So sánh ký cược và ký quỹ

Xem thêm: Phân biệt giữa đặt cọc, ký quỹ và ký cược https://accgroup.vn/phan-biet-giua-dat-coc-ky-quy-va-ky-cuoc

Trong bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015, có hai khái niệm quan trọng được đề cập liên quan đến việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự: Ký cược và Ký quỹ. Dưới đây, chúng ta sẽ đi vào chi tiết để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai khái niệm này và tầm quan trọng của chúng.

I. Ký cược là gì?

1.1 Định nghĩa

Theo Khoản 1 Điều 329 Bộ luật dân sự 2015, Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

1.2 Quyền và nghĩa vụ của các bên

Trong hợp đồng thuê tài sản, bên thuê phải bảo quản tốt tài sản, khai thác, sử dụng tài sản đúng mục đích. Hết hạn của hợp đồng, bên thuê phải trả tài sản trong tình trạng ban đầu trừ hao mòn tự nhiên và trả tiền thuê tài sản. Điều này áp dụng cho cả trường hợp bên thuê là cá nhân, pháp nhân hoặc các bên hoàn toàn không quen biết nhau. Để đảm bảo cho việc trả lại tài sản thuê và trả tiền thuê, bên cho thuê yêu cầu bên thuê giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác. Trường hợp bên thuê không trả tiền thuê, trả thiếu hoặc gây thiệt hại về tài sản thuê, bên cho thuê sẽ xử lý tài sản ký cược để bù trừ nghĩa vụ của bên thuê.

1.3 Kết thúc hợp đồng

Hết hạn của hợp đồng mà bên thuê trả lại tài sản thuê thì bên thuê phải thanh toán tiền thuê và bên cho thuê phải trả lại tài sản ký cược.

So sánh ký cược và ký quỹ

So sánh ký cược và ký quỹ

 

II. Ký quỹ là gì?

Định nghĩa

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ

Hưởng phí dịch vụ

Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ có quyền hưởng phí dịch vụ từ việc quản lý tiền ký quỹ. Điều này là một phần quan trọng của hoạt động của họ và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.

Yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thỏa thuận về ký quỹ để được thanh toán nghĩa vụ từ tiền ký quỹ

Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ phải yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thỏa thuận về ký quỹ để có thể thanh toán nghĩa vụ từ tiền ký quỹ. Điều này đảm bảo tính xác thực và tính hiệu quả của hệ thống.

Thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền trong phạm vi tiền ký quỹ

Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ phải thực hiện thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền trong phạm vi tiền ký quỹ. Điều này đòi hỏi họ phải duy trì một quy trình linh hoạt để đảm bảo rằng thanh toán được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền và khi chấm dứt ký quỹ

Khi nghĩa vụ của bên có quyền đã được thực hiện và ký quỹ đã hoàn tất, tổ chức tín dụng nơi ký quỹ phải hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình ký quỹ.

Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định

Ngoài các quyền và nghĩa vụ cơ bản, tổ chức tín dụng nơi ký quỹ cũng có thể có các quyền và nghĩa vụ khác dựa trên thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định của Bộ luật Dân sự và các luật khác liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của bên ký quỹ

Bên ký quỹ phải thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ về điều kiện thanh toán theo đúng cam kết với bên có quyền. Điều này đảm bảo rằng bên ký quỹ sẽ thực hiện nghĩa vụ của họ một cách đáng tin cậy.

Bên ký quỹ có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định và được trả lãi trong trường hợp có thỏa thuận cụ thể với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ. Điều này đảm bảo tính công bằng và lợi ích của bên ký quỹ.

Bên ký quỹ có quyền rút bớt, bổ sung tiền ký quỹ hoặc đưa tiền ký quỹ tham gia giao dịch dân sự khác trong trường hợp bên có quyền đồng ý. Điều này tạo điều kiện linh hoạt cho việc quản lý tài sản của họ.

Bên ký quỹ phải đảm bảo rằng họ nộp đủ tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng nơi ký quỹ. Điều này đảm bảo tính đáng tin cậy của hệ thống tài chính và tuân thủ quy định.

Bên ký quỹ cũng có thể có các quyền và nghĩa vụ khác dựa trên thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định của Bộ luật Dân sự và các luật khác liên quan.

Sự khác biệt giữa Ký cược và Ký quỹ

Ký cược và Ký quỹ đều là những biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, nhưng chúng khác nhau ở một số điểm quan trọng:

 • Căn cứ pháp lý: Ký cược và Ký quỹ được điều chỉnh bởi các điều khoản khác nhau trong Bộ luật dân sự 2015.

 • Chủ thể: Ký cược bao gồm bên nhận ký cược và bên ký cược, trong khi Ký quỹ có bên ký quỹ, bên có quyền, và tổ chức tín dụng nơi ký quỹ.

 • Nội dung: Ký cược được áp dụng để đảm bảo việc trả lại tài sản trong hợp đồng thuê tài sản, trong khi Ký quỹ được sử dụng để đảm bảo việc thanh toán bồi thường thiệt hại khi bên bảo đảm không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

 • Mục đích: Ký cược bảo đảm nghĩa vụ giao trả động sản và nghĩa vụ trả tiền thuê của bên có nghĩa vụ, trong khi Ký quỹ bảo đảm việc được thanh toán bồi thường thiệt hại.

 • Hậu quả pháp lí: Trong trường hợp Ký cược, tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê khi tài sản thuê được trả lại hoặc được bồi thường. Trong khi đó, trong trường hợp Ký quỹ, tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán bồi thường thiệt hại sau khi trừ chi phí dịch vụ.

III. Tầm quan trọng của Ký cược và Ký quỹ

Ký cược và Ký quỹ đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong các giao dịch dân sự. Chúng giúp các bên tham gia vào hợp đồng cảm thấy an tâm về việc thực hiện nghĩa vụ của họ và bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể gặp phải cả hai khái niệm này trong các giao dịch như thuê nhà, mua bán tài sản, hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ. Hiểu rõ sự khác biệt giữa Ký cược và Ký quỹ sẽ giúp chúng ta đảm bảo rằng các giao dịch này diễn ra một cách công bằng và đúng luật.

Xem thêm: Ký quỹ - ký cược trên bảng cân đối kế toán https://accgroup.vn/ky-quy-ky-cuoc-tren-bang-can-doi-ke-toan

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (919 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!