Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lãnh đạo tài năng

Tổng Bí thư Trường Chinh sinh ngày 09/02/1907 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trong một gia đình trí thức yêu nước. Năm 18 tuổi, Trường Chinh tham gia phong trào yêu nước rồi gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Thông qua việc nghiên cứu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc và thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lênin, từ một thanh niên yêu nước, Trường Chinh đã trở thành người cộng sản. Trong 10 năm hoạt động đầu tiên, đồng chí ra sức truyền bá đường lối cách mạng của Đảng cho cán bộ và nhân dân ta.

Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, với cương vị Quyền Tổng Bí thư ở thời điểm vô cùng khó khăn này (tháng 11 năm 1940), đồng chí cử cán bộ đi nối lại liên lạc, khôi phục tổ chức và cử người sang Quảng Tây đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước… Từ tháng 5/1941, trên cương vị Tổng Bí thư, với trí tuệ sắc sảo, đồng chí cùng với Trung ương Đảng có những quyết định quan trọng, đưa cách mạng tiến lên những bước nhảy vọt. Nổi bật nhất là chủ trì Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ”. Chỉ thị đó, cùng với “Lời kêu gọi” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, có tác động lớn đến việc động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân hưởng ứng cao trào chống Nhật, cứu nước.

 

Tại Đại hội Quốc dân ở Tân Trào, đồng chí được cử phụ trách Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Tối 13/8/1945, Ủy ban phát lệnh Tổng khởi nghĩa; chỉ trong một thời gian ngắn, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công vang dội. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí cùng tập thể Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến. Tác phẩm“Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí đã xác định rõ mục tiêu và củng cố niềm tin của cán bộ và nhân dân vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến. Trong cuộc chống Mỹ, cứu nước, đồng chí cùng tập thể Bộ Chính trị, Trung ương Đảng có những đóng góp quan trọng vào việc đề ra những quyết sách chiến lược, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Cống hiến đặc biệt của Tổng Bí thư Trường Chinh là đã đặt nền móng cho công cuộc đổi mới. Năm 1986, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí sớm nhận rõ xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước và nguyện vọng của nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh khẳng định: “Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn”. Bằng lý luận, phương pháp luận, nghiên cứu thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, Tổng Bí thư Trường Chinh là người lát viên gạch đầu tiên để xây nên ngôi nhà “đổi mới”, dũng cảm tiến hành cuộc đấu tranh với những quan điểm bảo thủ, giáo điều, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Tổng Bí thư Trường Chinh đã cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng hình thành tư duy đổi mới và xác lập đường lối đổi mới toàn diện tại Đại hội lần thứ VI của Đảng. Từ đó, Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Tổng Bí thư Trường Chinh là người học trò xuất sắc và là một trong những đồng chí chiến đấu, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Trường Chinh có sự hòa quyện giữa nhà chính trị, tư tưởng và lý luận với nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, nhà thơ quyện với nhau làm một, thể hiện tài năng, tình cảm cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh. Noi gương Tổng Bí thư Trường Chinh, chúng ta nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã chọn, không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, nhất trí, phấn đấu “đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao” mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Nội dung bài viết:

    Đánh giá bài viết: (1196 lượt)

    Bài viết liên quan

    Phản hồi (0)

    Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!