whatsapp viber zalo phone zalo mail

Trình tự và Thủ tục giải thể công ty cổ phần như thế nào? 2022

Trong thời đại hội nhập, phát triển kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì cũng không khó để bắt gặp những tập đoàn,công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ được thành lập ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, song song với sự thành lập các công ty, doanh nghiệp đó thì vẫn tồn tại rất nhiều doanh nghiệp, công ty buộc phải chấm dứt hoạt động, phải đóng cửa, giải thể doanh nghiệp bởi vì không có đủ tài chính, nhân lực để duy trì hoạt động nữa.Thủ tục giải thể công ty là một thủ tục hành chính và được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để có thể thực hiện việc giải thể công ty cổ phần khá là khó vì theo luật doanh nghiệp, muốn giải thể công ty phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp, nếu không có kinh nghiệm bạn sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu, hồ sơ cần những gì, các bước tiến hành ra làm sao. Chính vì vậy, Luật ACC xin cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ làm thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty cổ phần.

Giải thể công ty cổ phần
Giải thể công ty cổ phần

1. Khái niệm giải thể công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định của Luật.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Theo từ điển Luật học của Viện khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) định nghĩa: Giải thể doanh nghiệp “là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả nợ cho các chủ nợ”. Doanh nghiệp có thể bị giải thể theo quyết định của các chủ sở hữu (giải thể tự nguyện) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (giải thể bắt buộc) hoặc khi kết thúc thời hạn hoạt động mà không được gia hạn. Doanh nghiệp buộc phải giải thể khi không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu: giải thể công ty cổ phần là quá trình chấm dứt sự tồn tại của công ty tnhh 2 thành viên trở lên trong điều kiện doanh nghiệp, công ty có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp.

2. Căn cứ pháp lý liên quan giải thể công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 01/2020 – Nghị định về đăng ký doanh nghiệp quy định rõ về trình tự, thủ tục, điều kiện , trường hợp bị giải thể một cách đầy đủ và rõ ràng tại Điều 207, 208, 2009, 210, 211 của Luật doanh nghiệp và Điều 70, 71 của Nghị định. 

3. Trường hợp dẫn đến giải thể công ty cổ phần

Một câu hỏi thường được chủ doanh nghiệp, công ty đặt ra khi quyết định giải thể là Công ty cổ phần giải thể khi nào? Các trường hợp giải thể công ty cổ phần được Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau: 

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
  • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
  • Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
  • Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật Doanh nghiệp 2014 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
  • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

4. Điều kiện giải thể công ty cổ phần 

Các điều kiện để giải thể doanh nghiệp nói chung và điều kiện để giải thể doanh nghiệp cổ phần nói riêng được quy định tại Khoản 2, Điều 207, Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo quy định trên thì để có thể thực hiện được việc giải thể công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
 • Các khoản nợ và hợp đồng có thể được thực hiện bằng các giải pháp như: doanh nghiệp tiến hành thanh toán hết các khoản nợ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng; chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

5. Cách thức thực hiện giải thể công ty cổ phần

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan Thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan Thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

 6. Trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần

 6.1. Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần

Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể của công ty cổ phần. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

6.2. Thông báo công khai quyết định giải thể công ty cổ phần

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể của công ty cổ phần và biên bản họp giải thể công ty cổ phần hay biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp cổ phần phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

6.3. Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Theo đó cần phải đảm bảo các giấy tờ sau: Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; báo cáo tài chính khi giải thể doanh nghiệp danh sách chủ nợ; số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế; nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

6.4. Nộp hồ sơ giải thể công ty

 • Thứ nhất, nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan Hải quan để xác nhận nghĩa vụ Hải quan;
 • Thứ hai, sau khi có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan, công ty cổ phần nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế để đóng cửa mã số thuế, thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế.
 • Thứ ba, sau khi có thông báo đóng cửa mã số thuế,  thông báo về việc giải thể doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
 •  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể công ty cổ phần
 • cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

7. Dịch vụ giải thể Công ty cổ phần của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn và an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

8. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ giải thể Công ty cổ phần

Chi phí dịch vụ giải thể Công ty cổ phần là bao nhiêu?

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Trách nhiệm của Chủ tịch hội đồng quản trị khi giải thể công ty là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị có trách nhiệm khi giải thể công ty là: Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT; Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp.

Có kiểm tra thuế khi giải thể doanh nghiệp không?

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế trong trường hợp giải thể doanh nghiệp.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Công ty Luật ACC có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà

9. Tại sao nên chọn dịch vụ của ACC khi giải thể công ty cổ phần?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất. Khách hàng sử dụng dịch vụ của ACC sẽ được đảm bảo các lợi ích sau:

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu muốn thực hiện việc giải thể công ty cổ phần của mình nhưng vẫn còn vướng mắc về trình tự, thủ tục xin giải thể công ty cổ phần thì hãy liên hệ với Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

5/5 - (31 bình chọn)
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.