messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? – Luật ACC

Nhìn nhận về vai trò của chủ nghĩa xã hội (CNXH) trong thế giới hiện đại nói chung và đối với Việt Nam ta nói riêng, luôn cần phải có một cái nhìn biện chứng mang tính lịch sử khách quan.

Không thể vì những sự thoái trào tạm thời ở đâu đó hay trong một thời điểm nào đó của một số quốc gia từng đi theo con đường XHCN mà lại phủ nhận sạch trơn toàn bộ ý nghĩa vĩ đại của sự lựa chọn định hướng XHCN của nhân loại.

Tư tưởng XHCN đã mang lại cho thế giới nói chung và những quốc gia đi theo định hướng XHCN nói riêng nhiều hoa thơm trái ngọt hơn là những hệ lụy tất yếu. Chính vì thế nên nghị quyết mà Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu thông qua ngày 26/1 tại Strassbourg về cái gọi là “tội ác” của các chế độ CS cực quyền đối với nhân loại là hoàn toàn sai trái. Tại Việt Nam, tư tưởng XHCN đã phát huy tối đa tác dụng tích cực vì hội tụ đủ các điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Ai cũng biết, những người sáng lập ra CNXH khoa học là Karl Marx và Fridrich Engels. Thế nhưng, những mầm mống của tư tưởng XHCN thì đã có từ rất xa xưa trong nền văn hóa nhân loại. Đó là mơ ước ngàn đời về một xã hội thực sự công bằng, không có bóc lột, áp bức, tất cả sống thuận hòa, thân ái…

Tới giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa và đế quốc, những mầm mống tư tưởng đó đã được các nhà lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp vô sản toàn thế giới xây dựng thành một học thuyết hoàn chỉnh về CNXH và chủ nghĩa cộng sản (CNCS) trên cơ sở phân tích sâu sắc và toàn diện với góc nhìn mới mẻ về chủ nghĩa tư bản (CNTB) và tiến trình phát triển lịch sử nhân loại, khẳng định rõ sự diệt vong tất yếu của CNTB cũng như mọi hình thức xã hội có cảnh người bóc lột người.

Đến đầu thế kỷ XX, sức mạnh của chủ nghĩa Mác – Lênin, do nhận thức đúng đắn về thế giới và lịch sử, đã trở thành ngọn cờ vĩ đại có sức thuyết phục cao của phong trào cách mạng vô sản trên toàn thế giới. Dưới ngọn cờ này, giai cấp vô sản nhiều nước trên thế giới đã tiến hành cách mạng thành công, giành chính quyền về tay nhân dân lao động. Từ quan điểm phát động cách mạng vô sản trên phạm vi thế giới, bắt đầu từ thời Lênin ở các nước tư bản phát triển, giai cấp vô sản đã ý thức được khả năng cách mạng thành công. Trước hết ở một nước hoặc nhiều nước, kể cả những nước kém phát triển, từ đó tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc…
Đây là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội đã chuyển từ lý thuyết sang vận động cách mạng, sang hình thái kinh tế – xã hội thực tế. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười ở Nga năm 1917 đã trở thành cuộc thử nghiệm vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và có tác động lớn đến sự phát triển của thế giới trong gần một thế kỷ qua. Mô hình xã hội của Liên Xô, nghiêng về chủ nghĩa bình đẳng thực sự và mong muốn khôi phục một thế giới công bằng, có sức hấp dẫn to lớn như một ngọn hải đăng sáng trên Trái đất. Chủ nghĩa tư bản đầy bất công và áp bức. Chính Liên Xô đã gánh vác gánh nặng của cách mạng vô sản toàn thế giới, đồng thời mở ra triển vọng cho phong trào giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Ở Việt Nam ta, kể từ sau năm 1917, cuộc đấu tranh giành lại tự do, độc lập từ tay chủ nghĩa thực dân cũ đã mang một màu sắc khác hẳn trước. Mặc dù triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã tỏ ra quá hèn yếu trước lực lượng xâm lăng và đô hộ Pháp, nhưng với truyền thống hàng nghìn năm dựng và giữ nước, thấm nhuần tư tưởng “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, ở Việt Nam ta dưới ách thống trị của người Pháp luôn luôn lúc âm ỉ, lúc bùng cháy những ngọn lửa khởi nghĩa. Không ít bậc chí sĩ đã không tiếc đời tiếc sức để đi tìm con đường cứu nước.

Tiếc thay, nói như một câu thơ ái quốc phổ biến thời đó, “tìm mãi mà đêm chẳng lối ra!” Các cụ đã không thể tìm ngoại lực ở những nước TBCN phương Tây vì suy cho cùng, đó cũng là một giuộc với chủ nghĩa thực dân Pháp. Các cụ cũng phải thất vọng về tư tưởng “đồng da vàng” của những nước châu á phát triển hơn ta lúc đó, vì họ, nếu có cử chỉ nào đó giúp cho phong trào ái quốc của Việt Nam, thì cũng theo đuổi trước tiên là những mục tiêu vị kỷ, dân tộc chủ nghĩa. Chỉ tới khi Cách mạng tháng 10 Nga thành công, nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam mới dần dà tiếp nhận được nguồn cổ vũ lớn lao từ tư tưởng và phong trào XHCN.

Những học giả như ông Pan Bozhou, sau khi chạy đôn chạy đáo tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhật Bản, Đức… không khỏi cảm thấy thất vọng với các nước tư bản đó, cuối cùng đã tiếp cận buổi bình minh của Cách mạng Nga: “Tôi thấy rằng phong trào hiện nay đã dần dần lan sang thế giới. Nghiêng cách mạng…” (Tiếc thay, như chính ông đã nói, ông chưa kịp thực hiện ý tưởng của mình. Thực tế là ông đã bị thực dân, đế quốc bắt về sông Hương, núi Ngưu). Tuy nhiên, kế hoạch xóa bỏ các đảng tư sản kiểu cũ như Việt Nam Quảng Phước hội do Phan Bé Thu khởi xướng đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường dân chủ kiểu cũ tiến tới Dân chủ mới. Lớp nhà báo cuối cùng.

Các nhà cách mạng trẻ Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ trước đã tìm thấy ở tư tưởng XHCN một nguồn lực mới để tạo nên cuộc cách mạng vừa giành lại được độc lập tự do cho đất nước, vừa xây dựng được một xã hội khả dĩ có thể mang lại ấm no cơm áo cho mọi tầng lớp nhân dân. Tất nhiên, không phải ai cũng biết tiếp nhận những góc độ thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhất trong kho tàng đồ sộ học thuyết Marx-Lênin để tư tưởng cách mạng vô sản hòa đồng với truyền thống dân tộc và hoàn cảnh lịch sử cụ thể thời bấy giờ.

Bác Hồ của chúng ta mới chính là người đã nhìn rõ nhất vai trò của giai cấp vô sản và chủ nghĩa Marx-Lênin trong cuộc đấu tranh cứu nước: “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của CNCS và của cách mạng thế giới”. Với những chiến sĩ cách mạng Việt Nam như Nguyễn ái Quốc, cứu nước gắn với cứu dân bao giờ cũng là nhiệm vụ hàng đầu: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” và “giai cấp vô sản muốn được giải phóng trước hết phải giải phóng dân tộc”.

Quan điểm rõ ràng này đã giúp cho cách mạng vô sản Việt Nam ngay từ đầu đã mang một sắc thái giải phóng dân tộc rõ rệt và không bị lôi cuốn quá đà theo những sai lệch hoặc bốc đồng đã từng có trong phong trào cách mạng vô sản thế giới ở một số thời điểm nhất định. Từ Việt Nam cách mạng đồng chí hội tới những nhóm cộng sản đầu tiên thành lập trong thập niên thứ hai của thế kỷ XX và sự xuất hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đã có những bước tiến dài căn bản.

Những người cộng sản đã lãnh đạo dân tộc vượt qua những hy sinh để tới được mùa thu năm 1945, tận dụng thời cơ chiến thắng của Đồng minh chống phát xít, tiến hành thành công Cách mạng tháng 8. Rõ ràng là, không có những người cộng sản, không có ánh sáng của tư tưởng XHCN và CSCN, đã không có cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước độc lập dân chủ đầu tiên ở Việt Nam. Có thể nói, thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945 là thắng lợi của dân tộc và dân chủ theo định hướng XHCN.

Bác Hồ của chúng ta, trong khi hết lòng cổ suý cho cách mạng vô sản trên qui mô toàn thế giới, đã nhận thức rõ ràng với sự anh minh rất phương Đông và Việt Nam rằng, công cuộc giải phóng của các dân tộc bị áp bức “chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình” và “muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp mình”. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong suốt cuộc đời vì nước, vì dân của Người đã mang lại cho cuộc cách mạng dân tộc ở Việt Nam, con đường XHCN cũng như công cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam một sắc thái riêng, hữu lý và có tình, bám chắc vào cái nền tảng yêu nước, thương nòi.

Chính Bác Hồ là người đã chỉ ra con đường đúng đắn đi tới tương lai tươi sáng cho dân tộc. Và trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, Người đã có những quyết sách linh hoạt về chiến thuật và kiên định về chiến lược nhằm từng bước đưa cách mạng Việt Nam đạt được những mục tiêu cần thiết, giảm bớt những mất mát, hy sinh. . Người chỉ rõ, chúng ta cần có một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới để đánh đổ đế quốc và phong kiến, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. .Đối với Người, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tự nó không phải là cứu cánh (mục tiêu cuối cùng), mà là hình thái xã hội duy nhất để thực hiện “khát vọng cuối cùng” là “làm cho nước ta được độc lập hoàn toàn, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc”. , mọi người đều có thể đọc.

Cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của lập trường dân tộc, những người cộng sản và nhân dân cả nước đã hiểu rõ hơn bản chất của học thuyết Chủ nghĩa Mác – Lênin, đã tìm mọi cách vận dụng học thuyết của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Lênin một cách sáng tạo và phù hợp với nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước và thế giới trong từng thời điểm, tránh những thách thức gay gắt không cần thiết đối với dân tộc như một số nước khác đã lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió trong các cuộc chiến tranh và cách mạng mấy chục năm qua, nhưng thực tế cho thấy, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa với truyền thống dân tộc, không ngừng phát triển chủ nghĩa cộng sản trên nền tảng những giá trị vĩnh hằng của các thế hệ anh hùng. lý luận nói chung và triết lý Đông phương nói riêng của Việt Nam đã giúp những người Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước thành công. Thành công đã tạo ra nguồn nội lực và ngoại lực to lớn để Việt Nam chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh tưởng chừng không bao giờ nếm mùi thất bại. Nhân dân ta chọn theo Việt Cộng vì lịch sử đã chứng minh đây là con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn duy nhất.

CNXH đã tạo cho chúng ta một nền tảng tinh thần vị nghĩa cao cả rất truyền thống mà cũng rất mới mẻ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tinh thần cộng sản đã giúp chúng ta có được những đồng minh khá tin cậy trong các cuộc chiến tranh cách mạng vừa qua, ít ra là trong những thời điểm nhất định, vô cùng quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, đã gắng vượt lên trên những tính toán tầm thường và vị kỷ để giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng chủ nghĩa thực dân và đế quốc. Thực tế cho thấy, chủ nghĩa Marx-Lênin chỉ phát huy được vai trò tích cực của mình khi nào và ở đâu nó được hiểu đúng và áp dụng đúng.

Với Tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin và vượt qua muôn vàn thử thách với tổn thất lớn nhất. Có lẽ vì thế mà ở Liên Xô cũ và các nước Đông Âu, khi cơ chế xã hội chủ nghĩa bị phá vỡ, hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa bị tấn công thì ở Việt Nam, dù khó khăn, vướng mắc vẫn phải thích nghi với tình hình mới. được nâng lên trong một bầu không khí đổi mới. Các lý luận về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản được các chiến sĩ cách mạng Việt Nam giác ngộ kịp thời, du nhập vào Việt Nam, mang bản sắc dân tộc Việt Nam, tác động tích cực đến nhịp độ cách mạng và sự trỗi dậy của dân tộc Việt Nam.

Bởi vậy, không có gì từ bên ngoài có thể làm thay đổi định hướng xã hội chủ nghĩa của công cuộc đổi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta có những lý do riêng đã được thực tiễn cách mạng kiểm nghiệm để lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, còn hơn thế nữa, chính chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng xã hội chủ nghĩa đã đặt nền móng tinh thần vững chắc, là kim chỉ nam đã được “thử và chắt” giúp chúng ta chèo lái con tàu thời đại mới. Dân tộc có tầm vóc và sức mạnh mới trong hướng đi đúng đắn, vận hội mới để vượt biển, thế giới hôm nay đầy rẫy hiểm nguy.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.000

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.156

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.644

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.040

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.632

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *