messenger whatsapp viber zalo phone mail

Quyết định 935/QĐ-KBNN 2022

Phạm vi áp dụng: Quy định này mô tả về đặc tả kỹ thuật, định dạng cấu trúc, thành phần dữ liệu và phương thức truyền nhận hồ sơ giao dịch thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước từ phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chc tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước. Mời bạn tham khảo bài viết sau để biết thêm chi tiết.
kiem soat chi
 
Quyết định 935/QĐ-KBNN 2022

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 935/QĐ-KBNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN KẾT NỐI VÀ TÍCH HỢP PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀO HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội thứ XI kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về  số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ngày 7 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm  số, phần mềm kiểm tra ký số;

Căn cứ Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chuẩn kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN sử dụng phần mềm ứng dụng của đơn vị kết nối trực tiếp với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Cục Công nghệ Thông tin: Chủ trì hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN sử dụng phần mềm ứng dụng của đơn vị kết nối trực tiếp với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN; Kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đến việc kết nối giữa hệ thống phần mềm ứng dụng của đơn vị với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN, đảm bảo chấp hành đúng các quy định có liên quan của Nhà nước và đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử theo quy định.

2. Sở giao dịch KBNN; KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; KBNN các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức giao dịch ở KBNN sở tại về nội dung của Quyết định này thông qua Cổng thông tin điện tử KBNN.

3. Cơ quan, tổ chức sử dụng phần mềm ứng dụng kết nối trực tiếp với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN: Đảm bảo hệ thống thông tin và phần mềm ứng dụng của đơn vị kết nối trực tiếp với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN tuân thủ các quy định của Nhà nước có liên quan; Chịu trách nhiệm về những tấn công an ninh mạng vào hệ thống của KBNN phát sinh từ hệ thống đăng ký kết nối của mình; Đảm bảo tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu được xử lý trong quá trình kết nối với hệ thống thông tin của KBNN; Phối hợp với KBNN trong việc kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin và phần mềm ứng dụng kết nối với hệ thống thông tin KBNN.

Điều 4. Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi, Cục trưởng Cục Kế toán Nhà nước, Chánh Văn phòng KBNN; Giám đốc Sở giao dịch KBNN; Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc KBNN các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN sử dụng phần mềm ứng dụng của đơn vị kết nối trực tiếp với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Cục TH&TK Tài chính – BTC;
– 
Cổng thông tin điện tử BTC;
– Cng thông tin điện tử KBNN;
– Lưu: VT, CNTT (
80 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường

 

QUY ĐỊNH

CHUẨN KẾT NỐI VÀ TÍCH HỢP PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀO HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 935/QĐ-KBNN ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Kho bạc Nhà nước)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy định này mô tả về đặc tả kỹ thuật, định dạng cấu trúc, thành phần dữ liệu và phương thức truyền nhận hồ sơ giao dịch thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước từ phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chc tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước sử dụng phần mềm ứng dụng của đơn vị kết nối trực tiếp với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước theo quy định của Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 8/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

II. Giải thích thuật ngữ, từ viết tắt

1. Đơn vị kết nối: Là các cơ quan, tổ chức đã đăng ký giao dịch với Kho bạc Nhà nước và có tài khoản sử dụng trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

2. KBNN: Kho bạc Nhà nước.

3. ĐVSDNS: Đơn vị sử dụng ngân sách.

4. CNTT: Công nghệ thông tin.

5. DVCTT: Là trang thông tin điện tử, nơi cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực KBNN cho các cơ quan, tổ chức trên môi trường mạng.

6. KBNN-Gateway: Cổng trao đổi dữ liệu của KBNN. Cho phép kết nối, tích hợp dữ liệu từ phần mềm ứng dụng của Đơn vị kết nối đến hệ thống DVCTT KBNN cũng như các hệ thống khác của KBNN.

7. API: Viết tắt của Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng.

III. An ninh, an toàn thông tin

1. Đơn vị kết nối có trách nhiệm xây dựng và triển khai các giải pháp an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống CNTT kết nối đến hệ thống DVCTT KBNN.

2. Bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu được xử lý trong các ứng dụng trong quá trình kết nối với hệ thống của KBNN.

3. Việc truy cập hệ thống của Đơn vị kết nối phải được phân quyền đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để bảo vệ các lớp thông tin khác nhau.

4. Máy trạm giao dịch của Đơn vị kết nối phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin gồm: cài đặt mật khẩu cho máy tính; cài đặt phần mềm diệt virus…

IV. Điều kiện kết nối

Các đơn vị đáp ứng các điều kiện sau đây được kết nối trực tiếp từ hệ thống của đơn vị đến hệ thống DVCTT KBNN:

1. Đơn vị sử dụng ngân sách đã đăng ký sử dụng DVCTT với KBNN;

2. Chủ tài khoản, ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng, ủy quyền kế toán trưởng đã đăng ký chứng thư số và được KBNN nơi giao dịch chấp thuận;

3. Sử dụng hệ thống thông tin và phần mềm ứng dụng kết nối trực tiếp với KBNN-Gateway đáp ứng yêu cầu của Luật giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số có liên quan; Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ngày 7/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra ký số; Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 8/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Yêu cầu kỹ thuật kết nối và tích hợp tại Chương II của Quy định này;

4. Có thông báo gửi KBNN nơi đơn vị giao dịch về việc sử dụng phần mềm ứng dụng kết nối trực tiếp tới hệ thống DVCTT KBNN để thực hiện trao đổi thông, tin, truyền nhận hồ sơ giao dịch thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

V. Quy trình xử lý sự cố

1. Đơn vị kết nối thông báo cho KBNN ngay khi phát hiện sự cố liên quan đến kết nối, sự cố mất an toàn thông tin qua địa chỉ email: hotrocntt@vstgov.vn.

2. Đơn vị kết nối phối hợp với KBNN tìm nguyên nhân xảy ra sự cố, phương hướng và biện pháp khắc phục sự cố.

3. KBNN thông báo lại kết quả xử lý sự cố cho Đơn vị kết nối từ địa chỉ email: hotrocntt@vst.gov.vn. Thời gian phản hồi không quá 1 ngày làm việc.

VI. Xử lý vi phạm

1. Trường hợp Đơn vị kết nối không tuân thủ Quy định này, tùy theo mức độ vi phạm, KBNN có thể áp dụng một trong số các hình thức xử lý sau đây:

a. Tạm ngừng kết nối.

b. Hủy bỏ kết nối.

2. Trường hợp vi phạm của Đơn vị kết nối gây thiệt hại cho hệ thống DVCTT KBNN và KBNN-Gateway, KBNN có thể xem xét, áp dụng các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Địa chỉ cổng trao đổi dữ liệu của hệ thống DVCTT KBNN

Địa chỉ cung cấp cổng trao đổi dữ liệu của hệ thống DVCTT KBNN qua internet: https://kbnngateway.vst.mof.gov.vn/dvc.

II. Mô hình trao đổi thông tin

Mô hình trao đổi thông tin giữa phần mềm ứng dụng của Đơn vị kết nối với hệ thống DVCTT KBNN như sau:

image001

III. Sơ đồ luồng gửi hồ sơ

image002

Sơ đồ luồng quy trình gửi hồ sơ lên hệ thống DVCTT KBNN từ phần mềm ứng dụng của đơn vị:

– Bước 1: Phần mềm của đơn vị kết nối gửi yêu cầu đến API đăng nhập hệ thống DVCTT được cung cấp bởi KBNN-Gateway thông qua tài khoản của người dùng DVCTT KBNN đã đăng ký với KBNN nơi đơn vị giao dịch.

– Bước 1.1: Hệ thống KBNN-Gateway kiểm tra thông tin đăng nhập.

– Bước 1.2: Hệ thống KBNN-Gateway trả về kết quả kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu kết quả kiểm tra không hợp lệ, hệ thống KBNN-Gateway trả kết quả lỗi và kết thúc quy trình. Nếu kết quả kiểm tra hợp lệ và tài khoản đăng nhập là của chủ tài khoản, hệ thống KBNN-Gateway trả kết quả thành công có chứa token (có thời hạn) để xác thực khi gọi các API khác và chuyển sang bước 2 nếu hồ sơ có tệp đính kèm, chuyển sang bước 3 nếu hồ sơ không có tệp đính kèm.

– Bước 2: Phần mềm ứng dụng của đơn vị gọi đến API tải tệp để gửi tệp đính kèm đã ký số lên hệ thống KBNN-Gateway.

– Bước 2.1: Hệ thống KBNN-Gateway thực hiện lưu tệp.

– Bước 2.2: Hệ thống KBNN-Gateway trả kết quả lưu tệp cho phần mềm ứng dụng của đơn vị. Nếu kết quả lưu tệp thành công, chuyển sang bước 3.

– Bước 3: Phần mềm ứng dụng của đơn vị gọi đến API giao nhận hồ sơ để gửi hồ sơ lên DVCTT.

– Bước 3.1: Hệ thống KBNN-Gateway thực hiện các bước xác thực người dùng, xác thực chữ ký số trên hồ sơ đối với các chức danh kế toán trưởng và chủ tài khoản; nếu xác thực thành công, KBNN-Gateway lưu hồ sơ vào hệ thống D VCTT.

– Bước 3.2: Hệ thống KBNN-Gateway trả kết quả giao nhận hồ sơ cho phần mềm ứng dụng của đơn vị và kết thúc các bước gửi hồ sơ.

IV. Các mẫu chứng từ

Kho bạc Nhà nước công bố chuẩn kết nối cho các hồ sơ gồm các mẫu chứng từ sau đây được ban hành theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/01/2020 quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: 05a (C2- 03/NS), 06 (C2-05a/NS), 07 (M01), 16a1 (C2-02aMS), 16a2 (C2-02b/NS), 16c1 (C4-02a/KB), 16c3 (C4-02c/KB) và các tài liệu kèm theo.

V. Các dịch vụ (API) được cung cấp bởi KBNN-Gateway

STT

Tên dịch vụ

Mô tả

URL

Method

1

Login Đăng nhập vào hệ thống DVCTT /Login POST

2

Logout Đăng xuất khỏi hệ thống DVCTT /Logout POST

3

CheckDocumentStatus Kiểm tra trạng thái hồ sơ /CheckDocumentStatus POST

4

SendDocument Giao nhận hồ sơ /SendDocument POST

5

Download Tải xuống giấy báo nợ /Download GET

6

Upload Tải lên tệp đính kèm /Upload POST

1. Login

– Header: Default

– Body:

STT

Tên biến

Kiểu

Bắt buộc

Mặc định

Mô tả

1

UserName

String

Có

Tên đăng nhập

2

Password

String

Có

Mật khẩu

3

BudgetCode

String

Có

Mã quan hệ ngân sách

4

ComputerIP

String

Có

EP Public máy tính khách hàng

5

ComputerName

String

Có

Tên máy tính của khách hàng

6

Description

String

Có

Mô tả

– Response: Đối tượng ServiceResult, trong đó Data là đối tượng LoginResponse

2. Logout

– Header

STT

Key

Value

Mô Tả

1

Authorization Bearer Token trả về khi login

– Param

Không có

– Response

Đối tượng ServiceResult

3. CheckDocumentStatus

– Header

STT

Key

Value

Mô tả

1

Authorization Bearer Token trả về khi login

2

Salt-Token Private Token trả về khi login

3

Hashed-Data Body hash SHA256 với salt được trả về khi login

– Body

STT

Kiểu

Bắt buộc

Mặc định

Mô tả

1

Mảng obj

DocumentStatusParam

NONE

Danh sách các Document

Ví dụ:

image003

– Respone

Đối tượng ServiceResult, trong đó Data là đối tượng danh sách các DocumentStatusResponse.

4. SendDocument

Trường hợp gửi hồ sơ có chứa tệp đính kèm, cần thực hiện bước gửi tệp đính kèm lên máy chủ KBNN-Gateway bằng API Upload. Sau khi Upload thành công, KBNN-Gateway sẽ trả về thông tin fileld của các file đã gửi lên. Cần gán (bind) thông tin này vào trường fileld của đối tượng RefDetailAttach. Sau đó mới thực hiện API SendDocument.

– Header

STT

Key

Value

Mô tả

1

Authorization Bearer Token trả về khi login

2

Salt-Token Private Token trả về khi login

3

Hashed-Data Body hash SHA256 với salt được trả về khi login

– Body: Bao gồm thông tin đăng nhập và thông tin hồ sơ như mô tả ở các mục sau đây

4.1. Thông tin Loginlnfo

Cung cấp thông tin để đăng nhập hệ thống DVC lấy thông tin chứng thư số để xác thực với dữ liệu gửi từ các máy trạm lên hệ thống DVC

STT

Tên biến

Kiểu

Bắt buộc

Mô tả

Mặc định

1

UserName String Tên đăng nhập

2

Password String Mật khẩu

3

BudgetCode String Mã quan hệ ngân sách

4

HeadOfDepart mentUserName String Tên đăng nhập chủ tài khoản

5

ChiefAccounta ntUserName String Ten đăng nhập kế toán trưởng

6

HeadOfDepart mentCertlnfor String Chữ ký số trên dữ liệu xác thực của chủ tài khoản, chương trình của đơn vị kết nối bóc tách ra từ v_chu_ky_so_ctk chữ ký số trong đối tượng Document

7

ChiefAccounta ntCertlnfo String Chữ ký số trên dữ liệu xác thực của kế toán trưởng, chương trình của đơn vị kết nối bóc tách ra từ v_chu_ky_so_ktt chữ ký số trong đối tượng Document

4.2. Thông tin chung của hồ sơ (Document)

Cung cấp thông tin chung của hồ sơ gửi lên DVC

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Bắt buộc

Ghi chú

1

v_ma_ho_so String

100

Mã hồ sơ gửi lên hệ thống DVC:

XYY_ZZZZZZZ_KBNN99999: Trong đó:

– X là mã định danh loại hồ sơ do KBNN cung cấp theo từng nguồn dữ liệu

– YY là 2 ký tự cuối của năm ngân sách

– ZZZZZZZ là mã đơn vị, dự án

– KBNN là số hiệu kho bạc

– 99999: 5 ký tự cuối là số tăng dần.

2

v_dm_hs_ksc_id Number

Thông tin ID hồ sơ kiểm soát chi

3

v_ma_dvgd String

50

Mã đơn vị giao dịch

4

v_ma_dvgd_dvqhns String

50

Mã ĐVQHNS đơn vị giao dịch

5

v_du_lieu_toan_van String

100

Có

Dữ liệu xác thực đã chuyển sang chuỗi băm sau khi mã hóa chuẩn MD5 theo quy định của hệ thống DVC

6

v_du_lieu_xac_thuc String

32000

Dữ liệu hồ sơ theo định dạng XML (Theo cấu trúc được nêu tại mục VIII.1 của quy định này)

7

v_chu_ky_so_ktt String

32000

Thông tin chữ ký số của Kế toán trưởng có cấu trúc xml theo quy định của hệ thống KBNN-Gateway (Theo cấu trúc được nêu tại mục VIII.2 của quy định này)

8

v_chu_ky_so_ctk String

32000

Thông tin chữ ký số của Kế toán trưởng có cấu trúc xml theo quy định của hệ thống KBNN- Gateway (Theo cấu trúc được nêu tại mục VIII.2 của quy định này)

9

v_tieu_de String

150

Thông tin tiêu đề hồ sơ gửi lên DVC

4.3. Thông tin chung của mẫu chứng từ 16a1 (C2-02a/NS), 16a2 (C2- 02b/NS)

Cung cấp thông tin đầu vào của các chứng từ 16a1 (C202a/NS), 16a2 (C2-02b/NS)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Ghi chú

1

v_ma_ho_so String

100

Mã hồ sơ gửi lên hệ thống DVC

2

v_gn_tailieu_id Number

ID của 16a1: 423

ID của 16a2: 500

3

v_so_chung_tu String

25

S chứng từ sinh theo quy định DVC:

XYYMMDD_ZZZZZZZ_KBNN999: Trong đó:

– X là mã định danh chứng từ do KBNN cung cấp cho từng nguồn dữ liệu;

– YYMMDD là định dang ngày của chứng từ;

– ZZZZZZZ là mã đơn vị, dự án;

– KBNN  số hiệu kho bạc;

– 999: 3 ký tự cuối là số tăng dần theo ngày, đảm bảo số chứng từ là duy nhất.

4

v_la_tienmat Number

5

v_so_thu_tu Number

6

v_chungtu_tong_so_tien Number

Tổng số tiền của chứng từ

7

v_chungtu_so_ct_giay String

50

Số chứng từ giấy trên phần mềm ứng dụng

8

v_chungtu_sotk_so String

50

Số tài khoản thực hiện giao dịch với KBNN

9

v_chungtu_dm_tiente String

3

Mã đơn vị tiền tệ chứng từ sử dụng

10

v_ngay_chung_tu String

10

Ngày chứng từ trên phần mềm ứng dụng (dd/MM/yyyy)

11

v_thucchi_tamung Number

Là thực chi hay tạm ứng (0 hoặc 1)

12

v_chuyenkhoan_tienmat Number Là chuyển khoản hay tiền mặt (0 hoặc 1)

13

v_ut_dktt Number Ứng trước điều kiện thanh toán

14

v_hdk String

50

Hợp đồng khung

15

v_hdth String

50

Hợp đồng thực hiện

16

v_dvqhns_ma String

20

Mã đơn vị quan hệ ngân sách

17

v_dvqhns_vt String

70

Tên viết tắt đơn vị quan hệ ngân sách (<70 ký tự) để đi ngân hàng

18

v_dvqhns_sotk_so String

50

Số tài khoản đơn vị thực hiện giao dịch

19

v_dvqhns_kbnn_ma String

20

Mã KBNN thực hiện giao dịch

20

v_dvqhns_capns_ma String

1

Mã cấp ngân sách của đơn vị

21

V_dvqhns_namns String

4

Năm ngân sách

22

v_dvqhns_ctmt_ma String

20

Mã chương trình mục tiêu

23

v_dv_nopthue_ten String

500

Tên đơn vị nộp thuế

24

v_dv_nopthue_masothue String

100

Mã số thuế đơn vị nộp thuế

25

v_dv_nopthue_ndkt_ma String

4

Mã nội dung kinh tế đơn vị nộp thuế

26

v_dv_nopthue_chuong_ma String

1

Mã chương đơn vị nộp thuế

27

v_dv_nopthue_cqthu_ma String

7

Mã cơ quan thu đơn vị nộp thuế

28

v_dv_nopthue_kb_hachtoan String

150

29

v_dv_nopthue_sotiennop Number

S tiền nộp thuế

30

v_dv_nhantien_ma String

20

Mã đơn vị nhận tiền

31

v_dv_nhantien_ten String

240

Tên đơn vị nhận tiền

32

v_dv_nhantien_diachi String

240

Địa chỉ đơn vị nhận tiền

33

v_dv_nhantien_sotk_so String

255

Số tài khoản đơn vị nhận tiền

34

v_dv_nhantien_nganhang_ma String

8

Mã ngân hàng đơn vị nhận tiền

35

v_dv_nhantien_kbnn_ten String

255

Tên KBNN đơn vị nhận tiền

36

v_dv_nhantien_ctmt_id String

5

Mã chương trình mục tiêu của đơn vị nhận tiền

37

v_dv_nhantien_sotiennhan String

50

Số tiền của đơn vị nhận tiền

38

v_nguoinhan_hoten String

150

Họ tên người nhận tiền

39

v_nguoinhan_so_cmnd String

20

Số chứng minh thư nhân dân người nhận

40

v_nguoinhan_ngaycapcmnd String

10

Ngày cấp chứng minh thư người nhận

41

v_nguoinhan_noicapcmnd String

150

Nơi cấp chứng minh thư người nhận

42

v_tong_so_tien Number

Tổng số tiền của chứng từ

43

v_par1 String

240

44

v_par2 String

240

45

v_par3 String

240

46

v_dv_nopthue_kythue String

200

Thông tin kỳ thuế

47

v_ma_dvgd_dvqhns String

20

Mã quan hệ ngân sách đơn vị giao dịch

48

v_ma_dvgd String

7

Mã đơn vị giao dịch

49

v_chu_ky_so_ctk String

32000

Dữ liệu ký số của chủ tài khoản theo cấu trúc DVC

50

v_chu_ky_so_ktt String

32000

Dữ liệu ký số của kế toán trưởng theo cấu trúc DVC

51

v_dv_nhantien_loai Number

Loại cơ quan thanh toán (0: Kho bạc; 1: Ngân hàng)

52

v_tg_ky_so_ktt date

Thời gian kế toán trưởng ký

53

v_tg_ky_so_ctk date

Thời gian chủ tài khoản ký

54

v_username_ktt String

100

Kế toán trưởng

55

v_username_ctk String

100

Chủ tài khoản

Thông tin bắt buộc của người trả tiền đã được đăng ký trong hệ thống bao gồm: v_dvqhns_ma, v_dvqhns_sotk_so.

Trường hợp hình thức thanh toán là chuyển khoản tại ngân hàng thì các trường thông tin bắt buộc là: v_dv_nhantien_ten, v_dv_nhantien_diachi, v_dv_nhantien_sotk_so, v_dv_nhantien_kbnn_ten; các trường v_nguoinhan_hoten, v_nguoinhan_so_cmnd, v_nguoinhan_ngaycap_cmnd, v_nguoinhan_noicap_cmnd để trống.

Trường hợp hình thức thanh toán là tiền mặt thì các trường thông tin bắt buộc là: v_nguoinhan_hoten, v_nguoinhan_so_cmnd, v_nguoinhan_ngaycap_cmnd, v_nguoinhan_noicap_cmnd.

Trường hợp thanh toán tại KBNN thì trường v_dv_nhantien_nganhang_ma truyền vào là mã KBNN thanh toán.

4.4. Thông tin hạch toán của mẫu chứng từ 16a1 (C2-02a/NS), 16a2 (C202b/NS)

Cung cấp thông tin đầu vào chi tiết hạch toán của các chứng từ 16a1 (C2-02a/NS), 16a2 (C202b/NS)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Ghi chú

1

v_so_chung_tu String

25

Số chứng từ trên hệ thống DVC

2

v_noi_dung String

500

Nội dung chi tiết

3

v_dm_ndkt_ma String

4

Mã nội dung kinh tế

4

v_dm_chuong_ma String

3

Mã chương

5

v_dm_nganh_kt_ma String

3

Mã ngành

6

v_so_tien Number

Số tiền

7

v_dm_nguonchi_ma String

2

Mã nguồn chi

8

v_dv_nopthue String

50

Số tiền nộp thuế

9

v_dv_nhantien String

50

Số tiền nhận

10

v_ma_hang Number

Số thứ tự dòng chi tiết

4.5. Thông tin chung của mẫu chứng từ 16c1 (C4-02a/KB), 16c3 (C4-02c/KB)

Cung cấp thông tin đầu vào của các chứng từ 16c1 (C4-02a/KB), 16c3 (C4-02c/KB)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Ghi chú

1

v_ma_ho_so String

100

Mã Hồ sơ gửi DVC

2

v_gn_tailieu_id Number

ED tài liệu 16c1 (425), 16c3 (421)

3

v_so_chung_tu String

25

S chứng từ sinh theo quy định DVC:

XYYMMDD_ZZZZZZZ_ KBNN999: Trong đó:

– X là mã định danh chứng từ do KBNN cung cấp cho từng nguồn dữ liệu;

– YYMMDD là định dạng ngày của chứng từ;

– ZZZZZZZ là mã đơn vị, dự án;

– KBNN là số hiệu kho bạc;

– 999:3 ký tự cuối là số tăng dần theo ngày, đảm bảo số chứng từ là duy nhất.

4

v_la_tienmat Number

Có sử dụng tiền mặt hay không

5

v_so_thu_tu Number

Số thứ tự của các chứng từ

6

v_chungtu_tong_so_tien Number

Tổng số tiền của chứng từ

7

v_chungtu_so_ct_giay String

50

Số chứng từ lấy trên phần mềm ứng dụng

8

v_chungtu_sotk_so String

50

Số tài khoản giao dịch với kho bạc

9

v_chungtu_dm_tiente String

Đơn vị tiền tệ sử dụng

10

v_ngay_chung_tu Number

Ngày lập chứng từ

11

v_dvqhns_ma String

20

Mã đơn vị quan hệ ngân sách giao dịch

12

v_dvqhns_vt String

70

Tên viết tắt của đơn vị < 70 ký tự để đi ngân hàng

13

v_dvqhns_diachi String

240

Địa chỉ đơn vị

14

v_dv_nopthue_ma String

50

Mã đơn vị nộp thuế

15

y_dv_nopthue_ten String

500

Tên đơn vị nộp thuế

16

v_dv_nopthue_ndkt_ma String

4

Mã nội dung kinh tế đơn vị , nộp thuế

17

v_dv_nopthue_chuong_ma String

3

Mã chương đơn vị nộp thuế

18

v_dv_nopthue_cqthu_ma String

50

Mã cơ quan thu đơn vị nộp thuế

19

v_kbnn_hach_toan String

4

Thông tin kho bạc hạch toán

20

v_dv_nhantien_ten String

70

Tên đơn vị nhận tiền

21

v_dv_nhantien_diachi String

240

Địa chỉ đơn vị nhận tiền

22

v_dv_nhantien_sotk_so String

50

Số tài khoản đơn vị nhận tiền

23

v_par1 String

240

24

v_par2 String

240

25

v_par3 String

240

26

v_par6 String

240

27

v_dvqhns_namns String

4

Năm ngân sách

28

v_dv_nopthue_kythue String

200

Thông tin kỳ thuế

29

v_dv_nopthue_stk String

200

Thông tin số tờ khai nộp thuế

30

v_dv_tratien_kbnn_nh_ten String

1024

Tên kho bạc đơn vị trả tiền

31

v_dv_nhantien_kbnn_nh_ten String

1024

Tên kho bạc đơn vị nhận tiền

32

v_dv_tratien_loai Number

Loại cơ quan thanh toán đơn vị trả tiền

33

v_dv_nhantien_loai Number

Loại cơ quan thanh toán đơn vị nhận tiền

34

v_dv_tratien_sotk_so String

50

Số tài khoản đơn vị trả tiền

35

v_dv_tratien_capns_ma String

50

Mã cấp ngân sách đơn vị trả tiền

36

v_dv_tratien_nganhang_ma String

50

Mã ngân hàng đơn vị trả tiền

37

v_dv_nhantien_nganhang_ma String

50

Mã ngân hàng đơn vị nhận tiền

38

v_dv_nhantien_sotien Number

Số tiền nhận

39

v_tong_so_tien Number

Tổng số tiền của chứng từ

40

v_thucchi_tamung Number

Thực chi hay là tạm ứng

41

v_chuyenkhoan_tienmat Number

Chuyển khoản hay là tiền mặt

42

v_nguoinhan_hoten String

70

Họ và tên người nhận

43

v_nguoinhan_so_cmnd String

50

Số CMND người nhận

44

v_nguoinhan_noi_cap_cmnd String

240

Nơi cấp CMND người nhận

45

v_nguoinhan_ngay_cap_cmnd date

Ngày cấp CMND người nhận

46

v_ma_nha_tai_tro String

7

Mã nhà tài trợ

47

v_ma_dvgd_dvqhns String

20

Mã đơn vị QHNS của đơn vị giao dịch

48

v_ma_dvgd String

20

Mã đơn vị giao dịch

4.9

v_chu_ky_so_ctk String

32000

Dữ liệu ký số của chủ tài khoản theo cấu trúc DVC

50

v_chu_ky_so_ktt String

32000

Dữ liệu ký số của kế toán trưng theo cấu trúc DVC

51

v_tg_ky_so_ktt date

Thời gian kế toán trưởng ký

52

v_tg_ky_so_ctk date

Thời gian chủ tài khoản ký

53

v_username_ktt String

100

Kế toán trưởng

54

v_username_ctk String

100

Chủ tài khoản

Thông tin bắt buộc của người trả tiền đã được đăng ký trong hệ thống bao gồm: v_dvqhns_ma, v_dvqhns_sotk_so.

Trường hợp hình thức thanh toán là chuyển khoản tại ngân hàng thì các trường thông tin bắt buộc là: v_dv_nhantien_ten, v_dv_nhantien_diachi, v_dv_nhantien_sotk_so, v_dv_nhantien_kbnn_nh_ten; các trường v_nguoinhan_hoten, v_nguoinhan_so_cmnd, v_nguoinhan_ngay_cap_cmnd, v_nguoinhan_noi_cap_cmnd để trống.

Trường hợp hình thức thanh toán  tiền mặt thì các trường thông tin bắt buộc là: v_nguoinhan_hoten, v_nguoinhan_so_cmnd, v_nguoinhan_ngaycap_cmnd, v_nguoinhan_noicap_cmnd.

Trường hợp thanh toán tại KBNN thì trường v_dv_nhantien_nganhang_ma truyền vào là mã KBNN thanh toán.

4.6. Thông tin hạch toán của mẫu chứng từ 16c1 (C4-02a/KB), 16c3 (C4-02c/KB)

Cung cấp thông tin hạch toán chi tiết đầu vào của các chứng từ 16c(C4-02a/KB), 16c3 (C4-02c/KB)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Ghi chú

1

v_so_chung_tu String

25

S chứng từ trên hệ thống DVC

2

v_noi_dung String

2048

Nội dung chi tiết

3

v_ngay_chung_tu String

10

Ngày lập chứng từ

4

v_so_tien Number

Số tiền hạch toán

5

v_nop_thue Number

Số tiền nộp thuế

6

v_thanh_toan Number

Số tiền thanh toán

7

v_so_tien_nguyen_te Number

S tin nguyên tệ

8

v_ma_hang Number

Số thứ tự dòng chi tiết

4.7. Thông tin chung của bảng kê 07 (M01)

Cung cấp thông tin đầu vào của bảng kê 07(M01):

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Ghi chú

1

v_ma_ho_so String

100

Mã hồ sơ gửi DVC

2

v_gn_tailieu_id Number

ID tài liệu bảng  07(99)

3

v_so _chung_tu String

25

Số chứng từ sinh theo quy định DVC:

XYYMMDD_ZZZZZZZ_KBNN999: Trong đó:

– X là mã định danh chứng từ do KBNN cung cấp cho từng nguồn dữ liệu;

– YYMMDD là định dạng ngày của chứng từ;

– ZZZZZZZ là mã đơn vị, dự án;

– KBNN là số hiệu kho bạc;

– 999: 3 ký tự cuối là số tăng dần theo ngày, đảm bảo số chứng từ là duy nhất.

4

v_so_thu_tu Number

Số thứ tự của các chứng từ

5

v_chungtu_tong_so_tien Number

Tổng số tiền của chứng từ

6

v_chungtu_so_ct_giay String

20

Số chứng từ lấy trên phần mềm ứng dụng

7

v_ngay_chung_tu String

10

Ngày lập chứng từ

8

v_dvqhns_ma String

20

Mã đơn vị quan hệ ngân sách giao dịch

9

v_par1 String

240

10

v_dvqhns_ctmt_ma String

5

Mã chương trình mục tiêu

11

v_dvqhns_nguon_ma String

2

Mã nguồn

12

v_dvqhns_capns_ma String

1

Mã cấp ngân sách

13

v_ma_dvgd_dvqhns String

20

Mã QHNS của đơn vị giao dịch

14

v_ma_dvgd String

20

Mã đơn vị giao dịch

15

v_chu_ky_so_ctk String

32000

Dữ liệu ký số của chủ tài khoản theo cấu trúc DVC

16

v_chu_ky_so_ktt String

32000

Dữ liệu ký số của kế toán trưởng theo cấu trúc DVC

17

v_tg_ky_so_ktt date

Thời gian kế toán trưởng ký

18

v_tg_ky_so_ctk date

Thời gian chủ tài khoản ký

19

v_username_ktt String

100

Kế toán trưởng

20

v_username_ctk String

100

Chủ tài khoản

4.8. Thông tin chi tiết của bảng  07 (M01)

Cung cấp thông tin chi tiết đầu vào của bảng kê 07 (M01):

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Ghi chú

1

v_so_hoa_don String

30

Số hóa đơn

2

v_chung_tu_so String

30

Số chứng từ

3

v_chung_tu_ngay String

10

Ngày lập chứng từ

4

v_dm_ndkt_ma String

4

Mã nội dung kinh tế

5

v_noi_dung String

1024

Nội dung chi tiết

6

v_so_tien Number

Số tiền hạch toán

7

v_ma_hang String

50

Số thứ tự dòng chi tiết

8

v_ngay_hoa_don String

10

Ngày hóa đơn

9

v_so_tien_sl Number

Số tiền

10

v_so_tien_dm Number

Số tiền

4.9. Thông tin chung của mẫu chứng từ 05a (C2-03/NS)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài tối đa

Ghi chú

1

v_ma_ho_so String

100

Mã hồ sơ gửi lên hệ thống DVC

2

v_gn_tailieu_id Number

Thông tin tài liệu ID theo DVC (88)

3

v_so_chung_tu String

25

Số chứng từ sinh theo quy định DVC:

XYYMMDD_ZZZZZZZ_KCBNN999: Trong đó:

– X là mã định danh chứng từ do KBNN cung cấp cho từng nguồn dữ liệu;

– YYMMDD là định dang ngày của chứng từ;

– ZZZZZZZ là mã đơn vị, dự án;

– KBNN là số hiệu kho bạc;

– 999: 3 ký tự cuối là số tăng dần theo ngày, đảm bảo số chứng từ là duy nhất.

4

v_la_tienmat String

1

5

v_so_thu_tu String

3

6

v_chungtu_tong_so_tien String

50

Tổng số tiền của chứng từ

7

v_chungtu_so_ct_giay String

20

Số chứng từ giấy trên phần mềm ứng dụng

8

v_chungtu_sotk_so String

20

Số tài khoản thực hiện giao dịch với KBNN

9

v_chungtu_dm_tiente String

3

Mã đơn vị tiền tệ chứng từ sử dụng

10

v_ngay_chung_tu String

10

Ngày chứng từ trên phần mềm ứng dụng (dd/MM/yyyy)

11

v_tamung_ungtruoc String

1

Là thực chi hay tạm ứng (0 hoặc 1)

12

v_dvqhns_ma String

20

Mã quan hệ ngân sách

13

v_dvqhns_sotk_so String

20

Số tờ khai

14

v_dvqhns_kbnn_ma String

4

 KBNN

15

v_dvqhns_capns_ma String

1

Mã cấp ngân sách

16

v_dvqhns_namns String

4

Năm ngân sách

17

v_dvqhns_ctmt_ma String

5

Mã chương trình mục tiêu

18

v_dvqhns_cancu_tu_ut Number

Căn cứ số dư: là tạm ứng hay ứng trước

19

v_dvqhns_cancu_tu_ut _ngay String

10

Ngày căn cứ số dư tạm ứng/ứng trước

20

v_dvqhns_cancu_tu_ut_kbnn_ma String

4

Mã KBNN đề nghị thanh toán căn cứ Tạm ứng/ứng trước

21

v_dvqhns_cancu_tu_ut_kbnn_ten String

100

Tên KBNN đề nghị thanh toán căn cứ Tạm ứng/ứng trước

22

v_dvqhns_thanhtoan _tu_ut String

1

Thanh toán số tiền đã Tạm ứng hay ứng trước

23

v_dvqhns_thanhtoan _tc_ut String

1

Thanh toán số tiền đã Tạm ứng hay ứng trước thành Thực chi hay ứng trước đủ điều kiện thanh toán

24

v_tong_so_tien Number

Tổng số tiền trên chng từ

25

v_par1 String

240

26

v_par2 String

240

27

v_par3 String

240

28

v_ma_dvgd_dvqhns String

7

Mã QHNS của đơn vị giao dịch

29

v_ma_dvgd String

7

Mã đơn vị giao dịch.

30

v_chu_ky_so_ctk String

32000

Dữ liệu ký số của chủ tài khoản theo cấu trúc DVC

31

v_chu_ky_so_ktt String

32000

Dữ liệu ký số của kế toán trưởng theo cấu trúc DVC

32

v_username_ktt String

100

Kế toán trưởng

33

v_username_ctk String

100

Chủ tài khoản

34

v_tg_ky_so_ktt date

Thời gian kế toán trưởng ký

35

v_tg_ky_so_ctk date

Thời gian chủ tài khoản ký

4.10. Thông tin hạch toán của mẫu chứng từ 05a (C2-03/NS)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Ghi chú

1

v_so_chung_tu String

25

Số chứng từ trên hệ thống DVC

2

v_noi_dung String

2048

Nội dung chi tiết

3

v_dm_ndkt_ma String

4

Mã nội dung kinh tế

4

v_dm_chuong_ma String

3

Mã chương

5

v_dm_nganh_kt_ma String

3

Mã ngành kinh tế

6

v_dm_nguonchi_ma String

2

Mã nguồn chi

7

v_so _ung_truoc Number

Số ứng trước

8

v_so_de_nghi Number

Số đề nghị

9

v_so_phe_duyet Number

Số phê duyệt

10

v_ma_hang Number

Số thứ tự

4.11. Thông tin chung của mẫu chứng từ 06 (C2-05a/NS)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Ghi chú

1

v_ma_ho_so String

100

Mã hồ sơ gửi lên hệ thống DVC

2

v_gn_tailieu_id Number

Thông tin tài liệu ID theo DVC (424)

3

v_so_chung_tu String

25

S chứng từ sinh theo quy định DVC:

XYYMMDD_ZZZZZZZ_KBNN999: Trong đó:

– X là  định danh chứng từ do KBNN cung cấp cho từng nguồn dữ liệu;

– YYMMDD là định dang ngày của chứng từ;

– ZZZZZZZ là mã đơn vị, dự án;

– KBNN là số hiệu kho bạc;

– 999: 3 ký tự cuối  số tăng dần theo ngày, đảm bảo số chứng từ là duy nhất.

4

v_la_tienmat String

1

5

v_so_thu_tu String

3

6

v_chungtu_tong_so_tien String

50

Tổng số tiền của chứng từ

7

v_chungtu_so_ct_giay String

50

Số chứng từ giấy trên phần mềm ứng dụng

8

v_chungtu_sotk_so String

50

Số tài khoản thực hiện giao dịch với KBNN

9

v_chungtu_dm_tiente String

3

Mã đơn vị tiền tệ chứng từ sử dụng

10

v_ngay_chung_tu String

10

Ngày chứng từ trên phần mềm ứng dụng (dd/MM/yyyy)

11

v_chuyenkhoan_tienmat String

1

Là chuyển khoản hay tiền mặt

12

v_dv_nop_ma String

7

13

v_dv_ma String

50

14

v_dv_ten String

500

Tên đơn vị

15

v_dvnop_sotk_so String

50

Số tờ khai

16

v_dvnop_nguoinop String

500

Người nộp

17

v_dvnop_kbnn_ma String

4

Mã KBNN đơn vị nộp

18

v_dvnop_tk String

50

Tài khoản đơn vị nộp

19

v_dvnop_qd_so String

50

Quyết định số

20

v_dvnop_nh_ma String

8

Mã ngân hàng đơn vị nộp

21

p_dvnop_kbnn_nh_ten String

100

Tên KBNN đơn vị nộp

22

v_dvnop_loai String

1

Loại đơn vị nộp

23

v_dvnop_sotk_loai String

1

Loại tờ khai

24

v_dvnop_qd_ngay String

10

Quyết định ngày

25

v_dvdutoan_ma String

50

Mã đơn vị dự toán

26

v_dvdutoan_sotk_so String

50

Số tờ khai đơn vị dự toán

27

v_dvdutoan_kbnn_ma String

4

Mã KBNN đơn vị dự toán

28

v_dvdutoan_capns String

1

Cấp ngân sách đơn vị dự toán

29

v_dvdutoan_namns String

4

Năm ngân sách

30

v_dvdutoan_ckc_hdk String

50

Cam kết chi hợp đồng khung

31

v_dvdutoan_ckc_hdth String

50

Cam kết chi hợp đồng thực hiện

32

v_dvdutoan_ctmt_ma String

5

Mã chương trình mục tiêu

33

v_tong_so_tien String

100

Tổng số tiền trên chứng từ

34

v_par1 String

500

35

v_par2 String

500

36

v_par3 String

500

37

v_par4 String

500

38

v_par5 String

500

39

v_ma_dvgd_dvqhns String

7

Mã QHNS đơn vị giao dịch

40

v_ma_dvgd String

7

Mã đơn vị giao dịch

41

v_chu_ky_so_ctk String

32000

Chữ ký số chủ tài khoản

42

v_chu_ky_so_ktt String

32000

Chữ ký số kế toán trưởng

43

v_username_ktt String

100

44

v_username_ctk String

100

45

v_tg_ky_so_ktt Date

Ngày KTT ký số

46

v_tg_ky_so_ctk Date Ngày CTK ký số

4.12. Thông tin hạch toán của mẫu chứng từ 06 (C2-05a/NS)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Ghi chú

1

v_so_chung_tu String

25

Số chứng từ

2

v_noi_dung String

2048

Nội dung chi tiết

3

v_dm_ndkt_ma String

4

Mã nội dung kinh tế

4

v_dm_chuong_ma String

3

Mã chương

5

v_dm_nganh_kt_ma String

3

Mã ngành kinh tế

6

v_dm_nguonchi_ma String

2

Mã nguồn chi

7

v_so_tien Number

Số tiền

8

v_nam_kh Number

Năm kế hoạch

9

v_ma_hang Number

 

4.13. Thông tin tệp đính kèm (RefDetailAttach)

STT

Thông tin

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Ghi chú

1

v_ma_ho_so String

100

Mã hồ sơ

2

v_ngay_ho_so String

10

Ngày hồ sơ

3

v_ma_kbnn String

4

Mã KBNN

4

v_ten_file String

255

Tên file

5

v_ten_tai_lieu String

500

Tên tài liệu

6

v_so_thu_tu Number

Số thứ tự tệp trong danh sách

7

fileld String

Tên file trên thư mục tạm (trả về sau khi upload thành công)

8

v_error_code String

5. Download

– Header: default

– Param: đường dẫn file lấy về từ API Check Document Status

Ví dụ:

https://kbnngateway.vst.mof.gov.vn/dvc/Download?file=global%2Fdvc%2Ffe%2Fgiaybaono.pdf để tải về file có dường dẫn global/dvc/fe/giaybaono.pdf.

6. Upload

– Header:

STT

Key

Value

Mô tả

1

Authorization Bearer Token trả về khi login

– Body: Form-data

STT

Key

Type

Value

1

file File File

image004

– Respone

Đối tượng ServiceResult, trong đó Data là đối tượng danh sách các UploadResponse.

VI. Quy tắc mã hóa

– Input:

o Data: Chuỗi JSON body của request

o Salt-Token: Chính là Private-Token trên response của api login trả về. Salt-Token có dạng là 1 JWT Token.

– Thuật toán:

o Bước 1: Decode Base64 phần payload của Salt-Token để lấy chuỗi Salt.

o Bước 2: Ghép chuỗi Data với Salt thu được ở bước trên, ép kiểu chuỗi vừa thu được thành dạng byte [] để thu source-bytes.

o Bước 3: Hash source-bytes thu được bằng thuật toán SHA256 để thu được chuỗi mảng bytes đặt tên là hash-value.

o Bước 4: Convert hash-value thành chuỗi hex-string bằng hàm getString (byte [] hash-value) thu được kết quả.

– Output: Chuỗi Hashed-Data dùng để xác thực.

VII. Quy tắc ký số trên dữ liệu xác thực và tài liệu đính kèm

1. Quy tắc ký số dữ liệu xác thực

– Đầu vào là chuỗi dữ liệu xác thực dạng xml (Xem cấu trúc  Mục VIII.1, Chương II)

– Cast dữ liệu trên thành kiểu byte []

– Sử dụng thuật toán SHA2Managed, SHA256Managed,… theo thông tin của chứng thư số để mã hóa mảng byte [] bằng private key của chứng thư số và sinh chữ ký theo cấu trúc XML định nghĩa ở Mục VIII.2, Chương II.

– Chữ ký số thu được được gán vào trường v_chu_ky_so_ktt, v_chu_ky_so_ctk tương ứng và đính vào thẻ <SignedContent> và <EnvelopedData>.

2. Quy tắc ký số tài liệu đính kèm

– Đầu vào là tệp pdf

– Sinh chữ ký số bằng đầu vào là dữ liệu pdf, Private Key của chứng thư số bằng thuật toán đi kèm với chứng thư sau đó đính lại chữ ký số vào file pdf. Với C# sử dụng thư viện iTextSharp, với Java sử dụng thư viện iTextPdf.

– Layout Image chữ ký chứa các thông tin về người ký, ngày ký, chức danh ký, mã quan hệ ngân sách của đơn vị, nội dung ký được yêu cầu đính ở đầu tài liệu, căn giữa như mẫu dưới đây:

image005

VIII. Cấu trúc dữ liệu

1. Cấu trúc dữ liệu xác thực

Cấu trúc XML của dữ liệu xác thực truyền tải các thông tin chung của hồ sơ, thông tin tài liệu đính kèm và thông tin chứng từ trong hồ sơ. Cấu trúc này được định nghĩa bởi hệ thống KBNN-Gateway, được chương trình phần mềm ứng dụng của Đơn vị kết nối sinh ra từ dữ liệu JSON của hồ sơ.

1.1. Cấu trúc dữ liệu của mẫu 16a1, 16a2 (C2-02a/NS, C2-02b/NS)

image006

image007

image008

1.2. cấu trúc dữ liệu của mẫu 16c1, 16c3 (C4-02a/KB, C4-02c/KB)

image009

image010

1.3. Cấu trúc dữ liệu của mẫu 07 (M01)

image011

1.4. Cấu trúc dữ liệu của mẫu 05a (C2-03/NS)

image012

image013

1.5. Cấu trúc dữ liệu của mẫu 06 (C2-05a/NS)

image014

image015

1.6. Ý nghĩa các thẻ XML

STT

Tên thẻ

Ý nghĩa

Ghi chú

Thông tin chung của hồ sơ

1

MA_HO_SO Mã hồ sơ Mã hồ sơ gửi lên hệ thống DVC:

XYY_ZZZZZZZ_KBNN99999: Trong đó:

– X là mã định danh loại hồ sơ do KBNN cung cấp theo từng nguồn dữ liệu

– YY là 2 ký tự cuối của năm ngân sách

– ZZZZZZZ là mã đơn vị, dự án

– KBNN là số hiệu kho bạc

– 99999: 5 ký tự cuối là số tăng dần theo năm.

2

DM_KBNN_ID Mã KBNN thực hiệu giao dịch

3

DM_HS_KSC_ID Mã loại hồ sơ 1: Chi đầu tư

2: Chi thường xuyên

4

DM_LOAIDOITUONG_ID Mã loại đối tượng Giá trị là trống

5

GN_LOAIHS_ID Mã loại hồ sơ 283: Hồ sơ chi

6

MTK_DVGD_ID Mã đơn vị giao dịch Truyền vào mã đơn vị giao dịch

7

HINH_THUC_GIAO_NHAN Hình thức giao nhận 0: Trực tuyến

8

LOAI Loại chứng từ 1: Có chứng từ thanh toán

9

MTK_DVGD_DVQHNS_ID Mã quan hệ ngân sách Truyền vào mã quan hệ ngân sách

10

DVGD_MA Mã đơn vị giao dịch

11

DVGD_SOTHANHLAP Số quyết định thành lập Theo hồ sơ đơn vị giao dịch đăng ký với KBNN

12

DVGD_NGAYTHANHLAP Ngày quyết định thành lập Theo hồ sơ đơn vị giao dịch đăng ký với KBNN

13

SU_DUNG_CKS Sử dụng CKS 1: Có sử dụng

14

GN_HOSO_TAILIEU Thẻ đánh dấu bắt đầu tài liệu trong hồ sơ

15

GN_TAILIEU_ID Mã của loại tài liệu 88: Mẫu 05a

99: Mẫu 07

421: Mẫu 16c3

423: Mẫu 16a1

424: Mu 06

425: Mẫu 16c1

500: Mẫu 16a2

Thông tin chi tiết mẫu 16a1, 16a2

1

NGAY_CHUNG_TU Ngày chứng từ

2

SO_CHUNG_TU Số chứng từ giấy

3

THUCCHI_TAMUNG Thực chi/Tạm ứng 0: Thực chi

1: Tạm ứng

2: Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán

3: Ứng trước đủ điều kiện thanh toán

4

CHUYENKHOAN_TIENMAT Chuyển khoản/ Tiền mặt 0: Chuyển khoản

1: Tiền mặt

5

UT_DKTT Ứng trước đủ điều kiện thanh toán 0: ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán

1: Ứng trước đủ điều kiện thanh toán

6

DM_DVQHNS_ID Mã đơn vị quan hệ ngân sách

7

MTK_DVGD_DVQHNS_ID Mã đơn vị quan hệ ngân sách

8

DVQHNS_MA Mã đơn vị quan hệ ngân sách

9

DVQHNS_TEN Tên đơn vị quan hệ ngân sách

10

DVQHNS_SOTK_ID Mã tài khoản mở tại KBNN

11

DVQHNS_SOTK_SO Mã tài khoản mở tại KBNN

12

DVQHNS_KBNN_ID  KBNN mở tài khoản

13

DVQHND_CAPNS_ID Mã cấp ngân sách

14

DVQHNS_NAMNS Năm ngân sách

15

DVQHNS_CTMT_ID Mã chương trình mục tiêu

16

DVQHNS_CKC_HDK Số hợp đồng khung

17

DVQHNS_CKC_HDTH Số hợp đồng thực hiện

18

DM_DV_NOPTHUE_ID Mã đơn vị nộp thuế

19

DV_NOPTHUE_TEN Tên đơn vị nộp thuế

20

DV_NOPTHUE_MASOTHUE Mã số thuế

21

DV_NOPTHUE_NDKT_ID Mã nội dung kinh tế phần thuế

22

DV_NOPTHUE_CHUONG_ ID Mã chương nộp thuế

23

DV_NOPTHUE_CQTHU_ID Mã cơ quan thu

24

DV_NOPTHUE_CQTHU_MA Mã cơ quan thu

25

DV_NOPTHUE_KB_HACHTOAN _ID Mã KBNN hạch toán thu

26

DV_NOPTHUE_SOTIENNOP Số tin nộp thuế

27

DM_DV_NHANTIEN_ID Mã đơn vị nhận tiền

28

MTK_DV_NHANTIEN_ID Để trống

29

DV_NHANTIEN_MA Mã đơn vị nhận tiền

30

DV_NHANTIEN_DIACHI Địa chỉ đơn vị

31

DV_NHANTIEN_SOTK_SO Tài khoản đơn vị nhận tiền

32

DV_NHANTIEN_KBNN_ID Mã KBNN nhận tiền

33

DV_NHANTIEN_NGANHANG_ID Mã ngân hàng nhận tiền

34

DV_NHANTIEN_CTMT_ID Để trống

35

DV_NHANTIEN_SOTIENNHAN Số tiền thanh toán

36

MTK_NGUOINHAN_ID Để trống

37

NGUOINHAN_SO_CMND Số CMND người nhận

38

NGUOINHAN_HOTEN Họ tên người nhận

39

NGUOINHAN_NGAYCAP_CMND Ngày cấp CMND người nhận

40

NGUOINHAN_NOICAP_CMND Nơi cấp CMND người nhận

41

TONG_SO_TIEN Tổng số tiền

42

NGAY_TAO Ngày tạo chứng từ

43

GN_HOSO_C202_GT Thẻ chi tiết chứng từ C202

44

NOI_DUNG Nội dung

45

DM_NDKT_ID Mã nội dung kinh tế

46

DM_CHUONG_ID Mã chương

47

DM_NGANH_KT_ID Mã ngành kinh tế

48

DM_NGUONCHI_ID Mã nguồn NSNN

49

SO_TIEN Số tiền

50

DV_NOPTHUE Số tiền nộp thuế

51

DV_NHANTIEN S tiền thanh toán

52

MA_HANG Số thứ tự dòng
Thông tin chi tiết mẫu 16c1, 16c3

1

SO_CHUNG_TU Ngày chứng từ

2

NGAY_CHUNG_TU Số chứng từ giấy

3

DM_DV_TRATIEN_ID Mã đơn vị quan hệ ngân sách

4

MTK_DV_TRATIEN_ID Mã đơn vị quan hệ ngân sách

5

DV_TRATIEN_DIACHI Địa chỉ đơn vị

6

DV_TRATIEN_KBNN_ID Mã KBNN mở tài khoản

7

DV_TRATIEN_TKKT_ID Mã Tài khoản

8

DV_TRATIEN_CTMT_ID Mã chương trình mục tiêu

9

DM_DV_NOPTHUE_ID Mã đơn vị nộp thuế

10

MTK_DV_NOPTHUE_ID Để trống

11

DV_NOPTHUE_NDKT_ID Mã nội dung kinh tế phần thuế

12

DV_NOPTHUE_CHUONG_ ID Mã chương nộp thuế

13

DV_NOPTHUE_CQTHU_ID Mã cơ quan thu

14

DV_NOPTHUE_HACHTOAN Mã KBNN hạch toán thu

15

DV_NOPTHUE_SOTIEN Số tiền nộp thuế

16

DM_DV_NHANTIEN_ID Mã đơn vị nhận tiền

17

MTK_DV_NHANTIEN_ID Để trống

18

DV_NHANTIEN_DIACHI Địa chỉ đơn vị

19

DV_NHANTIEN_SOTK_SO Tài khoản đơn vị nhận tiền

20

DV_NHANTIEN_CTMT_ID Đ trống

21

DV_NHANTIEN_SOTIEN Số tiền thanh toán

22

TONG_SO_TIEN Tổng số tiền

23

NGAY_TAO Ngày tạo

24

DV_TRATIEN_KBNN_NH_TEN Nơi mở tài khoản của đơn vị trả tiền

25

DV_NHANTIEN_KBNN_NH_TEN Nơi mở tài khoản đơn vị nhận tiền

26

DV_TRATIEN_LOAI Loại tài khoản đơn vị trả tiền 0: KBNN

1: Ngân hàng

27

DV_NHANTlEN_LOAI Loại tài khoản đơn vị nhận tiền 0: KBNN

1: Ngân hàng

28

DV_NHANTIEN_KBNN_ID Mã KBNN nhận tiền

29

MTK_NGUOITA0_ID Đ trống

30

GN_HOSO_C402_GT Thẻ chi tiết chứng từ C402

31

NOI_DUNG Nội dung

32

SO_TIEN Số tiền

33

NOP_THUE Số tiền nộp thuế

34

THANH_TOAN Số tiền thanh toán

35

MA_HANG Số thứ tự dòng
Thông tin chi tiết mẫu 05a

1

NGAY_CHUNG_TU Ngày chứng từ

2

SO_CHUNG_TU Số chứng từ giấy

3

TU_UT Tạm ứng/ứng trước 0: Tạm ứng sang thực chi

1: Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán sang ứng trước đủ điều kiện thanh toán

4

DM_DVQHNS_ID Mã danh mục đơn vị quan hệ ngân sách

5

MTK_DVGD_DVQHNS_ID Mã đơn vị quan hệ ngân sách

6

DVQHNS_MA Mã đơn vị quan hệ ngân sách

7

DVQHNS_TEN Tên đơn vị quan hệ ngân sách

8

DVQHNS_SOTK_lD  tài khoản mở tại KBNN

9

DVQHNS_SOTK_SO Mã tài khoản mở tại KBNN

10

DVQHNS_KBNN_ID Mã KBNN mở tài khoản

11

DVQHNS_CAPNS_ID Mã cấp ngân sách

12

DVQHNS_NAMNS Năm ngân sách

13

DVQHNS_CTMT_ID Mã chương trình mục tiêu

14

DVQHNS_CTMT_MA Mã chương trình mục tiêu

15

DVQHNS_CTMT_TEN Tên chương trình mục tiêu

16

DVQHNS_CANCU_TU_UT Loại căn cứ 0: Tạm ứng

1: Ứng trước

17

DVQHNS_CANCU_TU_UT _NGAY Ngày căn cứ

18

DVQHNS_CANCU_TU_UT _KBNN_ID  KBNN căn cứ

19

DVQHNS_THANHTOAN_TU_UT Loại tạm ứng/ứng trước 0: Tạm ứng

1: Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán

20

DVQHNS_THANHTOAN_ THANH_TC_UT Loại thực chi/ứng trước 0: Thực chi

1: Ứng trước đ điều kiện thanh toán

21

TONG_SO_TIEN Tổng số tiền

22

NGAY_TAO Ngày tạo

23

MTK_NGUOITAO_ID Để trống

24

GN_HOSO_C203_GT Thẻ chi tiết chứng từ C203

25

NOI_DUNG Nội dung

26

DM_NDKT_ID Mã nội dung kinh tế

27

DM_CHUONG_ID Mã chương

28

DM_NGANH_KT_ID Mã ngành kinh tế

29

DM_NGUONCHI_ID Mã nguồn NSNN

30

SO_UNG_TRUOC Số tiền tạm ứng/ứng trước

31

SO_DE_NGHI Số đề nghị

32

MA_HANG Số thứ tự dòng
Thông tin chi tiết mẫu chứng từ 06

1

SO_CHUNG_TU Ngày chứng từ

2

NGAY_CHUNG_TU Số chứng từ giấy

3

TM_CK Chuyển khoản/tiền mặt 0: Chuyển khoản

1: Tiền mặt

4

DM_DV_NOP_ID Mã danh mục đơn vị quan hệ ngân sách

5

MTK_DV_NOP_ID ID mã đơn vị quan hệ ngân sách

6

DV_NOP_SOTK_SO Số tài khoản đơn vị nộp

7

DV_NOP_KBNN_ID Mã tài khoản mở tại KBNN

8

DV_NOP_NGUOINOP Tên người nộp

9

DV_NOP_TK Tài khoản 0: Tài khoản 3521

1: Tài khoản 3522

2: Tài khoản 3523

3: Tài khoản 3529

10

DM_DV_DUTOAN_ID Mã danh mục đơn vị dự toán

11

MTK_DV_DUTOAN_ID Mã mã đơn vị dự toán mở tài khoản

12

DV_DUTOAN_SOTK_SO Số tài khoản đơn vị dự toán

13

DV_DUTOAN_KBNN_ID Mã tài khoản mở tại KBNN

14

D V_DUTOAN_CAPNS_ID Mã cấp ngân sách

15

DV_DUTOAN_NAMNS Năm ngân sách

16

DV_DUTOAN_CTMT_ID Mã chương trình, mục tiêu

17

DV_DUTOAN_CKC_HDK Số hợp đồng khung

18

DV_DUTOAN_CKC_HDTH Số cam kết chi

19

TONG_SO_TIEN Tổng số tiền

20

NGAY_TAO Ngày tạo chứng từ

21

MTK_NGUOITAO_lD Để trắng

22

GN_HOSO_C205_GT Thẻ chi tiết chứng từ C205

23

NOI_DUNG Nội dung

24

DM_NDKT_ID Mã nội dung kinh tế

25

DM_CHUONG_ID Mã chương

26

DM_NGANH_KT_ID Mã ngành kinh tế

27

DM_NGUONCHI_ID Mã nguồn NSNN

28

SO_TIEN Số tiền

29

MA_HANG Số thứ tự dòng

2. Cấu trúc dữ liệu chữ ký số của hồ sơ

Cấu trúc dữ liệu:

image016

Trong đó:

– Thẻ Data là kết quả sau khi băm (Hash) dữ liệu theo thuật toán MD5 của dữ liệu theo mục VIII.1.

– Thẻ SignedContent là chữ ký số được tạo ra từ chứng thư số của đơn vị và dữ liệu xác thực (xem thêm mô tả ở mục VII. Quy tắc ký số trên dữ liệu xác thực và tài liệu đính kèm).

– Thẻ EnvelopedData là là chữ ký số được tạo ra từ chứng thư số của đơn vị và dữ liệu xác thực (xem thêm mô tả ở mục VII. Quy tắc ký số trên dữ liệu xác thực và tài liệu đính kèm).

– Thẻ SignatureTimestamp là thời gian ký số, dữ liệu dạng Long, tính từ mốc 01/01/1970 00:00.

– Thẻ Cert là nội dung phần public của chứng thư số theo chuẩn X509,  hóa Base64.

 

PHỤ LỤC

MẪU THÔNG BÁO CỦA KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 935/QĐ-KBNN ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Kho bạc Nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO CỦA KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kính gửi: <<Kho bạc Nhà nước nơi khách hàng giao dịch>>

Căn cứ Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN), chúng tôi xin thông báo và cam kết về việc đăng ký và sử dụng ứng dụng, dịch vụ của KBNN như sau:

Tên ứng dụng, dịch vụ của KBNN khách hàng đăng ký sử dụng: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Tên khách hàng/ĐVQHNS: ………………………………………………………………………………

Mã ĐVQHNS (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Tên phần mềm kết nối tới ứng dụng, dịch vụ của KBNN:

Khách hàng cam kết:

– Cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác.

– Đã hiểu rõ các quy định của KBNN về sử dụng ứng dụng, dịch vụ của KBNN.

– Tuân thủ các thủ tục đăng ký và các hướng dẫn của KBNN, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà ứng dụng, dịch vụ cung cấp.

– Không chia sẻ tài khoản được cấp cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

– Phối hợp với KBNN trong việc kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến phần mềm ứng dụng kết nối với hệ thống thông tin của KBNN.

– Chịu trách nhiệm về những tấn công an ninh mạng vào hệ thống của KBNN phát sinh từ hệ thống đăng ký kết nối của mình; bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu được xử lý trong quá trình kết nối với hệ thống của KBNN.

 Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, đảm bảo điều kiện an toàn cho chữ ký số (khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký) và quy định của pháp luật về dịch vụ công đã đăng ký sử dụng.

– Nếu vi phạm những điều cam kết trên, khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

….., ngày…. tháng…. năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký số hoặc Ký, đóng dấu)

Trên đây là một số thông tin về Quyết định 935/QĐ-KBNN 2022 – Công ty Luật ACC, mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.
5/5 - (3259 bình chọn)
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.757

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.887

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 1.642

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.559

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 3.231

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.507

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *