêu 12: làm việc trong khu kinh tế là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo hiệp định đánh thuế hai lần nếu có.

Chỉ tiêu 13: theo hiệp định là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn giảm thuế theo hiệp định đánh thuế hai lần.

Chỉ tiêu 14: số lượng người phụ thuộc tính giảm trừ là số người phụ thuộc mà cá nhân đã đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc.

Chỉ tiêu 15: tổng số tiền giảm trừ gia cảnh là các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc.

Chỉ tiêu 16: từ thiện, nhân đạo, khuyến học là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa, các khoản chi đóng góp vào các  quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận nếu có.

Chỉ tiêu 17: bảo hiểm được trừ là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Chỉ tiêu 18: quỹ hưu trí tự nguyện được trừ là các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng kể cả trường hợp đóng góp nhiều quỹ.

Chỉ tiêu 19: thu nhập tính thuế phần mềm sẽ tự động cập nhập

Chỉ tiêu 20: số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

Chỉ tiêu 21: số thuế thu nhập cá nhân được giảm do việc trong khu kinh tế số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế.

Từ phần này chỉ những cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho doanh nghiệp thì mới xuất hiện phần này.

Chỉ tiêu 22: tổng số thuế phải nộp là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay, phần mềm sẽ tự cập nhập

Chỉ tiêu 23: số thuế đã nộp thừa nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì có thể làm thủ tục hoàn thuế hoặc chuyển thuế kỳ sau

Chỉ tiêu 24: Số thuế còn phải nộp nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì doanh nghiệp phải thông báo cho nhân viên để thu thêm và nộp vào ngân sách .

Sau khi nhập xong phụ lục  05-1BK-QTT-TNCN tích vào dòng miễn thuế cho cá nhân có uỷ quyền quyết toán có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống, phần mềm sẽ tự động không tổng hợp số thuế phải nộp

Sau khi nhập xong phụ lục  05-1BK-QTT-TNCN chọn ghi để phần mềm có thể cập nhập số liệu sang tờ khai  05-QTT-TNCN.

  • cách lập phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN

Những cá nhân ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng hoặc những cá nhân không cư trú.

Dù có làm cam kết 02/CK-TNCN tức là chưa khấu trừ thuế TNCN cũng phải kê khai.

Trong trường hợp hợp đồng thử việc xong, không ký hợp đồng chính thức hoặc không đủ điều kiện uỷ quyền quyết toán cuối năm thì cũng nhập phần thu nhập đó.

Chỉ tiêu 07 đến 09: nhập từng cá nhân

Chỉ tiêu 10: nếu cá nhân không cư trú thì chọn vào chỉ tiêu này

Chỉ tiêu 11: tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú trong kỳ, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo hiệp định tránh thuế 2 lần, các khoản phí mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Chỉ tiêu 12: là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Chỉ tiêu 13: là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được giảm thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo hiệp định đánh thuế 2 lần nếu có

Chỉ tiêu 14: là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được miễn, giảm thuế theo hiệp định đánh thuế 2 lần.

Chỉ tiêu 15: là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.

Chỉ tiêu 16: là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Chỉ tiêu 17: số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế.

  • Cách lập phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN

Khi doanh nghiệp căn cư vào hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và thông tin trên mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để khai vào phụ lục  05-3BK-QTT-TNCN

Doanh nghiệp khai đầy đủ số lượng người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm vào phụ lục  05-3BK-QTT-TNCN

cột cuối cùng thời gian tính giảm trừ – đến tháng thì gõ đến tháng năm hiện tại quyết toán.

Cuối cùng: sau khi đã kê khai xong 3 phụ lục ấn ghi- bấm sang tờ khai  05-QTT-TNCN để kiểm tra số liệu.

Nếu xuất hiện chỉ tiêu 45 thì phải nộp thêm tiền thuế 

Nếu xuất hiện chỉ tiêu 46 thì theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Đó là các bước lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân, một số quy định về báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng bài viết trên có thể giúp các doanh nghiệp biết thêm về báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Nếu như có vấn đề gì về báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân các quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn giúp đỡ về vấn đề báo cáo quyết toán  thuế thu nhập cá nhân hay các nghiệp vụ kế toán khác nhé

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận