Soạn Thảo Mẫu Hợp Đồng Cung Cấp Suất Ăn Công Nghiệp (2024)

Trong thời gian gần đây, rất nhiều Công ty/Doanh nghiệp lựa chọn cấp những suất ăn cho Nhân viên như một loại hình phúc lợi và hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội để các Doanh nghiệp cung cấp các suất ăn Công nghiệp tìm kiếm được Thị trường tốt, đều đặn và để đảm bảo về quyền lợi nghĩa vụ của các Bên nhằm duy trì mối quạn hệ Hợp tác, Các Bên sẽ ký Hợp đồng xung cấp suất ăn công nghiệp. Bài viết này ACC muốn cung cấp cho bạn cách thức và một số những lưu ý trong quá trình soạn thảo loại hợp đồng này!

Soạn Thảo Hợp Đồng Cung Cấp Suất Ăn Công Nghiệp (Quy Định 2020)
Soạn Thảo Hợp Đồng Cung Cấp Suất Ăn Công Nghiệp

1. Hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp là :

 • Một loại Hợp đồng dịch vụ phát sinh do nhu cầu, thỏa thuận của Các Bên về việc việc cung cấp các suất ăn Công nghiệp. Trong trường hợp này, Hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại và Bộ Luật Dân sự tuy nhiên đo đặc thì của Hợp đồng ghi nhận những thỏa thuận (hợp pháp) của Các Bên, do đó Các Bên trong hợp đồng cũng nên hiểu biết về một số đặc điểm cần lưu ý trong quá trình soạn thảo loại Hợp đồng này.

2. Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo Hợp đồng

  • Về hình thức của hợp đồng. Đối với Hợp đồng cung cấp các suất ăn Công nghiệp, pháp luật không bắt buộc các Bên lập thành văn bản, cụ thể tại Điều 74 Luật Thương mại 2005 quy định rằng “Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể, đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó” Trong trường hợp này, pháp luật để các Bên tự do lựa chọn Hình thức văn bản có thể bằng lời nói, văn bản, hành vi pháp lý cụ thể tuy nhiên để có căn cứ cũng như ghi nhận một cách rõ ràng về sự thỏa thuận Các Bên nên lập thành văn bản để hạn chế những rủi ro có thể tránh được này.

Về nội dung của hợp đồng. Trong một hợp đồng thường quy định rất nhiều điều khoản, vậy nội dung nào cần được chú trọng? Các điều khoản có thể kê đến như sau:

 • Đối tượng Hợp đồng/nội dung dịch vụ
 • Thời gian cung cấp
 • Giá trị Hợp đồng
 • Thời gian, cách thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Đơn phương chấm dứt Hợp đồng
 • Bồi thường thiệt hại
 • Phạt vi phạm
 • Điều khoản về hiệu lực
 • Luật áp dụng,….

Tuy nhiên với đặc thù là cung cấp khẩu phần ăn, do đó trong quá trình soạn thảo Hợp đồng các Bên cần lường trước những tình huống có thể xảy ra như:

 • Tiêu chuẩn về nguồn gốc nguồn nguyên liệu
 • Giá trị mỗi khẩu phần ăn trong đó quy định về phần trăm hàm lượng dinh dưỡng của các chất, thực đơn thay đổi như thế nào?....
 • Phạm vi trách nhiệm của Các Bên trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm
 • Yêu cầu phía đơn vị cung cấp dịch vụ mua bảo hiểm về sản phẩm,…..

Vì không có điều luật nào quy định rõ ràng các nội dung này, do vậy chính các doanh nghiệp phải tự tạo một giao kết ràng buộc hai bên, đây sẽ là căn cứ để xem xét có sự vi phạm hợp đồng hay không, từ đó xác định trách nhiệm giữa các bên.

3. Một số lưu ý khi soạn thảo Hợp đồng cung cấp các suất ăn Công nghiệp

 • Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ: Bước đầu tiên trong quá trình tiến hành thỏa thuận soạn thảo và ký kết Hợp đồng. Bên lựa chọn sử dụng dịch vụ nên lựa chọn những đơn vị lớn, uy tín trong lĩnh vực liên quan để xem xét quá trình sử dụng dịch vụ. Yêu cầu Bên đơn vị cung cấp dịch vụ cung cấp những giấy tờ như: Giấy Đăng ký thành lập Doanh nghiệp, Giấy đơn vị đủ Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy tờ của các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, …..
 • Cân nhắn về giá trị Hợp đồng hay chi phí của mỗi suất ăn: căn cứ này cân xác định dự trên hàm lượng dinh dưỡng của bữa ăn, chất lượng nguyên vật liệu,….
 • Bảo hiểm về chất lượng sản phẩm: Trong trường hợp bạn là một Khách hàng “lớn”- bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ lớn, tương đối và ổn định, bạn có thể thỏa thuận về việc yêu cầu Bên cung cấp Dịch vụ mua bảo hiểm chất lượng sản phẩm để đảm bảo tính an toàn và khả năng chịu trách nhiệm trong trường hợp có những rủi ro xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Dưới đây là mẫu Hợp đồng cung cấp suất ăn Công nghiệp, Bạn có thể tham khảo trong quá trình thỏa thuận và ký kết Hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Cung cấp suất ăn)

Số: ...../HĐDV

 • Căn cứ quy định tại Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày ......... tháng .... .... năm ................

Tại :....................................................................................................................................................

Hai bên gồm:

Bên A: (Bên thuê dịch vụ):.............................................................................................................

Trụ sở:...............................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................Fax:................................................................................

Mã Số Thuế:..................................................................................................................................

Đại diện: ............................................, chức vụ:............................................................................

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ):...................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................ Fax:......................................................................

Tài khoản số:..................................................................................................................................

Mã số thuế:.....................................................................................................................................

Đại diện:......................................... , chức vụ:...............................................................................

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HỢP ĐỒNG

Theo đề nghị của bên A, bên B đồng ý nhận cung ứng dịch vụ suất ăn và căng tin cho bên A, theo các tiêu chí như sau:

1.1. Suất ăn và căng tin

 • Suất ăn: Được qui định tại Phụ lục A (gồm suất ăn thường và suất ăn bổ sung và suất ăn đặc biệt).
 • Căng tin: Bán các loại nước giải khát, hàng tạp hóa, thức ăn đóng gói và chế biến.

1.2 Phạm vi và đối tượng cung cấp dịch vụ:

 • Phạm vi phục vụ: Tại Phòng Căng tin của bên A.
 • Đối tượng phục vụ: Cán bộ, nhân viên và khách của Bên A.

1.3 Thời gian cung cấp dịch vụ:

Trưa: Từ …….đến ……………………………………………………………………………..

Chiều: Từ ……đến …………………………………………………………………………….

Đêm: Từ ………đến ……............................................................................................................

1.4 Thời hạn Hợp Đồng:……………..……………………….. kể từ ngày ký hợp đồng. Sau khi hết hợp đồng, nếu bên A vẫn có nhu cầu thì hai bên sẽ gia hạn theo từng năm.

Điều 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong hợp đồng này, hai bên thống nhất như sau:

 • “Căng-tin”: Là khu vực nằm trong khuôn viên của Công ty, được dành riêng để phục vụ ăn uống cho Nhân viên;
 • “Nhân viên”: Gồm các cán bộ, nhân viên của bên A và khách của Công ty;
 • “Thiết bị”: Gồm mọi trang thiết bị làm bếp và các thiết bị được nêu trong Phụ lục B, là tài sản của bên A, mà bên B được bên A cho phép sử dụng để thực hiện hợp đồng này;
 • "Phí dịch vụ": Được xác định tại Điều 6.
 • “Suất ăn”: Được xác định tại Phụ lục A;
 • “Giờ ăn” được xác định tại Phụ lục A;
 • "Dịch vụ" được xác định tại Phụ lục A;
 • "Suất ăn Đặc biệt" được xác định tại Phụ lục A;

Điều 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ căn cứ vào đơn giá suất ăn và số lượng các suất ăn do bên B cung cấp trên thực tế. Để bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được chính xác, kịp thời, hai bên thống nhất như sau:

 • Chậm nhất là …… giờ sáng mỗi ngày, bên A đăng ký với bên B số lượng suất ăn thường mà mình yêu cầu trong ngày.
 • Chậm nhất là ….giờ ……. sáng mỗi ngày, bên A đăng ký với bên B số lượng và loại suất ăn Đặc biệt trong ngày để bên B chuẩn bị.
 • Cuối mỗi tuần, bên B phải đối chiếu số suất ăn thực tế trong tuần với Phòng nhân sự công ty.

3.2 Đơn giá:

 • Suất ăn thường: ………đồng/suất ăn.
 • Suất ăn bổ sung: Nếu chưa vượt quá số lượng suất ăn đã đăng ký, thì bên B vẫn phục vụ các suất ăn bổ sung mà không tính thêm tiền.
 • Suất ăn đặc biệt: Tính theo đơn giá do yêu cầu của bên A trong từng trường hợp.

Đơn giá các suất ăn nêu trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

3.3 Thời gian và hình thức thanh toán:

 • Bên A thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo từng tháng.
 • Thời gian thanh toán: trong vòng 5 ngày đầu mỗi tháng, sau khi bên B cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho bên A
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 • Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Trường hợp bên B thực hiện dịch vụ không đúng theo chất lượng yêu cầu hoặc không đúng thời hạn thì bên A có quyền giảm phí dịch vụ.
 • Được quyền từ chối các nhân viên của Bên B nếu trong khi thực hiện dịch vụ, những người này không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm kỷ luật, Nội quy lao động của bên A. Trong trường hợp này, bên B phải lập tức cử người khác thay thế để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện tốt hợp đồng.
 • Thanh toán phí dịch vụ cho bên B đầy đủ và đúng thời hạn.
 • Giao các Thiết bị cho bên B quản lý và sử dụng. Trong mọi trường hợp, bên A luôn xác định quyền sở hữu của mình đối với các Thiết bị này.
 • Chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng mọi Thiết bị bị hư hỏng theo yêu cầu của bên B, trừ trường hợp thiết bị bị hư hỏng hoặc bị phá hỏng do lỗi của bên B.
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do bên B gây ra cho bên A và nhân viên của bên A.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ theo qui định của pháp luật.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 • Thực hiện Dịch Vụ theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian nêu trong Hợp Đồng và các phụ lục hợp đồng.
 • Cam kết tất cả các suất ăn bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được chế biến từ các thành phần nguyên liệu tươi, sạch. Chất và lượng các suất ăn và bữa ăn như nhau và tương xứng hợp lý với đơn giá mà hai bên thỏa thuận.
 • Cam kết đã có đủ điều kiện kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật đối với dịch vụ do mình cung ứng. Không được giao cho bất kỳ bên nào khác thực hiện thay Dịch Vụ, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.
 • Luôn lau chùi và giữ cho khu vực Căng-tin cùng các khu vực liền kề (kể cả các cửa sổ, cửa ra vào, tường, hành lang, sàn nhà, tủ thức ăn, bàn, ghế, thiết bị cùng các dụng cụ của bên B) được ngăn nắp, sạch sẽ.
 • Bên B phải thực hiện việc lưu mẫu thức ăn theo qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm do các cơ quan chức năng qui định. Thời gian lưu mẫu là 24 giờ. Việc lấy mẫu thực hiện ngay trước khi phục vụ bữa ăn.
 • Đại diện của công ty hoặc các cơ quan chức năng có quyền kiểm tra định kỳ hoặc bất thường các mẫu lưu khi thấy cần thiết.
 • Các nhân viên của bên B làm việc tại căng-tin phải luôn mặc trang phục sạch sẽ, gọn gàng và phải đăng ký trước danh sách với bảo vệ công ty. Bên B không được sử dụng lao động trẻ em và phải đảm bảo rằng tất cả những người do mình cử đến làm việc đều có tư cách đạo đức tốt, thái độ cư xử nhã nhặn, đúng mực, tuân thủ các qui định và Nội qui của công ty.
 • Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại mà bên B gây ra cho bên A và nhân viên bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung cấp dịch vụ theo qui định của pháp luật.

Điều 5: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này có thể chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:

 • Một trong các bên có yêu cầu chấm dứt sớm bằng văn bản trước 30 ngày.
 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không cần báo trước và không có trách nhiệm thanh toán thiệt hại hoặc bồi thường cho bên B nếu bên B vi phạm các thỏa thuận về Dịch vụ giữa hai bên trong Hợp đồng này.
 • Một trong các bên bị giải thể, phá sản hay thay đổi chủ sở hữu làm ảnh hưởng đến việc thực thi Hợp đồng này;
 • Xảy ra tình huống bất khả kháng, khiến cho Hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện được.
 • Khi Hợp đồng bị chấm dứt, nếu bên B vẫn chưa hoàn thành đầy đủ dịch vụ theo yêu cầu của Bên A thì Phí Dịch Vụ sẽ được tính trên cơ sở khối lượng công việc thực tế đã được bên B hoàn thành theo yêu cầu của bên A.
 • Việc chấm dứt Hợp đồng qui định trong điều này không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của các bên đã phát sinh trước khi chấm dứt hợp đồng.

Điều 6: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC

 • Bên B phải gửi bản Danh sách các nhân viên do mình cử đến để thực hiện dịch vụ tại Phòng nhân sự của công ty. Kèm theo là bản sao Giấy chứng nhận sức khỏe của các nhân viên do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, trong vòng 1 tháng kể từ ngày bắt đầu thực hiện công việc .
 • Bên B có trách nhiệm ký hợp đồng lao động với nhân viên của mình. Mọi vấn đề hoặc tranh chấp (nếu có) giữa nhân viên của bên B và bên B liên quan đến pháp luật lao động - bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bên B cũng phải đảm bảo rằng bên A sẽ không bị khiếu nại hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào nếu việc này có liên quan đến các vấn đề nội bộ giữa bên bên B và nhân viên của bên B.
 • Nhân viên của bên B làm việc tại căngtin phải bảo đảm có sức khỏe tốt, không bị mắc các bệnh truyền nhiễm, được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân. Bên A hỗ trợ chi phí khám trong trường hợp phải thay nhân viên phục vụ của bên B , nhưng tối đa chỉ 2 lần trong năm, thanh toán trên hóa đơn thực chi.
 • Bên B không được đem thiết bị, tài sản của bên A ra khỏi căng-tin, phải chịu chi phí sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng khi nhân viên của mình làm hư hỏng hoặc gãy vỡ.
 • Các dụng cụ do bên B mang đến là tài sản bên B và bên B phải bảo đảm rằng các thiết bị của mình đang trong tình trạng vận hành tốt.
 • Khi hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng, bên B có trách nhiệm bàn giao lại Căng-tin và toàn bộ thiết bị cho công ty, đồng thời chuyển toàn bộ tài sản của mình ra khỏi Căng-tin trong thời gian 24 giờ.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Việc gia hạn hoặc ký hợp đồng mới sẽ được hai bên thỏa thuận, bàn bạc vào cuối thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Mọi sự thay đổi, bổ sung hợp đồng này phải được cả hai bên chấp thuận bằng văn bản mới có giá trị.
 • Mọi thông báo, trao đổi giữa các bên liên quan đến Hợp đồng này được gửi bằng hình thức fax, email hay bằng đường bưu điện hay thư tay có ký nhận của người nhận và sẽ được xem là nhận bởi người nhận vào ngày gửi fax hoặc email thành công, hay ngày ký nhận hay hai ngày kể từ ngày của dấu bưu điện nơi nhận.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng này được giải quyết thông qua thương lượng, trên cơ sở bình đẳng và cùng tôn trọng lợi ích của nhau. Trường hợp 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thống nhất cách giải quyết, thì tranh chấp sẽ được đưa ra toà án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết. Bản án hay quyết định của Tòa án có hiệu lực, các bên buộc phải tuân theo.
 • Đính kèm với bản hợp đồng này là 2 bản Phụ lục (Phụ lục A và Phụ lục B), các phụ lục này được xem là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này.
 • Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký vào, được lập thành 04 bản  và có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản.

      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

 4. Các thắc mắc liên quan đến soạn thảo hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp.

Hợp đồng cung cấp suất ăn

 • Hợp đồng cung cấp suất ăn là một loại hợp đồng mua bán, trong đó bên bán sẽ bán thức ăn theo suất cho bên mua trong một khoảng thời gian nhất định, với chất lượng, hàm lượng thành phần dinh dưỡng đã thống nhất, bên mua có trách nhiệm tiếp nhận suất ăn và thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng là gì?

 • Thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này;
 • Đơn phương chấm dứt Hợp đồng này khi Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và theo quy định tại Điều 10 Hợp đồng này nhưng phải thông báo trước cho Bên B biết trước……. ngày và việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản;
 • Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại trong trường hợp việc vi phạm nghĩa vụ của Bên B gây thiệt hại cho Bên A;
 • Phải giao những suất ăn đúng chất lượng, đúng thời hạn, địa điểm theo quy định tại Hợp đồng này, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác được thể hiện bằng văn bản;

Vai trò của Hợp đồng cung cấp suất ăn là gì?

 • Hợp đồng cung cấp suất ăn giúp các bên ghi nhận và thực hiện các thỏa thuận một cách chính xác, trung thực theo đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Các bên có thể đưa ra những thỏa thuận cụ thể về số lượng tỷ lệ xuất ăn và các tài liệu liên quan kèm theo (ví dụ như tình trạng sức khỏe của nhân viên, dị ứng thành phần, về độ ẩm, độ chua, tỷ lệ hạt, tỷ lệ nạc mỡ trong thịt ….) để điều chỉnh qua từng giai đoạn cho phù hợp với mục tiêu đề ra.

Công ty Luật ACC có dịch vụ soạn thảo hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp không?

 • Với nhiều năm kinh nghiệm và hỗ trợ thành công rất nhiều khách hàng, Luật ACC tự hào dịch vụ tư vấn liên quan vấn đề soạn thảo hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp là dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng,nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, chi phí.

✅ Mẫu: ⭕ Hợp Đồng Cung Cấp Suất Ăn Công Nghiệp
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1020 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo