messenger whatsapp viber zalo phone mail

Mẫu Tờ khai 01/TTS thuế cho thuê tài sản theo Thông tư 40/2022/TT-BTC

Mẫu Tờ khai 01/TTS thuế cho thuê tài sản theo Thông tư 40/2021/TT-BTC là mẫu nào? Hướng dẫn chi tiết cách điền như thế nào? Hãy cùng Luật ACC tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé!

Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê tài sản online mới năm 2022?

1. Trường hợp nào cá nhân phải kê khai thuế cho thuê tài sản?

Theo quy định tại Thông tư 100/2021 sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021:

“c) Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.”

Theo quy định trên, trường hợp cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

Do đó, cá nhân cho thuê tài sản trong trường hợp này sẽ không phải làm thủ tục kê khai thuế cho thuế tài sản, với các trường hợp còn lại đều phải kê khai thuế.

2. Mẫu tờ khai 01/TTS thuế cho thuê tài sản mới nhất

Mẫu tờ khai thuế cho thuê tài sản mới nhất đang được áp dụng hiện nay là mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân)

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế/ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự: □

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế: □

[01] Kỳ tính thuế:………..

 

[01a] Năm …………..

 

[01b] Kỳ thanh toán: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

 

[01c] Tháng … năm …

 

[01d] Quý … năm … (Từ tháng …/… đến tháng …/…)

 

[02] Lần đầu: □ …………. [03] Bổ sung lần thứ: …

 

[04] Người nộp thuế: ……………

 

[05] Mã số thuế: ……………………..

 

[06] Địa chỉ liên hệ: ………………

 

[07] Điện thoại: ……….. [08] Fax: ………… [09] Email: ………..

 

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): …………

 

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ……………

 

[12] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:

 

[12a] Ngày sinh: …/…/……                             [12b] Quốc tịch: ……………

 

[12c] Số CMND/CCCD: …………. [12c.1] Ngày cấp: ……….. [12c.2] Nơi cấp: ……….

Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:

 

[12d] Số hộ chiếu: …………. [12d.1] Ngày cấp: ………… [12d.2] Nơi cấp: ………….

 

[12đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài): ………………

 

[12đ.1] Ngày cấp: ………………….                  [12đ.2] nơi cấp: ……………..

 

[12e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài): ………….

 

[12e.1] Ngày cấp: ………………..                    [12e.2] Nơi cấp: ……………….

 

[12f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: …………………………….

 

[12f.1] Ngày cấp: ……………….                      [12f.2] Nơi cấp: ………………….

 

[12g] Nơi đăng ký thường trú: ……………………………..

 

[12g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………..

 

[12g.2] Phường/xã/Thị trấn: ……………………………….

 

[12g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………

 

[12g.4] Tỉnh/Thành phố: ………………………………..

 

[12h] Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

 

[12h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………..

 

[12h.2] Phường/xã/Thị trấn: ………………………….

 

[12h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………

 

[12h.4] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

 

[12i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): Số: …………

 

[12i.1] Ngày cấp: …/…/……          [12i.2] Cơ quan cấp: ………………………..

 

[12k] Vốn kinh doanh (đồng): ……………………………

 

[13] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………

 

[14] Mã số thuế: ……………………………

 

[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số ……………. ngày …/…/……….

 

[16] Tổ chức khai, nộp thuế thay (nếu có): ………………………….

 

[17] Mã số thuế: ………………………….

 

[18] Địa chỉ: ……………………………

 

[19] Điện thoại: ………… [20] Fax: ……………. [21] Email: …………….

 

[22] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số ………… ngày ….. tháng ….. năm …………..

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
1 Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ [23]
2 Tổng doanh thu tính thuế [24]
3 Tổng số thuế GTGT phải nộp [25]
4 Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ [26]
5 Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê được nhận theo thỏa thuận tại hợp đồng (nếu có) [27]
6 Tổng số thuế TNCn phải nộp từ nhận tiền phạt, bồi thường (nếu có) [28]
7 Tổng số thuế TNCN phải nộp [29]=[26]+[28] [29]

(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………………..

Chứng chỉ hành nghề số: ………

…, ngày … tháng … năm ..…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

3. Hướng dẫn ghi Tờ khai 01/TTS thuế cho thuê tài sản

– Chỉ tiêu 01: Chọn kỳ kê khai theo năm hoặc kỳ thanh toán, người nộp thuế (NNT) ghi kỳ kê khai tương ứng

– Chỉ tiêu 02, 03: Loại tờ khai Lần đầu hoặc Bổ sung lần thứ…

Nếu là lần đầu của kỳ kê khai thì chọn tờ khai Lần đầu, nếu đã có tờ khai của kỳ kê khai đó thì chọn Bổ sung lần thứ….

– Chỉ tiêu 04, 05, 06, 07, 10: Ghi thông tin của người nộp thuế là người có tài sản cho thuê

Phần cá nhân kê khai nghĩa vụ thuế:

– Chỉ tiêu [28] Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ: Là tổng số tiền cá nhân cho thuê tài sản nhận được trong kỳ tính thuế.

+ Trường hợp kỳ tính thuế theo năm thì chỉ tiêu [28] là tổng số tiền cá nhân cho thuê tài sản nhận được trong năm dương lịch đó.
+ Trường hợp kỳ tính thuế theo kỳ thanh toán thì chỉ tiêu [28] là tổng số tiền cá nhân cho thuê tài sản nhận được trong kỳ thanh toán đó của các hợp đồng.
+ Trường hợp NNT sử dụng ứng dụng hỗ trợ khai thuế thì chỉ tiêu [28] được hỗ trợ xác định tự động từ PL 01-1/BK-TTS.

Theo đó, doanh thu phát sinh trong một kỳ thanh toán được xác định = [19] x ([18] – [17] + 1).

Trường hợp NNT khai nhiều hợp đồng trên 01 tờ khai thì chỉ tiêu [28] là tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế của các hợp đồng.

– Chỉ tiêu [29] Tổng doanh thu tính thuế: Là tổng doanh thu tính thuế trong kỳ với điều kiện doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch tương ứng với kỳ tính thuế đó trên 100 triệu đồng.

+ Trường hợp khai thuế theo kỳ thanh toán thì:
Chỉ tiêu [29] trên TK 01/TTS = chỉ tiêu [21] trên PL 01/BK-TTS của kỳ tính thuế tương ứng.
+ Trường hợp khai thuế theo năm thì:
Chỉ tiêu [29] trên TK 01/TTS = chỉ tiêu [20] trên PL 01/BK-TTS của kỳ tính thuế tương ứng.

– Chỉ tiêu [30] Tổng số thuế GTGT phải nộp: [30] = [29] x 5%

– Chỉ tiêu [31] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: [31] = [29] x 5%

– Chỉ tiêu [32] Doanh thu làm căn cứ tính giảm thuế: là tổng doanh thu từ cho thuê tài sản mà tài sản đó ở tại/được sử dụng tại Khu kinh tế thuộc diện được được xét giảm thuế theo quy định của Chính phủ.

– Chỉ tiêu [33] Số thuế TNCN được giảm: [33] = [31] x ([32]/[29]) x 50% hoặc [33] = [32] x 5% x 50%

– Chỉ tiêu [34] Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng (nếu có): là khoản tiền bên đi thuê trả cho bên cho thuê do vi phạm hợp đồng theo mức thoả thuận tại hợp đồng.

– Chỉ tiêu [35] Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền nhận bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (nếu có): [35] = [34] x 5%.

– Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế TNCN phải nộp: [36]=[31]-[33]+[35].

Phần B người nộp thuế không kê khai

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.039

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.771

  Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Chia Sẻ Trọn Gói [Ưu Đãi 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng chia sẻ được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn đề tiết [...]

  Lượt xem: 2.647

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 1.721

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Trường hợp nào cá nhân phải kê khai thuế cho thuê tài sản?2. Mẫu tờ khai 01/TTS thuế cho thuê tài sản mới nhất3. Hướng dẫn ghi Tờ khai 01/TTS thuế cho thuê tài sản1. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế [...]

  Lượt xem: 1.528

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 1.685

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Trường hợp nào cá nhân phải kê khai thuế cho thuê tài sản?2. Mẫu tờ khai 01/TTS thuế cho thuê tài sản mới nhất3. Hướng dẫn ghi Tờ khai 01/TTS thuế cho thuê tài sản1. Dịch vụ kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì? Đó quá trình mà người thực [...]

  Lượt xem: 2.419

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.242

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *