Thủ Tục Mở Công Ty Bảo Hiểm Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Mở Công Ty Bảo Hiểm Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài
Thủ Tục Mở Công Ty Bảo Hiểm Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài
 • Căn cứ luật kinh doanh bảo hiểm ;
 • Căn cứ luật đầu tư 2014;
 • Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm , sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm.

 Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. Bài viết sau đây của ACC sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm về  thủ tục xin cấp  giấy phép thành lập và hoạt động của công ty bảo hiểm .

1. Điều kiện mở công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài.

1.1 Điều kiện chung

 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không sử dụng vốn vay vốn ủy thác nhà đầu tư của tổ chức cá nhân khác để tham gia góp vốn
 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp  vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và không có lỗ lũy kế đếm thời gian nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
 • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh 0có yêu cầu vốn pháp định phải đảm bảo vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu băng số vốn dự kiến góp.
 • Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Đối với doanh nghiệp Bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài doanh nghiệp, môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập:

 • Có vốn điều lệ đã góp đối với doanh nghiệp bảo hiểm,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm vốn được cấp đối với chi nhánh nước ngoài không được thấp hơn mức vốn pháp định.
 • Có loại hình doanh nghiệp Điều lệ công ty ( đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ), quy chế tổ chức và hoạt động đối với chi nhánh nước ngoài phù hợp với quy định nghị định pháp luật.
 • Có người quản trị điều hành dự kiến đáp ứng quy định
 • Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định

1.2 Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm :

 • Đối với tổ chức nước ngoài :
  • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm  tại Việt Nam
  • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam.
  • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép .
  • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của Nhà nước doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.

1.3 Điều kiện thành lập công ty cổ phần :

 • Ngoài các điều kiện trong công ty Cổ phần Bảo Hiểm phải đáp ứng các v kiện
 • Có tối thiểu 2 cổ đông là tổ chức đáp ứng các quy đinh.và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần của công ty cổ phần Bảo hiểm dự kiến được thành lập
 • Trong thời hạn ba năm kể từ ngày được cấp phép các cổ đông sáng lập phái cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

2. Thủ tục mở công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài 2020

2.1. Thủ tục xin giấy phép đăng ký đầu tư

 • Chuẩn bị hồ sơ gồm :
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư cá nhân , bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Đề xuất dự án đầu tư ;
 • Một trong các tài liệu sau;
  • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
  • Bảo lãnh phải năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Đị điểm nộp hồ sơ : Sở Kế hoạch Đầu tư.
  • Thời hạn giải quyết ngày 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2.2 Đăng ký kinh doanh .

Chuẩn bị hồ sơ :

Hồ sơ gồm :

 • Đơn Đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Bản sao thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của các cổ đông đối với công ty cổ phần,của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Nộp hồ sơ.

Bạn gửi một bộ hồ sơ lên Sở Kế hoạch Đầu tư.

 Nhận kết quả.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

2.3 Thủ tục xin cấp  giấy phép thành lập và hoạt động của công ty bảo hiểm

Sau khi thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh bảo hiểm , để doanh nghiệp được đi vào hoạt động doaang nghiệp cần thực hiện Thủ tục xin cấp  giấy phép thành lập và hoạt động của công ty bảo hiểm tại bộ faif chính với các bước sau :

Bước 1 chuẩn bị hồ sơ

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép theo mẫu
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Phương án hoạt động 5 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp giấy phép.
 • Bản sao thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác, lý lịch tư pháp lý lịch bản sao văn bằng chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc chuyên gia tính toán hoặc chuyên gia tính   toán dự phòng và khả năng thanh toán kế toán trưởng của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Danh sách thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên. Đối với thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai
 • Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn gửi tạo tài khoản Phong tỏa mở tại ngân hàng
 • Hợp đồng hợp tác
 • Biên bản họp của các thành viên góp vốn đối với hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Biên bản họp của các cổ đông đối với công ty cổ phần
 • văn bản của các cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức nước ngoài góp vốn có trụ sở xác nhận :
  • Tổ chức nước ngoài mới nhất thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam
  • Tổ chức nước  ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực dự kiến  tiến hành hoạt động của Việt Nam
  • Tổ chức nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nhà nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính .
  • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác nơi doanh nghiệp  nước ngoài đặt trụ sở chính  trong thời hạn 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
 • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính có được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. .
 • Văn bản cam kết của các thành viên góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp giấy phép .
 • Văn bản về việc ủy quyền cho một cá nhân tổ chức thay mặt thành viên góp vốn hoặc cổ đông để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép.
 • Văn bản cam kết của các cổ đông đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp giấy phép theo quy định pháp luật
 • Đối với thành lập công ty cổ phần bảo hiểm .

Bước 2 nộp hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ Bộ Tài chính

Bước 3. Nhận kết quả :

Thời hạn giải quyết trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động bộ tài chính cấp giấy phép trong trường hợp từ chối cấp giấy phép Bộ Tài chính có văn bản và nêu rõ lý do. Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo lịch hẹn .

3 . Một số thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp phép doanh nghiệp bảo hiểm phải đăng báo hàng ngày trong năm số báo liên tiếp nội dung chủ yếu :
  • Tên, địa chỉ, trụ sở chính,chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm địa chỉ của chi nhánh nước ngoài.
  • Nội dung phạm vi và thời hạn hoạt động.
  • Mức vốn điều lệ và số vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm vốn được cấp của chi nhánh nước ngoài.
  • Họ tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Bảo hiểm
  • Số và ngày cấp phép
  • Các nghiệp vụ bảo hiểm nghiệp vụ môi giới bảo hiểm được phép kinh doanh
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần vốn điều lệ đã góp hoặc vốn được cấp để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam mức tiền ký quỹ bằng 2% vốn pháp định.
 • Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn tất các thủ tục dưới đây để chính thức hoạt động :
  • Chuyển số vốn gửi Tải tài khoản Phong tỏa thành vốn điều lệ hoặc vốn được cấp .
  • Đăng ký mẫu dấu, Đăng ký mã số thuế mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng theo quy định pháp luật
  • Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
  • Thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ phê chuẩn đăng ký sản phẩm bảo hiểm tiêu chuẩn các chức danh quản trị điều hành.
  • Ban hành quy trình khai thác giám định bồi thường kiểm soát nội bộ quản lý tài chính và đầu tư quản lý chương trình tái bảo hiểm

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp phép doanh nghiệp Bảo hiểm chi nhánh nước ngoài doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không hoàn tất các thủ tục quy định Bộ Tài chính sẽ thu hồi giấy phép đã được cấp

 Sau khi hoàn tất các thủ tục trên doanh nghiệp bảo hiểm  có thể chính thức hoạt động . Thủ tục mở công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục phức tạp do vậy nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục này hãy liên hệ với ACC địa chỉ uy tín giúp bann giải quyết các khó khăn thắc mắc, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 . Tôi tin bạn sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận