messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tìm hiểu về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là gì?

1. Về chế độ chính trị.

Thứ nhất, theo Người, cần xây dựng hệ thống chính trị của nhân dân lao động. “Nước ta là nước dân chủ nhân dân dựa trên cơ sở liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo” tức là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và phục vụ nhân dân. Ở nhà nước, mọi công dân có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, quyền kiểm soát đại biểu của mình, “bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, Nghị viện”. Nếu họ không xứng đáng với lòng tin của nhân dân. Công việc nhà nước phải do dân quyết định, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trong một chế độ dân chủ mà mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, thì chính quyền phải “là công bộc của dân, từ tổng thống cho đến dân làng. Nhà nước nào hại dân thì dân có quyền truất quyền. “Rèn luyện đạo đức cách mạng, “phải trung thành, tận tuỵ, cần kiệm, liêm chính…, làm lãnh đạo càng phải sáng suốt, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, gần dân, trọng nhân tài…”, trung thực, liêm chính, phải thay đổi phong cách làm việc, chống tham nhũng, lãng phí.
Thứ hai: Theo điều này, tất cả mọi người đều là công dân trong tiểu bang này, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Không có bất công, không có bất bình đẳng, không có mâu thuẫn giai cấp, mọi sự phân biệt đều bị xóa bỏ. Bảo đảm lợi ích của toàn xã hội, mọi người đều là người làm chủ đất nước. Thứ ba: Thường dân có quyền làm chủ nhưng cũng có nghĩa vụ làm chủ. Mọi người có nghĩa vụ lao động, bảo vệ tổ quốc, tôn trọng và chấp hành pháp luật, tôn trọng và bảo vệ tài sản công, đồng thời phải học tập, nâng cao trình độ học vấn. xứng đáng với vai trò của nhân vật chính. Người viết: “Đã làm chủ nước thì phải lo việc nước như nhà, đã là chủ thì phải biết lo cho mình, vai không dựa, không dựa”. đứng ngồi không yên” hay “xây dựng” chủ nghĩa xã hội, tức là xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Vậy ai là người chịu trách nhiệm xây dựng xã hội đó? Đáp án: “CNXH là nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, do nhân dân tự mình xây dựng” Có thể thấy, Hồ Chí Minh rất coi trọng việc để nhân dân tham gia quản lý đất nước, bởi vì có không gì khách quan và hiệu quả hơn là để nhân dân quan tâm đến lợi ích của mình.

2. Về kinh tế.

Theo Hồ Chí Minh, chế độ chính trị của chủ nghĩa xã hội chỉ được đảm bảo và đứng vững trên cơ sở một nền kinh tế vững mạnh. Mục tiêu về kinh tế của chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng của Hồ Chí Minh là:

Thứ nhất: “cần xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến”. “ Trên cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được xóa bỏ dần, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện”. Theo chủ nghĩa Mác- Lênin thì chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thắng chủ nghĩa tư bản khi nó tạo ra được một nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại và ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để đạt được mục tiêu đó là cả một quá trình phấn đấu, lao động, nỗ lực cố gắng không ngừng của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân ta.

Thứ hai: Xóa bỏ chế độ tư hữu, thiết lập chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất và dần thực hiện giải phóng sức sản xuất xã hội. Bởi tư hữu là mầm mống của sự bóc lột, của bất bình đẳng và của những mâu thuẫn trong xã hội. Mà trong khi đó, xã hội chủ nghĩa là một xã hội nhân đạo và dân chủ nhất thì nhất thiết phải xóa bỏ tư hữu và thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Chỉ có như vậy thì mới thực đem lại công bằng, dân chủ, mới giải phóng được con người, giải phóng được sức lao động của toàn thể xã hội. Chỉ có như vậy thì cách mạng xã hội chủ mới thực sự trở thành cuộc cách mạng triệt để nhất, là cuộc cách mạng tới nơi. Kế thừa và vận dụng chủ nghĩa Mác vào hoàn cảnh thực tiễn nước ta, Người đã có những sáng tạo, phát triển nhằm làm cho mục tiêu đó phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta. Vận dụng sáng tạo vào thời kì quá độ nước ta còn tồn tại nhiều thành phần, khi mà “Một ít tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của nhà tư bản’’ thì kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân phải được nhà nước đảm bảo và phát triển ưu tiên. Bởi thời kì quá độ là một tất yếu khách quan không thể bỏ qua. Chế độ công hữu không thể thiết lập ngay mà nó cần được thiết lập dần dần trải qua nhiều bước, đặc biệt ở thời kì quá độ. Việc coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo và tồn tại song song với các hình thức sở hữu khác giúp chúng ta vừa có thể thực hiệ được mục tiêu kinh tế mà vẫn giữ nguyên được yêu cầu về chính trị.

Thứ ba: Đối với những nước lạc hậu, chưa trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tiêu biểu như Việt Nam thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quy luật tất yếu và phổ biến để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bởi ở những nước này, chưa có những tiền đề về vật chất cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. Mặt khác, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là một nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại với trình độ khoa học kĩ thuật cao. Do vậy chỉ có con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới có thể giải quyết được mâu thuẫn này, mới có thể đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước có nền công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học – kỹ thuật tiên tiến. Và thực tiễn cho đến nay thì quy luật này vẫn hoàn toàn đúng với tình hình nước ta, đã và đang đem lại những thắng lợi to lớn cho cả dân tộc, thúc đẩy nước ta tiến nhanh trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

3. Về văn hóa.

Hồ Chí Minh cho rằng, tư tưởng văn hóa không phụ thuộc vào guồng máy của điều kiện sinh hoạt vật chất, mức sống mà có lúc phải đi trước một bước, mở đường cho cách mạng công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của dân tộc. Hồ Chí Minh trả lời phóng viên báo Lumanite (Pháp) về những nhân tố nào làm cho nước Việt Nam lạc hậu trở thành một nước tiên tiến: “Có lẽ cần phải đặt nỗ lực của chúng ta lên hàng đầu trong nỗ lực phát triển văn hóa. và do đó dễ bị áp bức… Nền văn hóa hưng thịnh hiện nay là điều kiện cho sự tiến bộ của dân tộc ta…”. Trong nhận thức của ông, “Văn hóa Việt Nam ẩn chứa sự kỳ diệu của sự ổn định và linh hoạt”, bởi nền văn hóa này có mối liên hệ chặt chẽ với cuộc sống, và tư tưởng văn hóa của ông là “văn hóa phải gắn liền với cuộc sống”. Mọi hoạt động văn hóa phải thực sự hòa nhập, thấm sâu vào đời sống phong phú, muôn màu của nhân dân, lấy những mảng nét, mảng tối của nó làm đối tượng phản ánh, phục vụ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn hóa đó phải tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại nhưng đồng thời vẫn giữ được nét riêng Bản sắc là gì? Muốn vậy “phải nhanh chóng đào tạo đội ngũ cán bộ cho mọi ngành hoạt động… nhằm công nghiệp hóa đất nước”. Đồng thời, nền văn hóa mà Hồ Chí Minh chủ trương là “dựa trên hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc”, một nền văn hóa phải sửa chữa những hủ tục, lười biếng, phù phiếm, xa hoa, “làm cho mọi người đều có lý tưởng độc lập”. , độc lập, tự do”, “phải kiến ​​quốc” và tạo nên sức mạnh cội nguồn, sông núi dời núi. Tóm lại, “để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, văn hóa phải xã hội chủ nghĩa về nội dung, dân tộc về hình thức”, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

4. Về quan hệ xã hội và mục tiêu xây dựng con người.

Về quan hệ xã hội: xây dựng xã hội công bằng, dân chủ; quan hệ giữa người với người tốt đẹp, các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện; đạo đức – lối sống xã hội lành mạnh. Một xã hội không còn bất công, chênh lệch giàu nghèo, mọi khoảng cách đều tan biến. Đây là một xã hội thực sự nhân văn, văn minh, mọi việc đều vì nước, vì dân, vì lợi ích chung, mọi người giúp nhau cùng phát triển, cùng có lợi. Nói cách khác, xây dựng chủ nghĩa xã hội là cải thiện mối quan hệ giữa người với người. Về mục tiêu xây dựng con người: Hồ Chí Minh viết: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Không có con người xã hội chủ nghĩa thì không thể có chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, con người mới xã hội chủ nghĩa phải là người thiết tha với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có bản lĩnh và năng lực; có các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tri thức khoa học và công nghệ, nhạy bén với cái mới. ; Có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm… tinh thần đấu tranh vì lý tưởng dân tộc, quyết tâm tiến lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua khó khăn. Đây là nguồn lực quan trọng nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đề cao vai trò của phụ nữ trong đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo ông, để có nhiều lực lượng lao động thì phải đồng thời giải phóng sức lao động nữ. Nếu phụ nữ không được giải phóng, chủ nghĩa xã hội sẽ được xây dựng một nửa.

5. Kết luận.

Qua sự phân tích trên, ta có thể nhận thấy rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội đã kế thừa và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – lênin vào thực tiễn đất nước ta. Xã hội chủ nghĩa – xã hội mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là một xã hội nhân đạo vì con người, tất cả hạnh phúc của nhân dân, xóa bỏ mọi áp bức bóc lột, bất công giữa người với người. Tất cả vì độc lập vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành kim chỉ nam cho hành động của chúng ta để hoàn thành sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.428

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 3.025

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.724

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.905

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.446

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.071

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *