Quy Trình Cấp Chứng Thư Lô Hàng Xuất Khẩu Thủy Sản Ngoài Ưu Tiên 2022

Công ty Luật ACC

Quy Trình Cấp Chứng Thư Lô Hàng Xuất Khẩu Thủy Sản Ngoài Ưu Tiên 2022

Công ty Luật ACC

16/07/2020

Quy Trình Cấp Chứng Thư Lô Hàng Xuất Khẩu Thủy Sản Ngoài Ưu Tiên
Quy Trình Cấp Chứng Thư Lô Hàng Xuất Khẩu Thủy Sản Ngoài Ưu Tiên

Quy trình cấp Chứng thư lô hàng xuất khẩu thủy sản ngoài ưu tiên

Để được xuất khẩu thủy sản, thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là một thủ tục không thể thiếu. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về Quy trình cấp Chứng thư lô hàng xuất khẩu thủy sản ngoài ưu tiên

1. Chứng thư là gì?

Chứng thư là giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Như vậy, chứng thư lô hàng xuất khẩu thủy sản ngoài ưu tiên là Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm thủy sản xuất khẩu được sản xuất tại cơ sở ngoài danh sách ưu tiên (sau đây gọi là chứng thư).

2. Hồ sơ đăng ký thẩm định

Để được thẩm định, chủ hàng cần chuẩn bị bồ sơ đăng ký thẩm định. Hồ sơ cho 01 (một) lô hàng xuất khẩu bao gồm:

  • Giấy đăng ký thẩm định theo mẫu;
  • Bảng kê chi tiết lô hàng theo mẫu.
  • Mẫu giấy đăng ký thẩm định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM

/KIỂM DỊCH VÀ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU

 

                                                                                                        Số:

      Kính gửi: …………………………………………………………………………………

PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG
1. Chủ hàng:

Địa chỉ:

Điện thoại:                         Fax:

2. Người nhận hàng:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:

3. Nơi đi:

Dự kiến ngày xuất khẩu:

4. Nơi đến:

 

5. Mô tả hàng hóa:

Tên thương mại……………………………….

Tên khoa học………………………………

Dạng sản phẩm: …………………………….

6. Số lượng: ……..cnts

Khối lượng……………kg

7. Cơ sở sản xuất:

Mã số cơ sở:

8. Mã số lô hàng:

Thời gian sản xuất:

9. Thời gian đăng ký kiểm tra:

Địa điểm đăng ký kiểm tra:

10.  Đề nghị cấp chứng thư chuyển tiếp tại: …..
11. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:

o  Thủy sản nuôi                           o   Thủy sản khai thác tự nhiên

– Trong nước: o    Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác:

– Nhập khẩu:  o     Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu:

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN
Hồ sơ đăng ký:                  o  Đạt                      o Không đạt                    o Bổ sung thêm

Lý do không đạt:

Các hồ sơ cần bổ sung:

Kết quả xem xét sau khi bổ sung:

Ngày kiểm tra dự kiến:
     ………………, ngày……/…../……..

Đại diện Chủ hàng

(Ký tên, đóng dấu)

……………………., ngày …../……/ ……….

Đại diện Cơ quan kiểm tra, chứng nhận

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

3. Mẫu bảng kê chi tiết lô hàng

BẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤT KHẨU

(Kèm theo Giấy đăng ký cấp chứng thư số: ……….. ngày …../…./……… )

Tên chủ hàng: …………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………..………………..

Tên người nhận hàng: ………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…..

Chi tiết lô hàng:

STT

 

Tên sản phẩmMã số lô sản phẩmQuy cách bao góiSố lượng

(ctns)

Trọng lượng tịnh

(kgs)

Trọng lượng tổng

(kgs)

       
       
       

 

      ………………, ngày……/…../……..             

Đại diện chủ hàng

(Ký tên, đóng dấu)

4. Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký

Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký được quy định như sau:

  • Đối với thủy sản tươi sống, ướp đá: Trong thời hạn ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước thời điểm dự kiến xuất khẩu.
  • Đối với các trường hợp khác: Trong thời hạn ít nhất 09 (chín) ngày làm việc trước thời điểm dự kiến xuất khẩu.
  • Trình tự, thủ tục cấp Chứng thư lô hàng xuất khẩu thủy sản ngoài ưu tiên

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký thẩm định đến Cơ quan thẩm định bằng một trong các hình thức như: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; hoặc fax, thư điện tử (sau đó gửi bản chính) hoặc đăng ký trực tuyến theo cơ chế Một cửa quốc gia.

Trường hợp Chủ hàng không phải là cơ sở sản xuất lô hàng, Chủ hàng cần cung cấp bản công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản mua bán/ủy quyền có liên quan đến lô hàng kèm theo hồ sơ đăng ký, trong đó cơ sở sản xuất và Chủ hàng cùng cam kết chịu trách nhiệm khi lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền cảnh báo.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký theo quy định, cơ quan thẩm định, chứng nhận thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn chủ hàng bổ sung các nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định (nếu có).

Bước 3: Thẩm định lấy mẫu kiểm nghiệm

Cơ quan thẩm định cử kiểm tra viên thực hiện thẩm định, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Chủ hàng đề nghị hoặc theo thời gian đã được thống nhất giữa Chủ hàng và Cơ quan thẩm định.

Bước 4: Xử lý kết quả thẩm định, kiểm nghiệm không đáp ứng quy định bảo đảm an toàn thực phẩm (nếu có)

Trường hợp kết quả thẩm định lô hàng không đáp ứng quy định về hồ sơ sản xuất, chỉ tiêu cảm quan, ngoại quan: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ khi kết thúc thẩm định, cơ quan thẩm định gửi cho Chủ hàng Thông báo lô hàng không đạt theo mẫu quy

Trường hợp kết quả kiểm nghiệm lô hàng không đáp ứng quy định an toàn thực phẩm:

Cơ quan thẩm định gửi kết quả kiểm nghiệm cho Chủ hàng trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có đủ kết quả kiểm nghiệm; Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày kết quả kiểm nghiệm được gửi cho Chủ hàng, nếu Chủ hàng có ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm nghiệm, Cơ quan thẩm định sử dụng mẫu lưu để gửi các phòng kiểm nghiệm kiểm chứng phân tích làm cơ sở để giải quyết.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày kết quả kiểm nghiệm được gửi cho Chủ hàng, nếu Chủ hàng không có ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm nghiệm, cơ quan thẩm định gửi cho Chủ hàng Thông báo lô hàng không đạt theo mẫu quy định, trong đó nêu rõ lý do không đạt, yêu cầu Chủ hàng điều tra nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý đối với lô hàng và lập báo cáo giải trình gửi cơ quan thẩm định

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo giải trình của Cơ sở, Cơ quan thẩm định thẩm tra các nội dung báo cáo và có văn bản thông báo kết quả thẩm tra tới Cơ sở. Trường hợp cần thẩm tra thực tế, Cơ quan thẩm định thực hiện và thông báo kết quả tới Cơ sở trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Cơ sở

Bước 5: Cấp chứng thư

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Cơ quan thẩm định tiến hành thẩm định cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo mẫu của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu tương ứng nếu kết quả thẩm định, kiểm nghiệm lô hàng đạt yêu cầu.

Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày kiểm tra, nếu Chủ hàng không cung cấp đầy đủ thông tin cho Cơ quan thẩm định để thẩm định, cấp Chứng thư, Chủ hàng phải thực hiện đăng ký thẩm định

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Quy trình cấp Chứng thư lô hàng xuất khẩu thủy sản ngoài ưu tiên. Trước khi thực hiện, các cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan để việc thực hiện được nhanh chóng và hiệu quả.

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận