1. Nguyên tắc tự do thỏa thuận là gì?

Nguyên tắc tự do thỏa thuận được hiểu là các bên trong hợp đồng tự do đưa ra yêu cầu của mình và tự do chấp nhận đề nghị của đối tác mà không có sự ép buộc giữa các bên. Quyền tự do đàm phán của một người có nghĩa là người đó được tự do ký kết hợp đồng và cũng có nghĩa là người đó được tự do quyết định cách thức ràng buộc của mình. Và một khi di chúc được tuyên bố là tự ràng buộc, các bên không còn được tự do thực hiện nghĩa vụ của mình mà bị buộc phải thực hiện. Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nguyên tắc tự nguyện như sau:

“Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự theo cam kết, thỏa thuận một cách tự do, tự nguyện của mình. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội đều có giá trị pháp lý đối với các bên và phải được người khác tuân theo”. đối tượng.

Tự do hợp đồng là nguyên tắc cơ bản của hợp đồng chung. Như vậy, dù quan hệ hợp đồng được xác lập trong lĩnh vực nào thì chủ thể đều tự do ý chí, không chủ thể nào có quyền áp đặt ý chí của mình để ép buộc, ngăn cản chủ thể khác tham gia giao dịch. Điều này xuất phát từ bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận, thống nhất giữa các chủ thể, nhưng không phải mọi sự thỏa thuận giữa các chủ thể đều là hợp đồng. Một thỏa thuận chỉ có thể trở thành hợp đồng nếu chủ thể thể hiện ý chí của mình phù hợp với “ý chí đích thực” của mình.

2. Hợp đồng là gì? Hợp đồng là gì?

Điều 385 Bộ luật Dân sự định nghĩa về hợp đồng như sau:

Điều 385. định nghĩa hợp đồng

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Do đó, hợp đồng được hiểu là giao dịch dân sự giữa các chủ thể trên cơ sở bình đẳng, tự do thỏa thuận để xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Chẳng hạn, hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho tài sản làm chấm dứt quyền sở hữu tài sản của bên bán, bên tặng cho và làm phát sinh quyền sở hữu tài sản của bên mua, bên được tặng cho.

Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên thể hiện ý định của mình với nhau theo những nguyên tắc và trình tự nhất định, từ đó xác lập quan hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự. Bản chất của hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận, trong đó các bên thể hiện và thống nhất với nhau về những lợi ích nhất định

3. Nguyên tắc tự do hợp đồng được thể hiện như thế nào trong việc giao kết hợp đồng?

Như đã trình bày ở trên, nguyên tắc tự do thỏa thuận là một nguyên tắc cơ bản trong giao kết hợp đồng, được thể hiện ở các khía cạnh sau:
Quyền tự do lựa chọn đối tượng của hợp đồng

Quyền tự do lựa chọn đối tượng rất quan trọng bởi việc họ chọn gắn kết với đối tác nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: văn hóa ứng xử, năng lực, kinh nghiệm kinh doanh, uy tín, điều kiện và quyền lợi phát sinh…

Luật Dân sự, Thương mại và Luật Lao động chỉ quy định điều kiện để chủ thể có quyền giao kết các loại hợp đồng: đối với cá nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi; pháp nhân phải được thành lập theo quy định của pháp luật và có năng lực hành vi. Tình trạng pháp lý. Trên thực tế, quyền tự do lựa chọn đối tượng của hợp đồng giao dịch của các bên khá phổ biến và được thực hiện rộng rãi, các bên hiểu đầy đủ và thực hiện tối đa quyền này.
Quyền tự do thỏa thuận về nội dung hợp đồng

Quyền tự do thỏa thuận về nội dung của hợp đồng cũng là quyền cơ bản khi giao kết hợp đồng, bởi nó là yếu tố cơ bản nhất tác động đến lợi ích của các bên. Các bên có toàn quyền lựa chọn đối tượng của hàng hóa, dịch vụ cung ứng, thỏa thuận về giá cả, cách tính và phương thức thanh toán; trên cơ sở bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của các bên, tuân thủ các điều khoản đã giao. , vận chuyển, đóng gói và các nội dung khác được quy định trong hợp đồng. Để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên khi thực hiện quyền tự do thỏa thuận nội dung hợp đồng, Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định mang tính định hướng về nội dung hợp đồng. Phải đạt được thỏa thuận đầy đủ về các điều khoản chính để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng. Nội dung thỏa thuận của hợp đồng không được trái với nội dung thông thường do pháp luật quy định, nhằm đảm bảo cho sự thỏa thuận của các bên không làm phương hại đến lợi ích cần được pháp luật bảo vệ hoặc trật tự công cộng (các nguyên tắc cơ bản của pháp luật), chẳng hạn, do nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong pháp luật Việt Nam, các bên không thể Một hợp đồng trong đó thỏa thuận trước về một mức bồi thường thiệt hại nhất định mà chỉ có thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm hợp đồng của bên kia gây ra. Đã được chấp nhận.

 Quyền tự do thoả thuận thay đổi nội dung hợp đồng trong quá trình thực hiện

Quyền tự do thỏa thuận thay đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết trong quá trình thực hiện hợp đồng là sự khẳng định toàn bộ quyền của các bên trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng. Điều khoản này rất quan trọng nhằm tôn trọng mong muốn của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, cho dù đó là quyết định thay đổi một phần của hợp đồng, hay quyết định chấm dứt hợp đồng. Khi nguyện vọng của các bên trong hợp đồng muốn thay đổi, bổ sung hợp đồng đã ký kết.

Quyền tự do này do chủ thể lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của quá trình thực hiện hợp đồng: bổ sung hợp đồng, thay đổi một phần nội dung hợp đồng, chấm dứt thực hiện hợp đồng.
 Quyền tự do thoả thuận về các điều kiện bảo đảm thực hiện hợp đồng

Điều kiện bảo đảm thực hiện hợp đồng là một trong những nội dung cơ bản quyết định sự thành bại của hợp đồng, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hợp đồng được bảo đảm thông qua giao dịch thế chấp, giao dịch bảo lãnh, bảo lãnh của tổ chức tín dụng, bảo lãnh của người thứ ba. , nguồn vốn bằng tài sản bất động sản hoặc tài khoản ngân hàng; điều kiện bảo đảm thực hiện hợp đồng rất quan trọng và liên quan mật thiết đến trách nhiệm tài chính hạn chế phát sinh trong hợp đồng. Pháp luật dân sự bảo đảm quyền tự do thỏa thuận về các điều kiện bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng việc quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

4. Tại sao phải áp dụng nguyên tắc tự do thỏa thuận để giao kết hợp đồng?

Cơ sở để xác lập hợp đồng là sự tự do ý chí (là sự thoả thuận, thống nhất về ý chí của các bên khi giao kết giao dịch). Có thể thấy, ý chí đồng thời là tính chủ thể của chủ thể, là động lực bên trong thúc đẩy chủ thể xác lập giao dịch, do đó, thể hiện ý chí là thể hiện nội tâm ra bên ngoài và làm rõ nội dung. (Khả năng biểu hiện ý chí của chủ thể ra thế giới bên ngoài).

Mục đích của giao dịch là yếu tố không thể thiếu trong giao dịch. Mục đích này có thể là lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần, nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và mong muốn của chủ thể, đồng thời cũng phụ thuộc vào ý chí của chủ thể. Vì vậy, để đạt được mục đích của mình, các bên phải cùng nhau cam kết và thống nhất những nội dung cụ thể. Việc xác định nội dung cụ thể của giao dịch (hay quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia giao dịch) xuất phát từ lợi ích, mong muốn bản chất mà các chủ thể giao dịch theo đuổi. Vấn đề này được thực hiện bởi các chủ thể trên cơ sở nhận thức được sự tác động của các điều kiện khách quan và chủ quan để định hướng hoạt động và hành vi của mình khi cùng thực hiện các cam kết, thỏa thuận, thỏa thuận trên thực tế về nội dung của các giao dịch. Tóm lại, mục đích và nội dung của giao dịch có mối quan hệ mật thiết với nhau, thể hiện ý chí của chủ thể, bởi thông qua cam kết, thỏa thuận sẽ thấy rõ nội dung của ý chí. Đó là: mục tiêu của mỗi bên là gì và chủ đề hướng đến là gì? Họ có những quyền và nghĩa vụ gì với nhau, và họ sẽ sử dụng những phương thức nào để hiện thực hóa mong muốn này?
Trong hợp đồng mua bán bất động sản, các bên hướng đến quyền sở hữu đối với bất động sản. Để làm được điều này, các bên phải thỏa thuận
Hai bên thỏa thuận về nội dung của hợp đồng mua bán bao gồm đối tượng, giá cả, thời hạn, phương thức thực hiện hợp đồng và các điều khoản khác, quyền sở hữu tài sản. Pháp luật tôn trọng và bảo đảm quyền tự do hứa hẹn, thỏa thuận của các bên, tôn trọng và bảo vệ lợi ích mà các bên mong muốn thực hiện, nhưng không phải là không có giới hạn, không thể có tự do ý chí tuyệt đối. Các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng không thể đáp ứng nhu cầu của bản thân một cách “liều mạng”.
Nguyên tắc tự do thỏa thuận cũng chỉ rõ các bên tham gia giao dịch dân sự đều bình đẳng, bởi pháp luật quy định chỉ có năng lực pháp luật và năng lực hành vi mới là chủ thể, không phân biệt giới tính, dân tộc, chủng tộc, màu da… đều có quyền giao kết, ký kết hợp đồng và ký kết hợp đồng bình đẳng.

5.Ý nghĩa của nguyên tắc tự do thỏa thuận

Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận có nội dung cơ bản như sau: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện, thỏa thuận”. các bên và phải được các chủ thể khác tuân theo. (Điều 3 Khoản 2 BLDS 2015). Theo đó, chủ thể có thể quyết định việc tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn độc lập, chủ thể khác không bị áp đặt, ngăn cấm, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản; có quyền thỏa thuận, lựa chọn nội dung, hình thức cam kết, trừ trường hợp nội dung mà pháp luật quy định khi các bên giao kết hợp đồng; Theo lợi ích của đối tác và người thứ ba, thay đổi, tạm ngừng, hủy bỏ việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận xuất phát từ lợi ích của mình; có quyền tự hòa giải, giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của quốc gia để bảo vệ lợi ích của họ khi lợi ích của họ bị xâm phạm.

Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh pháp lý, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, pháp luật bảo đảm cho chủ thể quyền tự do, tự nguyện cam kết và đồng ý, nếu việc cam kết không vi phạm các điều cấm mà pháp luật cấm và không vi phạm đạo đức xã hội. Nguyên tắc này cũng ghi nhận mọi lời hứa, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội đều có giá trị pháp lý đối với các bên và phải được các chủ thể khác tôn trọng. Tức là sự tự do, cam kết, thỏa thuận của các bên không vi phạm điều cấm của pháp luật, đạo đức xã hội trong giao dịch dân sự có giá trị ràng buộc các bên, nếu các bên đã thỏa thuận thì phải tuân theo. các yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra, quyền tự do cam kết, thỏa thuận của các bên cũng được pháp luật bảo vệ, tức là những cam kết, thỏa thuận đó phải được cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác tôn trọng.