Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện, Chi Nhánh Của Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Nước Ngoài Tại Việt Nam

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam có thời hạn không quá 05 năm, do vậy, khi vẫn còn nhu cầu tiếp tục hoạt động, tổ chức khoa học công nghệ phải thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh.

Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện, Chi Nhánh Của Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Nước Ngoài Tại Việt Nam
Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện, Chi Nhánh Của Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Nước Ngoài Tại Việt Nam

             Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của tổ chức khoa học và công nghệ và thực hiện bảo vệ các lợi ích đó.

            Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

            Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và có thời hạn không quá 05 (năm) năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài trong trường hợp pháp luật quốc gia đó có quy định thời hạn giấy đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

I. Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh

            Đề nghị gia hạn Giấy phép: Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép.

1. Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện, chi nhánh;
 • Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi tổ chức đó thành lập;
 • Không có hành vi vi phạm trong các quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ và các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày, trước khi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh hết hạn, tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép thành lập nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như nêu trên.

II. Trình tự thủ tục thực hiện việc gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

            Các bước thực hiện:

            Bước 1: Nộp hồ sơ:

            Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài nộp hồ sơ đến cơ quan đã cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức trước đó

            Thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép bao gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ký;
 • Bản sao (được hợp pháp hóa lãnh sự) báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp;
 • Bản sao (được hợp pháp hóa lãnh sự) giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

            Bước 2: Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

            Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

 • Đối với tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật), Bộ phận Một cửa và trao cho người nộp hồ sơ một trong những giấy tờ sau:
  • Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định);
  • Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định của pháp luật, trong đó nêu rõ những hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung);
  • Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (trong đó nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận).
 • Đối với đơn vị chuyên môn:

Bộ phận Một cửa gửi Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

           

            Bước 3: Xử lý hồ sơ của đơn vị chuyên môn

Bước 3.1: Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Bước 3.2: Thẩm định hồ sơ:

 • Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;
 • Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).
 • Văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
 • Văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).
 • Dự thảo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản về việc không chấp thuận cấp Giấy phép.
 • Thời gian gửi văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 03 (ba) ngày.
 • Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

            Bước 3.3: Lãnh đạo xem xét, trình Lãnh đạo Bộ

            Cơ quan chuyên môn trình lãnh đạo bộ xem xét một trong hai hồ sơ, tài liệu như sau:

 • Dự thảo Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc;
 • Văn bản về việc không chấp thuận cấp gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

 

Bước 4: Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

            Sau khi xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ, lãnh đạo Bộ xem xét duyệt:

 • Cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc
 • Duyệt văn bản về việc không chấp thuận cấp gia hạn Giấy phép.

           

            Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc;
  • Trường hợp không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh thì Bộ Khoa học và Công nghệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài và nêu rõ lý do.
 • Trả kết quả sau khi tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định
 • Tổng thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định pháp luật.
 • Thời hạn gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài căn cứ theo thời gian hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài (nếu có) và không vượt quá 05 (năm) năm.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận