messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tìm hiểu tư tưởng là gì? – Luật ACC

1. Tư tưởng

 1.1 Tư tưởng là gì?

 • Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện mối quan hệ giữa con người với những vấn đề của thế giới xung quanh. Đề cập đến ý nghĩa của triết học nói chung.
 • Những suy nghĩ đến từ tâm trí của những nhà tư tưởng có tầm nhìn. Không phải ai có ý tưởng cũng được coi là nhà tư tưởng, bởi theo nhà bác học Lênin, người đó phải biết giải quyết các vấn đề chính trị, chiến lược và tổ chức.
 • Hệ tư tưởng là ý thức của các cá nhân và các nhóm, và nó chứa đựng các quan điểm và hệ thống lập luận dựa trên triết học. Những quan niệm, quan điểm nhất quán thể hiện ý chí, nguyện vọng của cá nhân, giai cấp và dân tộc được hình thành trên cơ sở nhất định của thực tiễn, trở lại trực tiếp hoạt động thực tiễn và cải tạo thực tiễn.

 1.2 Các đặc điểm cơ bản của tư tưởng

 • Tư tưởng gắn với lợi ích
 • Trong xã hội có giai cấp đối kháng thì tư tưởng mang tính giai cấp
 • Sự ra đời, tồn tại và phát triển, mất đi của một tư tưởng đều gắn liền với tồn tại xã hội, chịu sự quy định của tồn tại xã hội, chịu sự quy định của các quan hệ xã hội sinh ra nó.

1.3 Nền tảng tư tưởng là gì

Tư tưởng không phải những cái có sẵn hay đã được đóng khung từ trước. Nó có thể được sinh ra và phát sinh trong quá trình trao đổi, suy nghĩ của con người. Tư tưởng được mọi người tiếp thu có chọn lọc dưới dạng lĩnh hội lẫn phê phán.

Theo đó tư tưởng là gì? Đó là cái gì đó không giới hạn, nó luôn được hình thành trong quá trình tiếp thu của con người. Tư tưởng có thể có dạng tiêu cực và tích cực.

 1.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về sự nghiệp cách mạng, về chính trị,…vv. Hệ tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Ông áp dụng và phát triển ý tưởng của các nhà khoa học. Vận động những gì tiến bộ và sửa chữa những gì chưa tốt.
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh ghi chép và xác định những vấn đề và hoạt động của Người. Những nội dung này được hình thành và phát triển trong thời kỳ Hồ Chí Minh hoạt động trong phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới. Ý tưởng của ông đã được áp dụng cho các cuộc đấu tranh và thực tế của thời gian.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn rất nhiều cho những suy nghĩ của bạn. Đây là những tư tưởng rất triết học, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhân dân Việt Nam trong chiến tranh luôn coi những tư tưởng của Người là tài sản to lớn, là kim chỉ nam cho mọi hành động.
Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được coi trọng và đánh giá cao.

 1.5 Tư tưởng chính trị là gì?

Tư tưởng chính trị nằm ở trong tư tưởng. Là những tư tưởng để xây dựng một đất nước yên bình. Nó nằm trong các tư tưởng của những người đi trước. Tư tưởng chính trị nó là sách lược để đất nước ta chống lại quân giặc. Tư tưởng chính trị bị đốt, bị chôn nhưng vẫn sống trong lòng người dân.

Dân tộc Việt Nam sử dụng chủ nghĩa Mác – Lênin là vũ khí lý luận, là nền tảng tư tưởng chính trị. Các lý luận là kim chỉ nam, chỉ ra phương hướng cho chúng ta trong thực tế. Mỗi cán bộ đều phải học tập để áp dụng vào thực tế.

Tư tưởng chính trị chính là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng này giúp xây dựng Đảng về chính trị vững mạnh.

 1.6 Ý nghĩa tư tưởng là gì?

Tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt cho nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là những tư tưởng tiên tiến, tiến bộ của những người đi trước đã để lại cho nhân dân khối tài sản quý báu. Đặc biệt là tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động của dân tộc ta.

Việc học tập và làm theo những tư tưởng này góp phần tăng thêm hiệu quả, phương hướng để đánh bại quân thù. Mang lại những con đường mới đi lên để bảo vệ đất nước. Ngay cả trong thời bình, việc lĩnh hội các tư tưởng luôn mang ý nghĩa vô cùng to lớn, đem đất nước ngày càng phát triển.

 1.7 Sự khác nhau giữa tư tưởng và lý luận là gì?

Tư tưởng là tất cả những suy nghĩ, định hướng, phân tích, đánh giá hay kết luận….thành ý trong đầu chúng ta. Ví dụ: khi nhìn thấy con gà, chúng ta thốt lên “Con gà trống đẹp quá!” cũng là chúng ta đang tư tưởng và tư tưởng được bộc lộ bằng lời nói.

Lý luận là gì? Lý luận là quá trình ta sử dụng những thứ đã biết (giả thiết) để phân tích đánh giá và so sánh một sự vật, sự việc, hiện tượng khác có liên quan (kết luận).

2. Hệ tư tưởng là gì?

Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia, khái niệm hệ tư tưởng ra đời trong cuộc Cách mạng Pháp (1789-1799). Theo đó, Hệ tư tưởng được hoàn thiện bởi nhà quý tộc kiêm triết gia người Pháp Antoine-Louis Claude de Souter-Count de Tracy (1754-1836). Tracey được ghi nhận là người đã đặt ra thuật ngữ “hệ tư tưởng”.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng Việt cho rằng một hệ tư tưởng là một hệ tư tưởng: “Một hệ tư tưởng hay hệ tư tưởng là một hệ thống các mục tiêu và tư tưởng giúp điều chỉnh mục tiêu, ý định và hành động của ‘nhân dân'”. Do đó, các quốc gia có cùng ý thức hệ thường được gọi là quốc gia có ý thức hệ.
Từ điển tiếng Việt định nghĩa hệ tư tưởng là “hệ thống tư tưởng, quan điểm thường xuyên phản ánh những lợi ích cơ bản khác nhau của các giai cấp, tầng lớp xã hội”.
Từ điển Bách khoa Việt Nam giải thích hệ tư tưởng là: “Hệ tư tưởng, quan điểm lý luận thể hiện sự nhận thức, đánh giá về hiện thực xung quanh, xuất phát từ những lợi ích xã hội nhất định. Hệ tư tưởng có tính chất lý luận, tức là được hệ thống hóa một cách duy lý, khác với Tâm lý học xã hội, là hệ tư tưởng cảm giác cuộc sống trong mối quan hệ với cuộc sống hàng ngày ý thức, hệ tư tưởng bao gồm quan điểm, tư tưởng chính trị, kinh tế và chính trị. Kinh tế, xã hội, pháp luật, tôn giáo, đạo đức, thẩm mỹ, triết học”.
Từ điển Chính trị giải thích ngắn gọn “hệ tư tưởng—hệ thống quan điểm, tư tưởng chính trị, pháp luật, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật. Hệ tư tưởng mang tính giai cấp. Đối kháng, hệ tư tưởng của giai cấp thống trị là hệ tư tưởng thống trị”.
Từ điển Chính phủ và Chính trị Hoa Kỳ định nghĩa hệ tư tưởng là “một hệ thống niềm tin chính trị toàn diện về bản chất con người và xã hội, một tập hợp các quan điểm về cách tổ chức cuộc sống theo những cách hợp lý về mặt xã hội”.
Trong tiếng Anh, có sự phân biệt rõ ràng giữa “tư tưởng” và hệ tư tưởng.
Có thể thấy, hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về quan niệm hệ tư tưởng, nhưng đã đạt được sự thống nhất tương đối. Tuy nhiên, có một điều mà tất cả các khái niệm được đề xuất đều thống nhất: hệ tư tưởng là một hệ thống, một tập hợp các ý tưởng và quan điểm từ các lĩnh vực khác nhau.
Chủ nghĩa Mác cho rằng trong một xã hội có giai cấp, hệ tư tưởng dựa trên giai cấp và phản ánh lợi ích giai cấp. Đấu tranh lợi ích giai cấp tất yếu thể hiện ở đấu tranh tư tưởng và hình thành tư tưởng. Giai cấp thống trị thể hiện lợi ích của mình như lợi ích của xã hội và luôn áp đặt hệ tư tưởng của mình lên toàn xã hội. Hệ tư tưởng của giai cấp cách mạng đối lập với hệ tư tưởng của giai cấp phản cách mạng. Điều kiện xã hội cần thiết để hệ tư tưởng phản ánh hiện thực khách quan là lợi ích giai cấp đáp ứng nhu cầu tiến bộ xã hội. Vì vậy, xét về bản chất, hệ tư tưởng bao giờ cũng mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích của một giai cấp, một nhóm xã hội nhất định trong xã hội có giai cấp. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, hệ tư tưởng là một bộ phận của ý thức xã hội nên nó phải tuân theo các quy luật tồn tại xã hội.
Có thể thấy, hệ tư tưởng giống như một nền tảng để các đảng phái, tổ chức, lực lượng chính trị xã hội khác nhau xây dựng chiến lược, lý tưởng, đội ngũ và những tổ chức này sẽ đại diện, tức là xây dựng chiến lược chính trị. Vì vậy, hệ tư tưởng luôn gắn liền với chính trị và không thể tách rời chính trị, và ngược lại.
Hệ tư tưởng nào cũng là hệ tư tưởng của một giai cấp, bảo vệ quyền lợi và lý tưởng chính trị của giai cấp đó. Hệ tư tưởng do giai cấp đại diện sẽ đóng vai trò là vũ khí tinh thần để đấu tranh cho những giá trị, lý tưởng mà giai cấp theo đuổi. Không có hệ tư tưởng nào đứng trên giai cấp. Chính trị là diễn đàn trong đó các thể chế, phong trào và khuynh hướng tư tưởng khác nhau đấu tranh.

3. Ý thức hệ là gì?

Một hệ tư tưởng hay ý thức hệ là một tập hợp các niềm tin hoặc triết lý được gán cho một người hoặc một nhóm người, đặc biệt là vì những lý do không thuần túy là nhận thức luận. Trong đó, “yếu tố thực tiễn cũng quan trọng không kém yếu tố lý luận”. Trước đây, thuật ngữ “hệ tư tưởng” được sử dụng chủ yếu cho lý thuyết và chính sách kinh tế, chính trị hoặc tôn giáo. Tuy nhiên, gần đây hơn, từ này chủ yếu được sử dụng với nghĩa lên án, vì nó đã được Karl Marx và Friedrich Engels sử dụng.
Thuật ngữ này được đặt ra bởi nhà quý tộc Khai sáng Pháp và nhà triết học Antoine de Souter de Tracy. Ông thành lập nó vào năm 1796, có nghĩa là “khoa học về tư tưởng”, nhằm phát triển một hệ thống tư duy hợp lý để chống lại những xung động phi lý của đám đông. Trong khoa học chính trị, thuật ngữ này được sử dụng theo nghĩa mô tả để chỉ các hệ thống niềm tin chính trị.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.343

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.711

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.679

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.666

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.353

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.682

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *