Điện, đường, trường, trạm xưa nay luôn là 4 yếu tố quan trọng được xem xét kĩ mỗi khi người nào đó quyết định mua đất, mà trong đó quan trọng nhất là yếu tố đường. Vì vậy, mọi người luôn cố gắng để mảnh đất của mình có lối đi thuận tiện nhất. Một trong những cách thường thấy là họ thỏa thuận với nhau để mở lối đi chung. Tuy nhiên, cách làm này có ưu điểm là thuận tiện nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro về sau, ví dụ như tranh chấp về quyền sử dụng lối đi chung khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đó là lý do vì sao cần phải làm đơn xác nhận lối đi chung, đơn xin xác nhận đường đi và đơn thỏa thuận lối đi chung. Hơn nữa, mẫu đơn đưa ra những ràng buộc nhất định cho các bên tham gia mở lối đi chung nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của mình khi sử dụng lối đi này, từ đó, hạn chế được những hành vi vi phạm thỏa thuận. Trong bài viết này Luật ACC sẽ giới thiệu đến các bạn Quy định về mẫu đơn thỏa thuận lối đi chung.

1. Mẫu đơn xác nhận lối đi chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

ĐƠN XÁC NHẬN LỐI ĐI CHUNG

Kính gửi: Văn phòng đăng kí đất đai Quận/Huyện …. Tỉnh/Thành phố: …Vào hồi … giờ, ngày … tháng … năm …, tại…

Chúng tôi gồm những ông bà có tên sau đây:

1. Ông (bà): …

 

 

Sinh ngày… tháng … năm …… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

2. Ông (bà): …

Sinh ngày… tháng … năm … Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../… Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

 

 

Địa chỉ thường trú:…

3.Ông (bà): …

Sinh ngày… tháng … năm … Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

Chúng tôi đã thống nhất về việc lối đi chung giữa các hộ, cụ thể nội dung như sau:

1.Các hộ được phép sử dụng lối đi chung dài … m, rộng … m, cao … m tại địa chỉ: …

 

 

Lối đi chung được hình thành từ phần đất của những người sau đây:

Ông/bà …, diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số …

Ông/bà …., diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số …Ông/bà ….., diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số …

Ranh giới của lối đi chung:

Phía Bắc giáp thửa đất:…

Phía Nam giáp thửa đất:…

Phía Đông giáp thửa đất:…

Phía Tây giáp thửa đất:…

 

 

2.Diện tích lối đi chung thuộc quyền sở hữu của: …

3.Mức đền bù cho chủ sở hữu khi mở lối đi chung: …

4. Chuyển quyền sử dụng lối đi chung khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: …

5. Quyền và nghĩa vụ của các hộ đối với lối đi chung: ….

6. Thời hạn sử dụng lối đi chung: …

Chúng tôi làm đơn xác nhận lối đi chung kính mong Văn phòng đất đai Quận/Huyện … Tỉnh/Thành phố… sẽ kiểm tra và cập nhật trong hồ sơ địa chính, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về việc thay đổi, phát sinh mới này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Các hộ đã nhất trí thông qua đơn xác nhận lối đi chung và cùng ký xác nhận.

 

 

Ông/Bà Xác nhận của VPĐKĐĐ
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xác nhận đường đi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐƯỜNG ĐI

Kính gửi: UBND xã/phường …Quận/Huyện:…Tỉnh/Thành phố:…

Chúng tôi là các hộ dân thuộc thôn … xã/phường … Quận/Huyện …Tỉnh/Thành phố …Gồm những ông bà có tên sau đây:

 

 

1. Ông (bà): …

Sinh ngày… tháng … năm …… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

2. Ông (bà): …

Sinh ngày… tháng … năm …… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Nơi cấp: …

 

 

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

3. Ông (bà): …

Sinh ngày… tháng … năm …… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

Chúng tôi đã thống nhất về việc lối đi chung giữa các hộ, cụ thể nội dung như sau:

 

 

1. Các hộ được phép sử dụng lối đi chung dài … m, rộng … m, cao … m tại địa chỉ:…

Lối đi chung được hình thành từ phần đất của những người sau đây:

Ông/bà …, diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số …

Ông/bà …, diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số …

Ông/bà …, diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số …

Ranh giới của lối đi chung:

Phía Bắc giáp thửa đất:…

Phía Nam giáp thửa đất:…

 

 

Phía Đông giáp thửa đất:…

Phía Tây giáp thửa đất:…

2.Diện tích lối đi chung thuộc quyền sở hữu của: …

3.Mức đền bù cho chủ sở hữu khi mở lối đi chung: …

4. Chuyển quyền sử dụng lối đi chung khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: …

5. Quyền và nghĩa vụ của các hộ đối với lối đi chung: …

6. Thời hạn sử dụng lối đi chung: …

Chúng tôi làm đơn xin xác nhận đường đi này kính mong chính quyền Thôn/xã … Phường/Thị trấn …Tỉnh/Thành phố … công nhận đường đi này cho chúng tôi để chúng tôi có đường đi lối lại phục vụ cho giao thông, sản xuất.

 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Các hộ đã nhất trí thông qua đơn xin xác nhận đường đi và cùng ký xác nhận.

Ông/Bà Xác nhận của UBND
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản thỏa thuận lối đi chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN LỐI ĐI CHUNG

 

 

Vào hồi … giờ, ngày … tháng … năm …, tại…

Chúng tôi gồm những người có tên sau đây:

1. Ông (bà): …

Sinh ngày… tháng … năm …… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

2. Ông (bà): …

 

 

Sinh ngày… tháng … năm …… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

Địa chỉ thường trú:…

3. Ông (bà): …

Sinh ngày… tháng … năm …… Giới tính: …

Số CMND: …Ngày cấp: ../../…. Nơi cấp: …

Số điện thoại:…

 

 

Địa chỉ thường trú:…

Chúng tôi đã thống nhất về việc lối đi chung giữa các hộ, cụ thể nội dung như sau:

1.Các hộ được phép sử dụng lối đi chung dài … m, rộng … m, cao … m tại địa chỉ: ….

Lối đi chung được hình thành từ phần đất của những người sau đây:

Ông/bà …, diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số ….

Ông/bà …, diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số …

Ông/bà …, diện tích góp … m2 (dài…m, rộng …m) từ thửa đất số …

Ranh giới của lối đi chung:

 

 

Phía Bắc giáp thửa đất:…

Phía Nam giáp thửa đất:…

Phía Đông giáp thửa đất:…

Phía Tây giáp thửa đất:…

2.Diện tích lối đi chung thuộc quyền sở hữu của: …

3.Mức đền bù cho chủ sở hữu khi mở lối đi chung: …

4. Chuyển quyền sử dụng lối đi chung khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: …

5. Quyền và nghĩa vụ của các hộ đối với lối đi chung: …

 

 

6. Thời hạn sử dụng lối đi chung: …

7. Bản thỏa thuận này được in thành … bản, mỗi hộ giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

8. Các bên cam kết thực hiện đúng thỏa thuận, nếu phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết nhờ vào pháp luật.

Các hộ đã nhất trí thông qua thỏa thuận lối đi chung và cùng ký xác nhận.

Ông/Bà
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Cách viết mẫu đơn xác nhận lối đi chung

– Lưu ý: ghi đầy đủ, chính xác thông tin của các bên tham gia thỏa thuận lối đi chung; mô tả rõ ranh giới lối đi chung, diện tích, phần đóng góp của từng hộ tham gia; quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ của các bên đối với lối đi chung.

– Mẫu đơn này, biên bản thỏa thuận lối đi chung chỉ áp dụng khi các bên thống nhất được với nhau, trường hợp bất đồng quan điểm, không thống nhất, tranh chấp về lối đi chung các bên cần mời đơn vị thứ 3 vào giải quyết là UBND hoặc Tòa án.

 

 

Trên đây là nội dung về Quy định và mẫu văn bản thỏa thuận lối đi chung mới nhất Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.